บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานประสานงานส่วนหน้า : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 21 สิงหาคม 61
รหัสงาน : 0510092
ลักษณะงาน ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานประสานงานส่วนหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานหมายเลข 2018/06 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น
บัดนี้ ศูนย์ฯ ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ลักษณะงาน ประกอบไปด้วย
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ ธุรการ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ และงานเอกสารการพิมพ์และเผยแพร่ ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือราชการ จัดทำระเบียนหนังสือเข้า - ออก แยกประเภทเรื่อง เวียน จัดเก็บ หนังสือราชการและหนังสือเวียน ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ติดตามเร่งรัดเรื่องด่วน แจ้งเวียนประกาศให้ทราบ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ฯ
1.2 ดูแลการขอใช้ทรัพยากรทางกายภาพ อาทิ ห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ติดต่อประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน นัดหมาย ติดต่อประสานงานในการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
1.5 สนับสนุนการทำงานของฝ่ายอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารมอบหมาย
ข. ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความรู้ในด้านการบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น และมีความพร้อมในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความสามารถและทักษะการพิมพ์ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ในระดับ ดีเยี่ยม
6. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสาร การจัดการข้อมูล การตีความ การสรุปสาระสำคัญ และการนำเสนอข้อมูลและเอกสาร
7. มีทักษะในการจัดการ ปฏิสัมพันธ์ และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและองค์กร
8. มีความมุ่งมั่นและพยายามปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาวะความกดดัน
9. มีความสามารถในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างอิสระ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
10. มีความสามารถในการสร้าง และรักษาปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ร่วมงานในทุกระดับขององค์กร
ค. วิธีการสมัคร
(1) ผู้ประสงค์จะสมัครรับการสอบคัดเลือก สามารถยื่นเอกสารหลักฐานโดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนได้ 2 วิธี ดังนี้
(1.1) ทางไปรษณีย์ (นางสาวกิ่งปรางค์ นิรมลพิศาล สำนักงานประสานงานส่วนหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ห้อง 191/1 ชั้น 19 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) หรือ
(1.2) ทางอีเมล์ ถึง kingprang.may@thep-center.org
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (ถึง 15.00 น.)
ง. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 3X4 ซม. จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนารับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
มายังศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์พร้อมด้วย
(1) ประวัติโดยย่อ (Curriculum Vitae) และ
(2) เรียงความภาษาไทยที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัคร ซึ่งมีจำนวนคำ 500 คำ เพื่ออธิบายถึงเหตุผลที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จะต้องพิจารณาเลือกรับผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
จ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่เว็บไซต์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ http://www.thep-center.org ในวันที่ 4 กันยายน 2561
จ. หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก
ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30-16.00 น.
ฉ. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ เว็บไซต์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ http://www.thep-center.org
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส   
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 20 ถึง 35 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานประสานงานส่วนหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ห้อง 191/1 ชั้น 19 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาฟิสิกส
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ/องค์กร   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2551   จำนวนพนักงาน : 5 - 20 คน
 ลักษณะธุรกิจ ศูนย์ ThEP เป็นศูนย์การวิจัยและศึกษาด้านฟิสิกส์ในระดับสูง (advanced study) เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล อันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้วงการวิชาการไทยมีส่วนร่วม อย่างมีศักดิ์ศรี ในเวทีโลก และสะท้อนกลับเป็นการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติแบบพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน  
 ที่อยู่ 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 จังหวัด เชียงใหม่  
 เบอร์โทรศัพท์ 053942650   แฟกซ์ :  053-222774
 อีเมล์ research@thep-center.org
 เว็บไซต์ thep-center.org/src2/views/home.php 
 ติดต่อคุณ ศศิวิมล หมู่ชาวใต้ ตำแหน่ง ผู้จัดการ