บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 21 ตุลาคม 61
รหัสงาน : 0510393
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการประสานการจัดทำและบริหารจัดการจัดประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาวิชาการ ดังนี้
1.1) รวบรวมโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยการประสานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2) จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมวิเคราะห์ความคุ่มค่า คุ้มทุน
1.3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
1.4) ประชาสัมพันธ์โครงการ
1.5) ดำเนินการฝึกอบรม
1.6) สรุปผลการจัดทำโครงการ พร้อมประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
2. การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmacy Education)
3. งานส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม
4. ประสานงานกับภาควิชา หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการบริการวิชาการ
5. งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสังคม และการจัดการวารสารเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะภาษาอังกฤษดี
4. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และไม่เป็นผู้ลาศึกษาต่อทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
6. มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจพร้อมให้บริการ มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
7. หากมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.1 ด้านการจัดการฐานข้อมูล
7.2 การบริหารโครงการ และประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก

รับสมัครถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/person/news_detail.php?id=2729
สวัสดิการ ประกันสังคม  ค่าล่วงเวลา  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ  
เงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 23 ถึง 35 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา ศิลปศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะภาษาอังกฤษดี
3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และไม่เป็นผู้ลาศึกษาต่อทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
4. มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจพร้อมให้บริการ มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
5. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก. ด้านการจัดการฐานข้อมูล การบริหารโครงการ และประสานงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ/องค์กร   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2507   จำนวนพนักงาน : 100 - 200 คน
 ลักษณะธุรกิจ สถาบันการศึกษา  
 ที่อยู่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  
 จังหวัด เชียงใหม่  
 เบอร์โทรศัพท์ 053944319   แฟกซ์ :  053944390
 อีเมล์ kusuma.pakpoom@cmu.ac.th
 เว็บไซต์ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/ 
 ติดต่อคุณ กุสุมา ภาคภูมิ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

ตำแหน่งงานอื่นของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดรับ สมัครงาน