บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
นักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์วิจัย นักวิชาการ : 10 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 13 เมษายน 62
รหัสงาน : 0511124
ลักษณะงาน ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ จำนวน ๒ อัตรา
สังกัด: สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. บริหารโครงการตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผล
โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนัก
๒. ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการ จัดทำ โครงการต่างๆ
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการสื่อสาร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
๔. ลงพื้นที่ศึกษา ติดตาม และสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่าย
๕. สนับสนุนการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านความเสมอภาคทางการศึกษาจากผลการดำเนินงาน
๖. พัฒนาภาคีเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในทุกระดับ
๗. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายการศึกษา (Education Policy Analyst) จำนวน ๑ อัตรา
(ความเชี่ยวชาญด้านปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative Analysis))
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อกำหนดโจทย์และแนวทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการ ทำงานของสถาบันวิจัยฯ
๒. บริหารจัดการและติดตามโครงการวิจัยเชิงปริมาณของสถาบันวิจัยฯ
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านความเสมอภาค ทางการศึกษาจากผลงานวิจัย
๔. พัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการสื่อสาร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
๕. พัฒนาภาคีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษา (Education Research Analyst) จำนวน ๑ อัตรา
ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Analysis)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้านการศึกษาเพื่อ กำหนดโจทย์และแนวทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำงานของสถาบันวิจัยฯ
๒. บริหารจัดการและติดตามโครงการวิจัยด้านการศึกษาและการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพครู และสถานศึกษาของสถาบันวิจัยฯ
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านความเสมอภาค ทางการศึกษาจากผลงานวิจัย
๔. พัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการสื่อสาร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
๕. พัฒนาภาคีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
๖. ปฏัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
(Education Data and Technology Specialist)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและประสบการณ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อกำหนดกรอบการ วิจัยและการพัฒนา ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กสศ.
๒. บริหารจัดการและติดตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ กสศ.
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการสื่อสาร รณรงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
๔. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นักวิชาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (EEF Intelligence Unit) จำนวน ๒ อัตรา
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปรรูปข้อมูลผลการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และการพัฒนาองค์ความรู้ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และใช้ ประโยชน์สาธารณะผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ มัลติมีเดีย
Info graphic และ ช่องทางอื่นๆ
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปรรูปข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิจัยขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กสศ. ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. พัฒนาแนวทางและรูปแบบการนำเสนอข้อมูล และผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ต่างๆ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
๔. สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (EEF Intelligence Unit) ของสถาบันวิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการด้านต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา
(International Affairs Officer)
สังกัด: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วางแผนและบริหารจัดการงานด้านต่างประเทศเพื่อให้เกิดเครือข่ายงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในเชิงวิชาการ การจัดการความรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. เชื่อมประสานเครือข่าย นโยบาย นำข้อมูลความรู้ต่างประเทศมาใช้ในการเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กสศ. ภาคีร่วมทำงาน กสศ. ทั้งในและต่างประเทศ
๓. บริหารงานวิเทศสัมพันธ์
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการด้านแรงงาน จำนวน 1 อัตรา
(Research and Policy Program Officer)
สังกัด: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กสศ. ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแรงงาน (Research and Development) โดยการวิจัยและพัฒนาจะ เป็นการวิเคราะห์ ออกแบบรูปแบบพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับพื้นที่และระดับชาติ
๑. ศึกษาวิจัยประเด็นการพัฒนาแรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
๒. บริหารแผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณ ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๓. พัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ11% ค่าโทรศัพท์ฯลฯ  
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 18 ถึง 45 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ตามรายละเอียดการรับสมัครที่ https://eef.thaijobjob.com หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 
1. ตามที่กำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ/องค์กร   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2561   จำนวนพนักงาน : 20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 ที่อยู่ เลขที่ 388 อาคารเอสพี (อาคารเอ) ชั้น13 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 026191811   แฟกซ์ :  026191812
 อีเมล์ sorawee@eef.or.th
 เว็บไซต์ www.eef.or.th 
 ติดต่อคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส