ค้นหางาน
 • บริษัท คิง ออฟ อีฟเวนท์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 12,001 - 15,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลของงานและรายละเอียดโปรดักส์ การบริการ,ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า..
  ต.ค.
  6
 • บุญทวี
  สมุทรสาคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  พิมพ์เครื่องออฟเซ็ต
  ต.ค.
  6
 • บริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group)
  สมุทรปราการ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -ติดตามและควบคุมรายงานสรุปผลการออกแบบ เช่น รายงานผล Drawing / Engineer Spec -ควบคุมการ Fileing เอกสารและสรุปผลการออกแบบแต่ละ Project งาน -ติดตามรายงานความคืบหน้าในการออกแบบประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือ..
  ต.ค.
  5
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  รับผิดชอบงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคาร
  ต.ค.
  5
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ดูแลงานเอกสารของอาคารทั้งหมด รวมทั้งการอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ในอาคาร หรือผู้ที่มาติดต่องาน..
  ต.ค.
  5
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณในแต่ละแผนงานที่บริษัทตั้งไว้ • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier และ Agency ในการดำเนินการตามแผนการตลาดที่วางไว้ • ตรวจสอบความถูกต้องของ Artwork , Concept ..
  ต.ค.
  5
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ควบคุม ดูแลงานบริหารอาคารสำนักงานที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ..
  ต.ค.
  5
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  • รับผิดชอบงานขายโครงการที่อยู่อาศัย ให้ได้ยอดขายตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด • ประสานงานและบริการลูกค้าเพื่อให้งานขายสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย • จัดทำสรุปรายงานการขายเพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา..
  ต.ค.
  5
 • โรงแรมมโนห์รา
  ภูเก็ต เงินเดือน 6,001 - 7,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ต้อนรับแขกเช็คอิน-เช็คเอ๊า หน้าเคาร์เตอร์ (ไม่เน้นภาษาอังกฤษ)
  ต.ค.
  5
 • บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  สมุทรสาคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารงานด้านเทคโนโลยี 2. วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท 3. จัดหาแหล่งข้อมูลวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพราคาเหมาะสม..
  ต.ค.
  5
 • บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  สมุทรสาคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านการเงินของบริษัท ให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินและเหมาะสมต่อการดำเนินงานรวมทั้งกำหนดระบบ บัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดท..
  ต.ค.
  5
 • บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  สมุทรสาคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  #จัดทำเอกสารความปลอดภัย - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และจัดทำเอกสารส่งกรมแรงงานสวัสดิการ - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ แ..
  ต.ค.
  5
 • บริษัท ตึกคอม จำกัด
  ชลบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. งานเขียนแบบ เลย์เอาท์แปลน พื้นที่ร้านค้า รูปด้าน รูปตัด รายละเอียดข้อกำหนด 2. งานเขียนแบบตกแต่งภายนอก และภายในอาคาร 3. งานเขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเติมอาคาร เฉพาะกรณีอาคารไม่ใหญ่ หรือ..
  ต.ค.
  5
 • บริษัท ตึกคอม จำกัด
  ชลบุรี เงินเดือน 20,001 - 30,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานทางธุรกิจ รวมถึงระบบที่เชื่อมต่อกับ SAP - ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศพื้นฐานหลักของบริษัท และดูแล Server Services ต่างๆให้ทำงานได้ครบตาม..
  ต.ค.
  5
 • บริษัท ตึกคอม จำกัด
  ชลบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานทางธุรกิจ รวมถึงระบบที่เชื่อมต่อกับ SAP - ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศพื้นฐานหลักของบริษัท และดูแล Server Services ต่างๆให้ทำงานได้ครบตาม..
  ต.ค.
  5
 • คณาพัชเดชโสภณอธิพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด (คณากรุ๊ป)
  ปทุมธานี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - วางแผนการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากร ตามนโยบายบริษัท - สรรหาบุคลากรให้ได้ตามความต้องการ - ปฐมนิเทศและฝึกอบรมบุคลากรก่อนปฏิบัติงาน - ทำแผนการออกตรวจเยี่ยมพนักงาน และออกไปพบพนักงาน..
  ต.ค.
  5
 • เอาท์เล็ท มอลล์
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 10,001 - 12,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.กำกับดูแลลูกค้าในร้านค้า 2.ควบคุมสต็อก การเข้า-ออกของสินค้าภายในร้าน 3.บริหาร PC จากบริษัทอื่นที่นำสินค้ามาฝากขายในร้าน 4.รับผิดชอบสต็อกสูญหาย 5.เข้างานตามเวลาเปิด-ปิดศูนย์การค้า (ประมาณ10.00-21..
  ต.ค.
  4
 • All about Camera & Film
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 6,001 - 7,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  พนักงานขายปะจำร้าน
  ต.ค.
  4
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์