ค้นหางาน
 • บริษัท เอ็น.เอ.พี. เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 12,001 - 15,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  งานเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุม ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก
  ก.ย.
  5
 • มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์-ประเทศไทย
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 10,001 - 12,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  คุณสมบัติทั่วไป •มีสัญชาติไทย •มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี •เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ •หากเป็นคริสเตียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ..
  ก.ย.
  5
 • Key Account Supportประจำสำนักงานใหญ่
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ออกแบบตกแต่งภายในตาม concept ของลูกค้า 2.เลือกวัสดุและทํารายละเอียด เพื่อทํา present..
  ก.ย.
  5
 • Kurashiki Siam Rubber Co.,Ltd.
  ปราจีนบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  การควบคุม ดูแล และการบริหารจัดการ warehouse โดยใช้หลักของ Logistics เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า ในด้าน packaging หรือ อื่นๆ เป็นต้น ตลอดจน การควบคุม ดูแล พนักงาน ในพื้นที่งาน warehouse ด้วย..
  ก.ย.
  5
 • Kurashiki Siam Rubber Co.,Ltd.
  ปราจีนบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. เป็นล่าม เพื่อแปลงานต่าง ๆในเชิงวิศวกรรมการผลิต ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในโรงงาน ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ฯ ระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น กับ พนักงานคนไทย จากภาษาไทย ไปเป็น ภาษาญี่ปุ่น และ จากภาษา..
  ก.ย.
  5
 • Click Again Co., Ltd.
  นนทบุรี เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -ทำหน้าที่พัฒนา Website และ Web Application ร่วมกับทีมออกแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภท HTML, PHP, Java Script, Flash ที่มีการเชื่อมต่อกับ database (MySQL) และพวกเกมส์หรือกิจกรรมที่เล่นบน website และ Fac..
  ก.ย.
  5
 • บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  ปราจีนบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ซ่อมบำรุงรักษา และแก้ไขแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก Mold สามารถทำงานโดยใช้เครื่อง Milling, Grinding, Lathe ในการผลิตแม่พิมพ์ ประกอบ Fitting และขัดผิว Polishing แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก..
  ก.ย.
  5
 • บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  ปราจีนบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. ควบคุม ตรวจสอบการรับเข้า จ่ายออกคลังสินค้ากึ่งสำเร็จ และสำเร็จรูปให้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงตาม ERP 2. ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. สรุปจัดทำรา..
  ก.ย.
  5
 • บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  ปราจีนบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  บริหารงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการสรรหา ค่าจ้าง ฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ และธุรการ เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัทฯ..
  ก.ย.
  5
 • บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
  สมุทรสาคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามตารางตรวจเช็ค - ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรตามแผนประจำปี - ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร์กรณีฉุกเฉิน - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม - วางแผน จัดเตรียมอ..
  ก.ย.
  4
 • บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
  สมุทรสาคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  # ควบคุมดูและงานวิเคราะห์ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี จุลนทรีย์ ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า ระหว่างกระบวนการ จนถึงผลิตภัณฑ์ # จัดซื้อและเก็บรักษาสารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็น ให้มีประสิทธิภาพ # วิเครา..
  ก.ย.
  4
 • บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัด
  นครราชสีมา เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - วางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต วิธีการสมัคร # ส่งจดหมาย พร้อมแนบหลักฐานการศ..
  ก.ย.
  4
 • บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัด
  นครราชสีมา เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - ปฏิบัติตามแผนส่งเสริมการขาย - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย/นำเสนอสินค้า - บริหารรถขนส่งสินสินค้าให้กับลูกค้า - ประสานงานระหว่างลูกค้า, ฝ่ายผลิต และฝ่าย Logistic เพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้..
  ก.ย.
  4
 • บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัด
  นครราชสีมา เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - ดูแลงานสรรหาบุคลากรให้ได้ตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน - ดูแลงานพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานในองค์กร - พัฒนาระบบงาน HR ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมและตรวจสอบงานภายในแผนก HR - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่า..
  ก.ย.
  4
 • บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือฯ
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ดูแลระบบ ERP ในส่วนของงานโปรแกรม , ตั้งค่า , สร้างเงื่อนไข ปรับขบวนการทำงานให้คล่องตัวและรัดกุม , สนับสนุนงานต่างๆตามที่ร้องขอจากหน่วยงานต่างๆตามขั้นตอนการทำงานที่ได้ระบุ ไว้ , เรียนรู้และพัฒนาโปรแกรม..
  ก.ย.
  4
 • บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือฯ
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้/น้ำทิ้งของโรง งาน ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด ดูแลและควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและชุมชนบริเวณรอบโรงงาน ให้เป็นไปตามความต้องการของบริษัทและตามข้อบังคับข..
  ก.ย.
  4
 • บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือฯ
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ควบคุมดูแลและบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา ในการตรวจรับและตรวจสอบสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้อง สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ ติดต่อ : คุณชัยทัศ โทร : ..
  ก.ย.
  4
 • บริษัท สมุทรปราการ ฮอนด้าคาร์ส์ (1996) จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการนำรถเข้ามาใช้บริการที่ศุนย์ 2. โทรสอบถามความพึงพอใจที่ลูกค้าเข้ามาซื้อรถที่โชว์รูม 3. รับปัญหาลูกค้าร้องเรียน..
  ก.ย.
  4
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์