บทความ เทคนิค การหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน การทำงาน
            การแนะแนวอาชีพ เป็นกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนมีงานทำโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้หางานทำ และประชาชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจในโลกของอาชีพและการทำงาน ซึ่งจะทำให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนไป การแนะแนวอาชีพจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ด้วยตนเอง อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัด ความเข้าใจ ค่านิยม ของสังคม ตลอดจน สภาวะทางเศรษฐกิจ

            ข้อมูลอาชีพ จัดทำขึ้นโดยกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน เพื่อประโยชน์แก่นัก แนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้หางานทำ ครูแนะแนว และประชาชนทั่วไป ที่จะใช้เป็นข้อมูลศึกษาในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ ลักษณะและสภาพการทำงาน โอกาสการมีงานทำ ความก้าวหน้าของแต่ละอาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยประกอบด้วยข้อมูลอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 100 อาชีพ โดยแยกตามกลุ่มบุคลิกภาพ 6 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ
ข้อมูลจาก กองสงเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

บทความที่น่าสนใจ
 สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต : การสมัครงาน
 ทำไงดี หากมีเพื่อนร่วมงานแย่ๆ : การทำงาน
 10 วิธีขอขึ้นเงินเดือน (ให้เวิร์ค) : การทำงาน
 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน : การทำงาน
 จะจัดการอย่างไร กับเจ้านายจู้จี้ จุกจิก น่าเบื่อ : การทำงาน
 เปลี่ยนงานใหม่อย่างไรไม่ให้พลาด : การสมัครงาน
 หางานได้จากที่ไหน ? : การหางาน
 วันนัดพบแรงงาน : การหางาน
 10 คำถามสัมภาษณ์งานสุดโหด : การสัมภาษณ์งาน
 เทคนิคการต่อรองเงินเดือน (ตอนสัมภาษณ์งาน) : การสัมภาษณ์งาน
 เมื่อต้องเข้าห้องสัมภาษณ์งาน : การสัมภาษณ์งาน
 จะเริ่มสมัครงานช่วงไหนดี ? : การหางาน
 เตรียมพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน : การสัมภาษณ์งาน
 มนุษยสัมพันธ์ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน : การทำงาน
 คุณเองก็มีสิทธ์เลือกงาน : การหางาน
 เตรียมเอกสารอุปกรณ์พร้อมหรือยัง ? : การสมัครงาน