งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างเขียนแบบทั่วไป
กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างเขียนแบบทั่วไป, พนักงานเขียนแบบ Draftsman, General
รหัสอาชีพ
  0-32.10 (TSCO) 3118 ( ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฎิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่เขียนแบบรายละเอียด และรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพ สเก็ตซ์ และจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ เพื่อใช้ในงานวิศวกรรม งานก่อสร้าง และงานผลิตอื่นๆ
ลักษณะของงานที่ทำ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะทำหน้าที่เขียนรายละเอียด และรูปแบบทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิต หรือเพื่อก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างโลหะอุปกรณ์และโครงสร้างของเรือเดินทะเล อุปกรณ์ และการเดินสายไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์จักรกล ต่างๆ
เขียนแผนที่ แผนผังรูปแสดงระดับ และรูปตัด เขียนแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่อื่นๆ เขียนรูปแบบทางเทคนิคต่างๆ ลงบนกระดาษหรือใช้ คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมช่วยในการวาดภาพ (AutoCAD/Computer Aided Design) ให้เป็นภาพเสมือนจริง หรือภาพ 3 มิติ หรืออาจเขียนแบบรายละเอียด และรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพสเก็ตซ์ หรือจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมงานผลิต และงานอื่นๆ เขียนภาพสเก็ตช์ของรูปแบบที่จะเสนอเป็นขั้นสุดท้ายตรวจสอบตัวเลขระบุขนาดของส่วนต่างๆ วัสดุที่จะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วน และความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ในโครงสร้างทั้งหมดปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ ตามความจำเป็น หรือความต้องการเขียนรูปแบบขั้นสุดท้าย จากภาพสเก็ตช์ต่างๆ โดยการคำนวณและใช้ความรู้ทางด้านเครื่องจักร ทางด้านช่าง และวิชาการอื่นๆ มาประกอบการเขียนรูปแบบทำแผนภูมิและแผนภาพต่างๆ เพื่อแสดงสถิติ และข้อมูลอื่นๆทำแผนที่ตามข้อมูลที่ได้มา
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ ในภาครัฐจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สำหรับในภาคธุรกิจเอกชนจะได้รับ เงินเดือนขั้นต้นประมาณ 7,000-7,500 บาท และสำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อาจได้รับเงินเดือนประมาณ 8,000 -9,000 บาท มีค่าทำงานล่วงเวลา และมีสวัสดิการตามกำหนดของกฎหมายแรงงาน ส่วนโบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานประกอบการผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ทำงานวันละ 8 - 9 ชั่วโมง อาจทำงานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด
สภาพการทำงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะปฏิบัติงานในสภาพสำนักงานทั่วไป โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โต๊ะเขียนแบบและเครื่องมือในการทำงานต่างๆ การเขียนรูปแบบ การเข้าข้อต่อต่างๆ ของเครื่องจักรอาจต้องใช้ดูจากตัวอย่างของจริง และจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยทำภาพให้เหมือนจริงอาจต้องดูตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆหลังการผลิตให้ตรงกับสเปคที่ออกแบบไว้
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ หรือเทียบเท่า ประโยควิชาชีพชั้นสูงจนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาช่างเทคนิคการเขียนแบบ การเขียนแบบเครื่องกล ช่างจักรกล หรือช่างไฟฟ้า
2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือเขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติได้
3. สามารถร่าง และเขียนแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ และระบบการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักรกล และระบบการทำงานต่างๆ ของวิศวกรรม ไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลได้ดี
4. มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
6. ขวนขวายหาความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงาน
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ : คืออาจเข้ารับการอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือ การเขียนแบบเครื่องกล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีระยะเวลาการอบรม 70 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎี และเมื่อปฏิบัติจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรรับรอง หรือเข้าเรียนหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้ HTML หรือ AUTOCAD จากโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไป
โอกาสในการมีงานทำ
  แนวโน้มตลาดแรงงานจะมีมากในภาคเอกชน เช่น บริษัทวิศวกรก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร บริษัทผู้ประกอบอะไหล่ เครื่องยนต์เครื่องกล และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ต่างๆ บริษัทผลิตเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ บริษัทเปโตรเคมีคัล เป็นต้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น AUTOCAD OPERATOR หัวหน้าช่างเขียนแบบ หรือหัวหน้างานคุมงาน หรือร่วมทำงานกับบริษัทในต่างประเทศได้ ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่ง เช่น การเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษ หรือพัฒนาการ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นเรียนรู้การใช้ HTML (โปแกรมที่ใช้เขียนโฮมเพจ) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพ รับจัดทำโฮมเพจหรือออกแบบเวบไซต์ให้กับองค์กร หรือรับทำงานเป็นอาชีพอิสระ เป็นต้น
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  พนักงานขายเครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ประสานงานในโรงงานอุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  การจัดหางานในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์บริการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
http://www.doe.go.th
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com