งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างเขียนแบบ (สถาปัตยกรรม)
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างเขียนแบบ(สถาปัตยกรรม) Draftsman Architectural , Draftsman
รหัสอาชีพ
  0-32.15 ( TSCO) 3118 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่เขียนแบบรายละเอียด และรูปแบบทางด้านเทคนิค จากภาพสเก็ตซ์ หรือจากบันทึกการแสดงรายการต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารแต่เพียงบางส่วนหรือ ทั้งหมด ปฎิบัติงานหลักขั้นมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทั่วไป แต่ชำนาญงานเขียนออกแบบอาคาร
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. เขียนแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกรโยธา มัณฑนากรในการเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพร่างหรือจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
2. เขียนแบบจากภาพร่าง และรายละเอียดที่จัดทำโดยสถาปนิก และวิศวกรเพื่อนำไปใช้ในการ ก่อสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ และอุปกรณ์ประกอบหรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน สร้างมิติรูปทรงต่างๆอันเป็นงานซับซ้อนในการเขียนแบบ เช่น แบบแปลนรูปด้านต่างๆ รูปตัด แบบขยาย แบบทัศนียภาพแบบตกแต่งภายใน หรือเขียนแบบทางวิศวกรรม เช่น แบบฐานราก แบบการผูกเหล็กโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใช้มาตราส่วนหรือสัญญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง ใช้พิกัดมูลฐานและการประสานหาพิกัด และการวางแผนผังอาคารด้วยตารางพิกัด เป็นต้น
3. การทำหุ่นจำลองด้านสถาปัตยกรรมการถ่ายสำเนาแบบ และการจัดเก็บรักษาแบบพิมพ์เขียว ชี้แจงรายละเอียดของแบบให้แก่ช่างก่อสร้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยประมาณค่าก่อสร้าง
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการในอัตราขั้นต้น เมื่อแรกเข้าทำงานเดือนละ
                                                            
ประเภทองค์กร วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือน
ราชการ ประโยควิชาชีพ 5,530
  ประโยควิชาชีพชั้นสูง 5,950
เอกชน ประโยควิชาชีพ 6,500- 7,000
  ประโยควิชาชีพชั้นสูง 7,000 - 8,000

ในส่วนของภาคเอกชนนั้น นอกจากขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาแล้วยังขึ้นอยู่กับความสามารถ ในผลงานการวาดรูปในขณะที่ศึกษา หรือฝึกงาน โดยจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นประมาณ 7,000-8,000 บาท ถ้ามีฝีมือดีมากอาจจะได้รับเงินเดือนประมาณ 10,000 บาท เมื่องานแต่ละโครงการเสร็จอาจได้รับโบนัสพิเศษ ประมาณ 2 - 3 เท่าของเงินเดือน
เวลาการทำงานปกติ คือ วันละ 8 - 9 ชั่วโมง อาจต้องทำงานล่วงเวลา และมีค่าล่วงเวลาเมื่อทำงาน ในวันหยุด
สภาพการทำงาน
  ผู้ที่ปฏิบัติงานในอาชีพนี้จะทำงานในสำนักงานหรือห้องที่มีแสงสว่าง มีระบบปรับอากาศโดยนั่งอยู่กับโต๊ะเขียนแบบ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดวันใช้สายตา และการเคลื่อนไหวของมือมาก มีพรสวรรค์การขีดเขียนต้องประณีต ต้องระมัดระวังการเขียนให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมและต้องออกภาคสนามเพื่อร่วมตรวจงานตามที่ออกแบบไว้
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ ประโยควิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเขียนแแบบสถาปัตยกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นศิลปกรรม
2. มีความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบ (Computer Aided Design) และเทคโนโลยีการเขียนแบบก่อสร้าง
3. มีความรู้เรื่องรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างและหน้าที่การใช้สอย
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีความเข้าใจในงานสร้างสรรเชิงพาณิชย์

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังนี้คือ : ผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประโยควิชาชีพ 3 ปี สาขาช่างเขียนแบบ จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา และอาจศึกษาต่อจนจบประโยควิชาชีพชั้นสูงอีก 2 ปี
ผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สนใจที่จะประกอบอาชีพนี้สามารถเข้ารับ การฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) เป็นเวลประมาณ 14 เดือน เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพช.) โดยหลักสูตรการอบรมจะเน้นภาคการปฏิบัติและมีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้ การอ่านแบบเขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบตกแต่งภายใน การเขียนภาพทัศนียภาพ เทคนิคการก่อสร้างอาคารการประมาณราคา และการทำหุ่นจำลอง
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพนี้ยังสามารถประกอบอาชีพได้ในระดับปานกลางเนื่องจากเศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างถดถอยตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจในด้านการก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคาร และซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง ยังสามารถดำเนินได้อยู่อีกทั้งผู้ประกอบอาชีพนี้อาจมีโอกาสได้รับทำงานส่วนตัว หรือเป็นนายหน้าขายสินค้าจากสายสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างหรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเอง
ถ้ามีความสนใจทางด้านการตลาดสินค้าของที่ระลึก ของใช้ในบ้านหรือครัวเรือน อาจหันมาประกอบอาชีพ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้หุ่นจำลองต่างๆ เช่น แบบอาคารบ้านสัตว์ตัวการ์ตูนหรือผลิตนวัตกรรมทางศิลปะ เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  สำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ ในภาคราชการจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปตามขั้นตอนและผู้ที่มีการศึกษา ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นถึงขั้นวิศวกร หรือสถาปนิกอาจเข้ารับการอบรมและทักษะจากการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพของกระทรวงแรงงานฯ ทั่วทุกจังหวัด
ในภาคเอกชนช่างเขียนแบบอาจพัฒนาตนเองเป็นผู้รับเหมา หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ช่างเขียนแบบโครงสร้างวิศวกรรม ช่างเขียนแบบแผนที่ นายช่างเทคนิค สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร ออกแบบศิลปของใช้ ของที่ระลึกหรือของขวัญ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์การจัดหางาน
ศูนย์ข้อมูลอาชีพ ฝ่ายแนะแนวอาชีพ
กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสวัสดิการและสังคม: www.doe.go.th
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com