งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างซ่อมและติดตั้งวางสายไฟฟ้า
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างซ่อมและติดตั้งวางสายไฟฟ้า Electricians and Electrical Wiremen
รหัสอาชีพ
  8-55.10 (TSCO) 7137(ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้วางสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ดูแล และซ่อมสายไฟฟ้ และอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงการติดตั้ง และซ่อมระบบการวางสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือน สถานประกอบการพาณิชย์กรรม หรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม การติดตั้งระบบการวางสายไฟฟ้าในอาคาร เรือ หรืออากาศยานการติดตั้งและรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงมหรสพและห้องศิลป์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี การรักษาระบบไฟฟ้าของสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ลักษณะของงานที่ทำ
  เดิน และซ่อมสายไฟฟ้า ติดตั้ง และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ในบ้านเรือนสถานประกอบกิจการ หรือโรงงาน โดยทำตามกฎข้อกำหนดทางไฟฟ้า สามารถเลือกชนิด และขนาดของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ศึกษารูปแบบ หรือรายละเอียดอื่นๆ วางแผนการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบการเดินสายไฟฟ้าเดินสายแบบโชว์ หรือเดินสายร้อยท่อพีวีซี หรือท่อโลหะ การซ่อนแนวเดินสายไฟฟ้าในเพดาน ผนัง ทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และกำลังการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตซ์ รีเลย์ ปลั๊ก แผงควบคุมการจ่ายไฟ การต่อสายไฟเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตัด ดัด ทำเกลียว และติดตั้งท่อทอดสายไฟ ชักสายไฟผ่านท่อ หรือวางสายเคเบิลหุ้มฉนวน
ต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ให้แสงสว่าง และกำลัง
ทดสอบหาสิ่งที่ชำรุดเสียหาย แล้วทำการปรับ และซ่อม ใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือวัดทาง ไฟฟ้า สามารถค้นหาข้อขัดข้อง และแก้ไขสามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กได้ เช่น เตารีด หม้อหุงข้าว พัดลม เป็นต้น
อาจชำนาญในการเดินสายไฟฟ้าแรงสูง หรือแรงต่ำ
อาจติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ และโทรเลขชนิดทำงานด้วยมือ หรือชนิดอัตโนมัติ
ตรวจรูปแบบ และแผนภาพการวางสายโทรศัพท์และโทรเลข ติดตั้งแผง หรือตู้สวิตช์โทรศัพท์ เครื่องถ่ายทอด เครื่องเชื่อมโยงเลขหมายเครื่องรับเครื่องโทรพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้อยู่ตามตำแหน่ง
เชื่อมชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ด้วยการต่อสายไฟฟ้า การบัดกรี และการหนีบรัด
ต่อสายเคเบิลสำหรับรับและส่ง ปรับเครื่องถ่ายทอด และเครื่องไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้มี ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนที่แตกต่างกันไปตามความรู้ความชำนาญ และสถานประกอบกิจการในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ดังนี้
เงินเดือน
 
วุฒิการศึกษา ราชการ เอกชน
วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000 - 4,500 6,000
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,700 6,000 - 6,500
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 6,500 - 7,500

อัตราเงินเดือนของผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และความชำนาญงาน นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมเงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น ค่าแรงงานอาจได้รับตามจุดที่เดินสายหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40-48 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานการติดตั้ง หรือซ่อมแซมแล้วทันการใช้งาน
สภาพการทำงาน
  เป็นงานหนักที่ต้องการทักษะฝีมือปานกลางต้องปฏิบัติงานตามกฎของการไฟฟ้า และตามแบบที่กำหนดต้องละเอียดรอบคอบระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และบุคคลอื่น จะยืนทำงานเป็นส่วนใหญ่มีการปีนป่ายบ้างพอสมควร ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ในการขุดเจาะผนังปูน หรือคอนกรีตบ้าง ในการทำงานอาจทำงานคนเดียวหรือมีผู้ช่วยร่วมทำงานด้วย 1 หรือ 2 คน ขึ้นไปขึ้นอยู่กับปริมาณงาน และสถานที่ ที่ต้องปฏิบัติงาน
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ช่างซ่อม และติดตั้งวางสายไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- มีใจรักงานช่าง ด้านไฟฟ้า
- มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ คือถ้าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (งานติดตั้งไฟฟ้า งานเครื่องกลไฟฟ้า งานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสาขาวิชาไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำงานอาชีพนี้ หรือ ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (งานติดตั้งไฟฟ้า งานเครื่องกลไฟฟ้า งานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ งานเครื่องมือ วัดอุตสาหกรรมและงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสาขาวิชาไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำหรับผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษามัธยม 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีใจรักด้านไฟฟ้าเข้ารับการฝึกใน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.)4 เดือน และฝึกในสถานประกอบการอีก 1 เดือนรวมระยะเวลาฝึกทั้งหมด 5 เดือน จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรง (วพร.) แนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ 70 % ความรู้ความสามารถที่ผู้รับการฝึกจะได้รับจากการฝึก ได้แก่งานฝึกฝีมือไฟฟ้าเทคโนโลยี การอ่าน และเขียนแบบเดินสายไฟฟ้าในอาคาร เดินสาย และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง วงจรปลั๊ก แผงสวิตซ์เมน ภายในอาคาร รวมทั้งการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้านได้ หรือเข้ารับการอบรมในสถาบันอื่นๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลที่สนใจ
โอกาสในการมีงานทำ
  ตลาดแรงงานของผู้ประกอบอาชีพนี้สามารถซ่อม และติดตั้งวางสายไฟฟ้า-โทรศัพท์ที่ทำงานในภาครัฐ และ ภาคเอกชน เช่น ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เป็นผู้ประมาณราคาและควบคุมงาน สำหรับช่างซ่อมและติดตั้งวางสายไฟฟ้า-โทรศัพท์ที่มี ประสบการณ์ มีความชำนาญ และมีเงินทุน สามารถที่จะเปิดกิจการส่วนตัวโดยรับซ่อมช่างซ่อมและติดตั้งวางสายไฟฟ้าโทรศัพท์
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้มีพื้นฐานอาชีพนี้ สามารถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือในสถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน(สพร.) มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศมาก สามารถรับจ้างส่วนตัวได้ง่าย สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วสามารถหาความรู้ และทักษะเพิ่มเติมจากการฝึกยกระดับฝีมืออาจเป็นการฝึกภาคค่ำ หรือตามคำขอของสถานประกอบการระยะเวลาฝึก 50 ชั่วโมงรวมทั้งมีบริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ระดับชั้น การทดสอบจะเริ่มจากชั้น 1 - 3 ตามลำดับ โดยสมัครทดสอบมาตรฐาน ฝีมือได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.)
ผู้ประกอบอาชีพนี้ หากมีความขยันและอุตสาหะ ไม่มีโอกาสตกงาน และยิ่งมีความเชี่ยวชาญ และงานฝีมือดี หากทำงานในภาครัฐหรือภาคเอกชนจะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง จนถึงระดับหัวหน้างาน หรือหากสนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาช่างไฟฟ้าทั่วไปก็สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งตามวุฒิการศึกษาและสามารถเป็นได้ถึงระดับบริหารทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและวิริยะอุตสาหะของแต่ละคน
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างโทรศัพท์ ช่างโทรเลข
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com