งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างเทคนิคเครื่องยนต์
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างเทคนิคเครื่องยนต์ ,ช่างประกอบเครื่องกล Machinery Technician ; Machine Assemblers
รหัสอาชีพ
  8-41.20(TSCO) 8281(ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์เครื่องกล รวมถึงการประกอบชิ้นส่วน และเครื่องประกอบต่างๆ การตั้ง และติดตั้ง หรืออำนวยการตั้ง และติดตั้งเครื่องยนต์ และอุปกรณ์เครื่องยนต์อื่นๆ ซึ่งโดยปกติเป็นเครื่องยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถสินค้า รถบรรทุก
ลักษณะของงานที่ทำ
  ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ควบคุมงานโดยทำงานภายใต้การแนะนำ และควบคุมของวิศวกรเครื่องกลรถยนต์
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์เล็ก/ใหญ่ ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่างรถยนต์ ระบบการทำงานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ ควบคุมด้วยนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์ (นอกจากนี้มีงานพิเศษเฉพาะอย่าง เช่น ระบบเครื่องยนต์เรือ ระบบเครื่องยนต์ และเครื่องกลการเกษตร และระบบเครื่องจักรกลไอน้ำ)
ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ
ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ
ตรวจสอบระบบที่ติดตั้ง รวมทั้งระบบส่งถ่ายกำลัง ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ
ตรวจสอบเครื่องยนต์ และปรับเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจให้บริการ และซ่อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี
สภาพการจ้างงาน
  ช่างเทคนิคเครื่องยนต์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้
           
วุฒิการศึกษา ราชการ เอกชน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,700 4,500-5,500
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 5,500-6,500

สำหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชำนาญงาน และวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำแล้ว อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นในรูปของสวัสดิการต่างๆ เช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัส บำเหน็จ บำนาญ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานติดตั้ง หรือซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ให้ทันการใช้งาน
ช่างเทคนิคเครื่องยนต์ สามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับซ่อม และประกอบเครื่องยนต์ หรือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เช่น กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน การประปาฯ การไฟฟ้า เป็นต้น
สภาพการทำงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานทั้งใน และนอกสถานที่ทำงาน ในการตรวจซ่อม และบริการการดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ต่างๆ สภาพการทำงานหนักปานกลาง ต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน เสียง กลิ่นของสารเคมี ทำความสะอาดอุปกรณ์ และบางโอกาสทำงานตามลำพัง ต้องใช้ความระมัดระวัง และรอบคอบสูงพอสมควร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และบางครั้งต้องทำงานเกินเวลา
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ มีดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
2. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถทำงานกลางแจ้ง และงานหนักได้
3. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
4. ช่างสังเกต จดจำ สามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้
5. มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ และงานทดลอง
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้คือ : ระดับช่างฝีมือต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับช่างเทคนิค สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างยนต์ จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โอกาสในการมีงานทำ
  ถึงแม้ว่าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ทำให้การลงทุนเพื่อขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมชะงักไป แต่ความต้องการแรงงานทางด้านช่างเทคนิคเครื่องยนต์ยังคงมีอยู่ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา จะกลับฟื้นตัว และขยายการลงทุนขึ้นอีก ฉะนั้น งานช่างเทคนิคเครื่องยนต์จะกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกมากขึ้น ตามอัตราการขยายตัวของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
สำหรับแหล่งจ้างงานช่างเทคนิคเครื่องยนต์โดยทั่วไป ได้แก่ สถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับติดตั้งซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคเครื่องยนต์ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้างาน และสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อ เพื่อปรับวิทยฐานะให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป มีแนวทางในการศึกษาต่อ ดังนี้
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปีประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ในสถานศึกษาสังกัดกรม อาชีวศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสาขาวิชาในสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 3-3 ปีครึ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง2-3 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเครื่องมือกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม การวัสดุอุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องกลในวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ช่างเทคนิคเครื่องกล วิศวกรเครื่องจักรกล
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  หนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวความต้องการช่างเทคนิคเครื่องยนต์
สถาบันการศึกษาภายในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com