งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องจักรกลสำนักงาน) ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Electronics fitters (office machinery)
รหัสอาชีพ
  8-52.70(TSCO) 7242 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ปฏิบัติงานด้านติดตั้ง ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ ตลอดจนบำรุงรักษา และบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ซ่อมคอมพิวเตอร์จากสาเหตุทางด้านฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมการใช้งาน
2. ซ่อมอุปกรณ์พ่วงต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จอภาพ เครื่องพิมพ์
3. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และปรับแต่งการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ให้ทำงานด้วยกันอย่างถูกต้อง
4. ติดตั้งโปรแกรมการทำงานต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
5. แนะนำการใช้งานเบื้องต้น และข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้า
6. ปรับ/ประกอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ตรวจรูปแบบ และแผนภาพทางเดิน สายไฟ ตรวจชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อดูความเที่ยงตรง และปรับให้ถูกต้อง
7. ใช้เครื่องมือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ลงบนแท่นหรือแผงเดิน และต่อสายไฟ หรือบัดกรี รอยต่อตามความจำเป็น ทดสอบ/วัดขนาด และปรับอุปกรณ์/วินิจฉัยข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ถอดอุปกรณ์ออกเป็นชิ้นๆ ถ้าจำเป็น และเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือสายไฟที่บกพร่อง
สภาพการจ้างงาน
  รายได้ของช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณ ดังนี้
         
  ราชการ เอกชน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,700 4,500-5,500
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 5,500-6,500

สำหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชำนาญงาน และวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำแล้ว อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น ในรูปของสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัสบำเหน็จ บำนาญ ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลาในกรณีที่ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงหรือแก้ไขแล้วทันการใช้งาน สำหรับช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญ และมีเงินทุน สามารถที่จะเปิดกิจการส่วนตัวโดยรับซ่อม และจำหน่ายคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน
สภาพการทำงาน
  ทำงานในสถานที่ที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือนำไปซ่อม ร้านค้า หรือห้องซ่อมเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน เพราะต้องนั่งแก้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงาน เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาแพงและทำงานกับไฟฟ้า บริเวณที่ทำงานสะอาดและไม่มีเสียงรบกวน
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษา และการฝึกอบรมแล้ว ช่างเทคนิคทางคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นผู้ที่ :
- มีสายตาดี ร่างกายแข็งแรง
- มีความละเอียด รอบคอบ อดทน
- มีประสบการณ์ในการดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์
- มีความเชี่ยวชาญในเรื่องซอฟท์แวร์ กราฟฟิค ฮาร์ดแวร์ ระบบ Network

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี สามารถประกอบอาชีพนี้ หรือศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี ประเภทวิชาช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นอกจากนี้ยังมีการเปิดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ที่ดำเนินงานโดยกรมอาชีวศึกษา ได้แก่โรงเรียนสารพัดช่าง และหน่วยงานฝึกฝนเคลื่อนที่ ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการสอนคอมพิวเตอร์
สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเป็นเวลา 2 เดือน และฝึกในสถานประกอบการอีก 1 เดือน รวมระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 3 เดือน จะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) ซึ่งแนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ผู้รับการฝึกจะได้รับจากการฝึก ได้แก่การติดตั้งการตรวจซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อ รวมทั้งการบริการลูกค้าสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว สามารถหาความรู้ และทักษะเพิ่มเติมจากการฝึกยกระดับฝีมือโดยอาจใช้เวลาในการฝึกภาคค่ำ หรือตามคำขอของสถานประกอบการระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง มีหลักสูตรเทคนิคการตรวจซ่อม และปรับปรุงไมโครคอมพิวเตอร์ และการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นมากสำหรับการประกอบกิจการงานของสำนักงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้น ความต้องการช่างเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในตลาดแรงงานยังมีอยู่ในระดับสูง เนื่องจากได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานมากทั้งในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมทั้งนักบริหาร และนักปฏิบัติการก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานด้วย ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์จึงมีโอกาสเข้าทำงานได้ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น ร้านขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และอาจรับงานส่วนตัวก็ได้ ถ้ามีความชำนาญงานมากพอ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้มีพื้นฐานอาชีพนี้ สามารถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือในสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน หรือสถานประกอบการที่จัดฝึกอบรมเพื่อให้มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นสูง มีโอกาสพัฒนาเป็นผู้ประกอบการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ และหากมีความ เชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการสอนก็สามารถหารายได้พิเศษโดยเป็นผู้สอนเทคนิคการซ่อม และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พนักงานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  หนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวความต้องการช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันการศึกษาภายในสังกัด กรมอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com