งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างเทคนิคไฟฟ้า
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างเทคนิคไฟฟ้า Electrical Engineering Technician
รหัสอาชีพ
  0-34.20 (TSCO) 3113 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานทางเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การแนะนำ และการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการพัฒนา การติดตั้ง การควบคุม การทำงาน และการบำรุงรักษา การใช้ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบปรากฏการณ์ทางไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และในโรงงาน
ลักษณะของงานที่ทำ
  ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำ และการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎี อิเล็กทรอนิกส์หลักของวงจรไฟฟ้า วิธีการทดสอบไฟฟ้า คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม และวิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ในการผลิตการก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ และการบำรุงรักษา การพัฒนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ
ทำงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร และในงานอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิคไฟฟ้าจะปฏิบัติงานในลักษณะ ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร ในการออกแบบ เขียนแบบติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
อาจควบคุมช่างและคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้าง การติดตั้ง และการซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเทคนิคไฟฟ้ามีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดย คอนแทคเตอร์ และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น
2. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
3. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม
4. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องมือวัดกระแส เครื่องมือวัดแรงดัน เครื่องมือวัดความต้านทาน เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนที่แตกต่างกันไปตามความรู้ความชำนาญ และสถานประกอบการ ในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ดังนี้
 
  ราชการ เอกชน
วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000 - 4,500 6,000
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,700 4,500-5,500
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 5,500-6,500

อัตราเงินเดือนของผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถและความชำนาญงาน นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วอาจได้รับค่าตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
สภาพการทำงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานทั้งในและนอกสถานที่ ทำงานในการตรวจ ซ่อม และบริการระบบควบคุมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมสภาพการทำงานหนักปานกลาง ต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน เสียง กลิ่นของสารเคมี ทำความสะอาดอุปกรณ์และบางโอกาสทำงานตามลำพังต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงาน และบางครั้งต้องทำงานเกินเวลา
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  คุณสมบัติของช่างเทคนิคไฟฟ้า
- สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทำงานในระดับช่างฝีมือ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำงานในระดับช่างเทคนิค
- มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมต่อไปนี้ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(งานติดตั้งไฟฟ้า งานเครื่องกลไฟฟ้า งานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ งานเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมและงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ)ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสาขาวิชาไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุต-สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถเข้าทำงานในระดับช่างฝีมือแรงงาน หรือศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หลักสูตร 2 ปีประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (งานติดตั้งไฟฟ้า งานเครื่องกลไฟฟ้า งานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือสาขาวิชาไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถเข้าทำงานในระดับช่างเทคนิค
สำหรับแรงงานใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน(สพร.) หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 10 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 2 เดือน รวมระยะเวลาฝึกทั้งหมด 12 เดือน จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) แนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ70% ความรู้ความสามารถที่ผู้รับการฝึกจะได้รับจากการฝึกได้แก่ ไฟฟ้าโรงงานเครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิจิตอล และไมโครโปรเซสเซอร์ เครื่องจ่ายไฟและเครื่องควบคุมระบบควบคุมเรียงลำดับความปลอดภัยในการทำงานและโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าทำงานในระดับช่างฝีมือ
โอกาสในการมีงานทำ
  ช่างเทคนิคไฟฟ้า สามารถเลือกทำงานได้ทั้งประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับติตตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ หรือรับราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาคการประปานครหลวง หรือภูมิภาค หรือเป็น ลูกจ้างของสถานประกอบการ
เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และวงการธุรกิจ ทั้งทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งต้องอาศัยไฟฟ้าเป็น ส่วนประกอบเกือบทั้งหมด อาชีพช่างเทคนิคไฟฟ้าจึงเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ที่รับราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลื่อนขั้นเงินเดือน และตำแหน่งตาม กฏระเบียบที่วางไว้ ส่วนงานเอกชนนั้นเมื่อระยะเวลาการทำงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถ และชำนาญงาน ก็จะได้เลื่อนตำแหน่งงาน และเงินเดือนสูงขึ้นตามความสามารถ และประสบการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถหารายได้พิเศษโดยรับติตตั้งระบบไฟฟ้าอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้มีพื้นฐานอาชีพนี้ สามารถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือใน สพร. อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการมาก เนื่องจากกระบวนการทำงาน และกระบวนการผลิตจะเปลี่ยนไปในทางการ ควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่งต้องใช้การควบคุมที่แน่นอน และแม่นยำจึงต้องอาศัยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยในการควบคุม
ผู้ประกอบอาชีพนี้หากต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพจะสามารถศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวิทยฐานะในอาชีพในตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาจจะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาไฟฟ้าหลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้วุฒิปริญญาตรี
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้วุฒิปริญญาตรี หรืออาจจะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปีจะทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไป หรือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่อง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  พนักงานขาย ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างซ่อมวิทยุ ช่างซ่อมโทรทัศน์ หัวหน้าควบคุมการทำงาน พนักงานควบคุมการทำงานเครื่องจักร ช่างเทคนิค ช่างซ่อมเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา สถานศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com