งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ Autobody Repairer
รหัสอาชีพ
  873.10 (TSCO) 7213 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ทำงานซ่อมตัวถังและแคสซีของรถยนต์ให้กลับอยู่ในสภาพเดิม
ลักษณะของงานที่ทำ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำหน้าที่ในการตัดดัด ปรับ เคาะตัวถัง แคสซี และกันชนของรถยนต์ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ หรือผุให้กลับสู่สภาพเดิม
ตรวจหาขนาดรอยผุที่ต้องปะผุ ทำการตัดด้วยแก๊ส เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมแก๊ส และเชื่อมด้วยไฟฟ้าด้วยการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับซ่อมตัวถัง
เคาะขึ้นรูปขอบมุมฉาก ขอบวงกลม รอยโค้งงอ รอยฉีกขาด รอยบุบ
ใช้เหล็กงัด และค้อนกระทุ้ง การตบแต่งรอยเชื่อม การเจาะ การเจียร การย้ำมุด
ใช้แม่แรงดัด-ดึงตัวถัง และแคสซี
เตรียมผิวงานเพื่อการโป๊ว การโป๊วสีแห้งช้าและแห้งเร็ว การป้องกันสนิม
ถอด และใส่กระจกหน้าหลังหรือส่วนประกอบอื่นๆ
ติดตั้ง และปรับกลไกการขึ้นลงของกระจกหน้าต่าง ทั้งแบบมือหมุนและไฟฟ้า
ปรับตั้งบานพับและกลอนประตู รวมทั้งการดัดแปลงตัวถังรถยนต์
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนที่แตกต่างกัน โดยมีเงินเดือนขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และความชำนาญงาน นอกจากค่าตอบแทนในรูป เงินเดือนแล้ว อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น หรืออาจได้รับค่าจ้างตามผลงานหรือชิ้นงานก็ได้
ทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง อาจจะต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุด อาจจะต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานซ่อมเสร็จทันต่อการใช้งาน
สภาพการทำงาน
  เป็นงานหนักที่ต้องการทักษะค่อนข้างสูงมีความละเอียดรอบคอบ เปื้อน ร้อน สกปรก เสียงดัง มีกลิ่นสีและน้ำมัน ต้องทำงานในที่แคบๆ และแหลมคม ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง ใช้มือทำงานมาก บางครั้งต้องนอนทำงานใต้ท้องรถยนต์ เมื่อต้องซ่อมใต้ท้องรถยนต์ด้วย
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับการศึกษา ภาคบังคับตามกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ มีพื้น ความรู้ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานในสาขาช่างปะผุตัวถังรถยนต์พอสมควร หรือผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถทำงานกลางแจ้งและงานหนักได้และมีใจรักด้าน เครื่องยนต์กลไก
3. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
4. ช่างสังเกต จดจำ รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
5. มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ คือ : สำหรับผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งสำเร็จการศึกษา ภาคบังคับหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีใจรักด้านเครื่องยนต์กลไกฝึกในสพร. หรือ ศพจ. 4 เดือน และฝึกในสถานประกอบการอีก 2 เดือน รวมระยะเวลาฝึกทั้งหมด 6 เดือน จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) แนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ 80% ความรู้ความสามารถที่ผู้รับการฝึกจะได้รับจากการฝึกได้แก่ การฝึกฝีมือเบื้องต้น ชิ้นส่วนโครงสร้างตัวถังรถยนต์ การเชื่อมโลหะด้วยแก๊สและไฟฟ้า การตัดโลหะ การซ่อมสนิมตัวถัง การโป๊วตัวถังรถยนต์แบบต่างๆ การลอกสี การปิดกระดาษงานกระจกรถยนต์
ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ สามารถทำงาน ในศูนย์บริการของบริษัทรถยนต์ทั่วไป หรือทำงานในอู่บริการซ่อมรถยนต์ทั่วไป หากไม่มีประสบการณ์มาก่อน อาจจะเริ่มทำงานโดยการเป็นผู้ช่วยฝึกหัดงานจนมีความชำนาญก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้หรือสมัครเข้ารับการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจะมีประกาศแจ้งกำหนดการอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรม เมื่อสำเร็จหลักสูตรก็สามารถประกอบอาชีพ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ได้เช่นกัน
โอกาสในการมีงานทำ
  แนวโน้มตลาดแรงงานของผู้ประกอบอาชีพที่มีฝีมือดี จะไม่ตกงานถึงแม้ว่าในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของยอดการขายรถยนต์จะเติบโนขึ้นประมาณร้อยละ 20 แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ ถดถอยตลาดรถยนต์มือสอง จึงได้รับความสนใจสำหรับผู้ต้องการใช้รถยนต์ตามสภาวะเศรษฐกิจ ก่อนจะมีการซื้อหรือขายจึงต้องมีการซ่อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ดังนั้นช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ที่มีฝีมือดีมีความชำนาญและตรงต่อเวลา จะได้รับการว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอทั้งจากเจ้าของอู่รถยนต์และอู่รถยนต์ที่บริษัทรับประกันภัยรถยนต์ให้บริการกับลูกค้าทั่วประเทศ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้มีพื้นฐานอาชีพนี้ สามารถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือใน สพร. หรือการจัดฝึกอบรมโดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ถ้าจะประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีประสบการณ์ ทุนและการจัดการที่ดี เพราะลงทุนสูง สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว สามารถหาความรู้ และทักษะเพิ่มเติมจากการฝึกยกระดับฝีมืออาจเป็นการฝึกภาคค่ำ หรือตามคำขอของสถานประกอบการ ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง รวมทั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมีบริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ระดับชั้น การทดสอบจะเริ่มจากชั้น 1-3 ตามลำดับ โดยสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือได้ที่ สพร. และ ศพจ. เมื่อมี ประสบการณ์ และฝีมือทำงานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งหากได้รับการศึกษาต่อมีคุณวุฒิตามเงื่อนไขของหน่วยงาน ก็มีโอกาสได้เลื่อนเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หัวหน้าแผนก หรือผู้จัดการฝ่ายงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ช่างสีรถยนต์ ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างแอร์รถยนต์ ช่างไฟฟ้ารถยนต์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com