งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  นักเทคโนโลยีทางการศึกษา Education Technology specialist
รหัสอาชีพ
  13920 ( TSCO) 2351 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่วางแผนการจัดหาเทคโนโลยี และเทคนิคที่เหมาะสมต่อการทำสื่อการสอนถ่ายทอดไปทั่วประเทศ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ตลอดจนการให้คำแนะนำ และให้บริการด้านสื่อ การเรียน สื่อกิจกรรมต่อคณะอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ การศึกษาแบบตลอดชีวิต นอกจากนี้ อาจดูแลงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ และการจัดตำราเรียน ข้อสอบและสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอน
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาเทคโนโลยี หรือเทคนิคที่เหมาะสมกับการทำสื่อการเรียนการสอนเฉพาะวิชาหรือโดยทั่วไป
2. วางแผนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง หรือโดยทั่วไป
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนหรือจัดหาสื่อการสอน วัสดุการสอน รวมทั้ง ตำราเรียน เอกสารประกอบการสอนให้เหมาะสมกับวิชาการนั้นๆ และให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. ผลิตนวัตกรรมในการใช้สื่อจากวัตถุดิบในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5. เป็นศูนย์กลางให้บริการการอบรมทางวิชาการโดยผ่าน หรือใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ และหรือเครื่องฉายวิดีโอขนาดใหญ่ โทรทัศน์วงจรปิด วิดีโอคอนฟิเรนซ์ และอินเตอร์เน็ต
6. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านการบริการสื่อการสอนที่ต้องใช้เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ให้กับทุกคณะ
7. อาจประสานงานกับศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ และศูนย์สนเทศเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ
8. จัดทำโฮมเพจ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
9. ดูแล บริการ เก็บบำรุงรักษา อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และพร้อมในการใช้งานได้เสมอ
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนถ้าปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาของรัฐจะได้รับค่าตอบแทน การทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้พร้อมด้วยสวัสดิการและผลประโยชน์อย่างอื่นตามระเบียบของทางราชการส่วนมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนอาจได้รับเดือนละประมาณ 7,000 - 8,000 บาท มีสวัสดิการ และผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นตามระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ถ้าทำงานล่วงเวลาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าล่วงเวลาตามอัตราที่กำหนด
สภาพการทำงาน
  ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และอาจต้องบริหารงาน ในสำนักงานหลายแห่งในหนึ่งองค์กรที่ใช้บริหารการจัดส่งสัญญาณผ่านอินเตอร์เน็ตในการสอน หรืออบรมทางวิชาการระบบทางไกลไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด หรือแพร่ภาพและเสียง ออกสู่โทรทัศน์ และวิทยุ หรือไปต่างประเทศ เช่น การสัมมนา แบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ และอาจต้องดูแลห้องประชุมที่สามารถจัดฉายวิดีโอขนาดจอภาพใหญ่ที่จุผู้ชมได้มาก
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. มีความสามารถในการจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ มีความสามารถในการควบคุม และเข้าใจการติดตั้งโปรแกรมระบบเครื่องได้
3. มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารในการสอน เช่น การติดตั้งใช้อินเตอร์เน็ตได้
4. มีความรู้ และทักษะในการผลิต และการใช้อุปกรณ์สื่อการสอน
5. มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์มัลติพรีเซนเทชั่น การใช้ดีวีดี วิดีโอ และการใช้จอแอลซีดีขนาดใหญ่ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์แบบต่างๆ ได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
7. มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษ
8. มีความสนใจ และติดตามในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้คือ : เป็นผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (บางมหาวิทยาลัยอาจไม่รับผู้จบปวช.ปวท. และปวส.) และต้องมีผลลการเรียนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 6-12 หน่วยกิต จึงจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาการสารสนเทศ (วิทย์) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศ หรือ การจัดการ
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบัน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทำให้โลกแคบเข้า และเล็กลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบทบาทมาก ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา เพราะผู้เรียนในระดับนี้ที่อยู่ในประเทศไทยสามารถร่วมฟังติดต่อสอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันทางด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน กับมหาวิทยาลัยที่ตนเองเข้ารับการศึกษาดังนั้น มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างก็ตระหนักในความสำคัญของการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (Center of Educational Technology) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ และอาจเปิดกว้างให้กับนักศึกษาทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งอาจารย์ได้รับข้อมูล ข่าวสารอันจำเป็นในด้านการศึกษา เพื่อการศึกษาค้นคว้าเอกสาร เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการจัดทำตำราเรียนโดยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ ทำให้การเข้าถึงความรู้ต่างๆทั่วโลก เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ดังนั้นนักเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระดับปานกลางถึงมาก
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในมหาวิทยาลัยหรือสถานการศึกษาภาครัฐ จะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนชั้นและเลื่อนตำแหน่ง ตามความสามารถ และการศึกษาเพิ่มเติม อาจได้รับเลื่อนตำแหน่งถึงระดับรองผู้อำนวยการ สำหรับในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาภาคเอกชนอาจได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งตามโครงสร้างขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถและวุฒิการศึกษาเช่นกัน
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ครู-อาจารย์พิเศษ วิศวกรโทรคมนาคม วิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการสารสนเทศ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการให้บริการการอบรมในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำสื่อการเรียน การสอน หรือเป็นตัวแทนการขายเทคโนโลยีสื่อการสอน
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์บริการจัดหางาน เว็บไซต์ของทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com