งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

วิศวกรการบิน
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  วิศวกรการบิน ; วิศวกรเครื่องกล(อากาศยาน) Mechanical engineer (aeronautical)
รหัสอาชีพ
  0-24.40 (TSCO) 2145 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ได้แก่ ผู้ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องบิน เครื่องยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์จักรกลต่างๆ วางแผน และควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม ตรวจตรา และทดสอบ ทำการวิจัยและให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ออกแบบเครื่องบิน เครื่องยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักรกล ที่เกี่ยวกับเครื่องบิน
2. วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการซ่อมเครื่องบิน หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ การบิน
3. กำหนดแบบของเครื่องบินและสร้างอากาศยาน รวมทั้งคำนวณต้นทุน และวิธีการผลิต ออกแบบและคำนวณทางคณิตศาสตร์ จัดทำรายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องบิน
4. วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิต และควบคุมงานด้านเทคนิคการผลิต ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมเครื่องบิน อุปกรณ์จักรกล ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับความปลอดภัยประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
5. ออกแบบและสร้างเฉพาะลำตัวเครื่องบิน ปีก เกียร์ สำหรับบังคับอากาศยานเวลาขึ้น และลง ใบพัด เครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบอื่นๆ
6. อาจชำนาญในการออกแบบ หรือการวางแผน หรือการควบคุมงานทางวิศวกรรมการบินช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น การผลิต การติดตั้ง หรือการซ่อมบำรุง
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา โดยผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้
   ประเภทองค์กร       เงินเดือน
               
  ราชการ 6,360
  รัฐวิสาหกิจ 7,210
   เอกชน 12,000 - 15,000

ส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลาในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งานนอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น
สภาพการทำงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพเหมือนสถานที่ทำงานทั่วไป คือเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป มีอุปกรณ์ช่วยในการออกแบบ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และโดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องอากาศยาน จึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการควบคุมดูแลงานในโรงงานประกอบการผลิต และการซ่อมบำรุงค่อนข้างมาก และสม่ำเสมอเนื่องจากต้องตรวจสอบ และดูแลให้เครื่องยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในอากาศยานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้โดยสาร ผู้ประกอบอาชีพนี้อาจจะต้องถูกเรียกตัวทำงานเป็นกรณีพิเศษเมื่อมีปัญหาเครื่องบินขัดข้อง ซึ่งการทำงานนี้อาจเป็นการให้บริการแก่สายการบินอื่น ที่เข้ามาใช้ท่าอากาศยานของประเทศ
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน และอากาศยาน
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต
4. รักงานช่างและสนใจด้านเครื่องกล วิศวกรรม
5. ชอบงานบุกเบิก สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
6. ออกแบบเครื่องจักรกลได้ดี สามารถควบคุมการประกอบติดตั้งเครื่องจักร
7. มีใจชอบในงานประดิษฐ์ คิดค้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน และอากาศยานเป็นหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา International Double Program เป็นโครงการที่เปิดสอนโดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้วไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยRMIT ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมทั้งสิ้น 5 ปีครึ่ง เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบิน และอากาศยาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับปริญญา B.Eng (Aerospacce Engineering) และ BBA (Business Administration) จาก RMIT University ในปัจจุบัน มีเพียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์เพียงสถาบันเดียวที่เปิดสอนสาขาวิชานี้
โอกาสในการมีงานทำ
  สำหรับแหล่งจ้างงานวิศวกรการบิน โดยทั่วไปจะเป็นสถานประกอบกิจการบริการการบิน ซึ่ง จำเป็นต้องมีงานซ่อมบำรุงอากาศยานของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนไม่มากนัก ได้แก่ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งมีความต้องการผู้ปฏิบัติอาชีพนี้โดยตรงน้อยมากในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีโครงการประกอบหรือผลิตเครื่องบิน เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูงมากและไม่คุ้มค่าในการลงทุนด้านนี้แต่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถประกอบเครื่องเฮลิคอร์ปเตอร์เพื่อการใช้งานได้ แต่มีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นเครื่องบินจึงต้องนำเข้าจากประเทศที่ผลิต ซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะส่งวิศวกรการบินมาให้บริการดูแลในการส่งมอบเครื่องบิน แต่ก็มีการจ้างวิศวกรการบิน หรือวิศวกรในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนไทย ในการบำรุงรักษาและซ่อมเป็นการประจำ เพื่อให้เครื่องบินมีสภาพพร้อมในการบินตามตารางเวลา รวมทั้งเพื่อการให้บริการแก่สายการบินอื่น ที่มีปัญหาขัดข้องเกิดขึ้นในท่าอากาศยานในประเทศไทยอาชีพนี้จึงอยู่ในความต้องการตลาดแรงงานน้อยมาก การจ้างงานวิศวกรการบินจึงเป็นการจ้างงานเพื่อทำการบำรุงรักษาซ่อมเครื่องยนต์และอากาศยานเป็นสำคัญ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลอากาศยาน ถ้าหากได้มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหรือผ่านการทำงานจนมีประสบการณ์มากขึ้น และมีความสามารถในการบริหารก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารงานหรือเป็นผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการในสายงานนั้นได้ หรือสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลอากาศยาน สำหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สามารถที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีการสอนสาขาวิชานี้ได้
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  วิศวกรเครื่องกล(เครื่องจักรและเครื่องมือ) วิศวกรเครื่องกล(เรือ) วิศวกรเครื่องกล(อากาศยาน) วิศวกรเครื่องกล(รถยนต์) วิศวกรเครื่องกล(หม้อน้ำและอุปกรณ์) วิศวกรเครื่องกล(ความร้อน การระบายอากาศ และการทำความเย็น) วิศวกรเครื่องกล(การบำรุงรักษา) วิศวกรเครื่องกล(โครงสร้าง)
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com