งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

วิศวกรเครื่องกลรถยนต์
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  วิศวกรเครื่องกลรถยนต์ Mechanical Engineer (Automotive)
รหัสอาชีพ
  0-24.45 (TSCO) 2145 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพ ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์จักรกลต่างๆ วางแผน และควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม ตรวจตราและทดสอบ ทำการวิจัยและให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ
ลักษณะของงานที่ทำ
  ออกแบบรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุกผู้โดยสาร หรือรถรับส่งสินค้า รถบรรทุกขนาดหนัก รถแทรกเตอร์ รถจักรยานยนต์ หรือยานยนต์ประเภทอื่นๆ วางแผน และควบคุมการผลิต และการทดสอบ
กำหนดแบบของเครื่องจักร คำนวณต้นทุน และวิธีการผลิต คำนวณทางคณิตศาสตร์ และจัดทำ รายการแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต
ควบคุมการผลิต การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม
ทดสอบอุปกรณ์เครื่องยนต์เกี่ยวกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตาม รายละเอียดที่กำหนดไว้
อาจชำนาญในการออกแบบหรือการวางแผน หรือการควบคุมงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น การผลิต การติดตั้ง หรือการซ่อมแซม
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่องกลทั่วไป แต่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยานยนต์ตั้งแต่หนึ่งแบบขึ้นไป หรือเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องยนต์ โครงสร้างของรถยนต์ ตัวถัง เครื่องห้ามล้อ (เบรค) หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานพาหนะ
สภาพการจ้างงาน
  วิศวกรเครื่องกลรถยนต์ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาโดยวิศวกรเครื่องกลรถยนต์ที่ไม่มีประสบการณ์ ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้
           
     
  ราชการ 6,360
  รัฐวิสาหกิจ 7,210
  เอกชน 12,000 - 15,000

ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องมาทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด อาจจะต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว ในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น
สภาพการทำงาน
  วิศวกรเครื่องกลรถยนต์จะทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพเหมือนสถานที่ทำงานทั่วไป คือเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป และอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบเช่นคอมพิวเตอร์ระบบ CAD/CAM , CATIA ,Auto CAD เป็นต้น และโดยลักษณะงานที่จะต้องตรวจดูรถยนต์ที่ผลิตให้มีสภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ จึงจำเป็นที่จะต้องดูงานในโรงงานประกอบการผลิตบ้างเป็นครั้งคราว
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (รถยนต์)
2. มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต
3. รักงานช่างและสนใจด้านวิศวกรรม
4. ชอบงานบุกเบิก สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
5. ออกแบบเครื่องกลได้ดี
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะต้องสมัครสอบ คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางช่างเครื่องกลจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะต้องสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เปิดรับผู้มีวุฒิ ปวส. ใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี(หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วศ.บ.)ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ที่จะประกอบอาชีพวิศวกรในทุกสาขาควรจะมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อใช้ในการรับรองสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตามข้อกำหนด โดยจะขอรับใบอนุญาตได้ที่กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สังกัดในกระทรวงมหาดไทย
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบันความต้องการวิศวกรเครื่องกลรถยนต์จะมีเพียงในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมักจะเป็นการลงทุนร่วมกับบริษัทผลิตรถยนต์จากต่างประเทศ การออกแบบรถยนต์ทั่วไปนั้นจะได้มีการออกแบบและกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเครื่องกลรถยนต์มาก่อนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ วิศวกรเครื่องกลรถยนต์ในประเทศจึงไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ แต่อาจจะศึกษาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบรถยนต์ และพยายามจัดหาอุปกรณ์ภายในประเทศที่สามารถใช้ทดแทนได้โดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ทั้งนี้การใช้อุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ และการใช้อุปกรณ์ภายในประเทศต้องเป็นไปตามการตกลงระหว่างบริษัทร่วมทุนทั้งสอง และปฏิบัติงานในการทดสอบประสิทธิภาพของรถยนต์ในแต่ละรุ่นนอกเหนือจากนี้จะปฏิบัติงานตามลักษณะงานทั่วไป
ในขณะนี้บริษัทผลิตรถยนต์ ในประเทศไทยยังคงทำการผลิตรถยนต์ เพื่อจำหน่ายในและต่างประเทศอยู่ทำให้ยังมีความต้องการวิศวกรเครื่องกลรถยนต์อยู่จำนวนหนึ่ง แต่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในขณะนี้เป็นเหตุให้แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านนี้คงที่ แหล่งจ้างงานวิศวกรเครื่องกลรถยนต์ โดยทั่วไปจะเป็นสถานประกอบการผลิตรถยนต์
เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศก็จะกลับฟื้นตัวและขยายการลงทุนขึ้นอีก งานสำหรับวิศวกรสาขานี้จะกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีก เนื่องจากความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศและประเทศข้างเคียงยังคงมีอยู่
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้าน วิศวกรเครื่องกลรถยนต์ หากทำงานเพิ่มประสบการณ์และได้รับการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความสามารถใน การบริหารก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารโครงการในโรงงานอุตสาหกรรมได้ สำหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นปริญญาโทหรือปริญญาเอก สามารถที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  วิศวกรเครื่องกล (เครื่องจักรและเครื่องมือ) วิศวกรเครื่องกล (เรือ) วิศวกรเครื่องกล (อากาศยาน) วิศวกรเครื่องกล (หม้อน้ำและอุปกรณ์) วิศวกรเครื่องกล (ความร้อน การระบายอากาศ และการทำความเย็น) วิศวกรเครื่องกล(การบำรุงรักษา) วิศวกรเครื่องกล(โครงสร้าง)
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง http://www.kmit.ac.th การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com