งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

วิศวกรปรับอากาศ
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  วิศวกรปรับอากาศ, วิศวกรเครื่องกล (ความร้อน การระบายอากาศ และการทำความเย็น) Mechanical engineer (Heating ,ventilating and refrigerating)
รหัสอาชีพ
  0-24.55 (TSCO) 2145 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ออกแบบอุปกรณ์และแผนผังระบบทำความร้อน ระบายอากาศ การทำความเย็น และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งวางแผน และควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม ทำการตรวจตรา และทดสอบ ทำงานวิจัย และให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ
ลักษณะของงานที่ทำ
  ออกแบบอุปกรณ์และแผนผังระบบทำความร้อน การระบายอากาศ การทำความเย็น และระบที่คล้ายคลึงกัน
ออกแบบเครื่องปรับอากาศเพื่อสมรรถนะที่เหมาะสม เช่น การออกแบบระบบระบายอากาศในอาคารสูงเพื่อคุณภาพอากาศในอาคาร การควบคุมพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ในระบบแปรเปลี่ยนปริมาตรลม เป็นต้น
วางแผนงาน และควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการซ่อม กำหนดแบบของเครื่องจักร คำนวณต้นทุน และวิธีการผลิต เช่น การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศสำหรับระบบปรับอากาศ
จัดทำรายการแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการติดตั้ง วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิต และควบคุมงานด้านเทคนิคการผลิต
ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เช่น การแก้ไขและการป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระบบปรับอากาศ
ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่ กำหนดไว้
อาจชำนาญในการออกแบบ หรือการวางแผน หรือ การควบคุมงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น การผลิต การติดตั้ง หรือการซ่อม
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบทำความร้อนในอาคาร การจ่ายอากาศบริสุทธิ์ การกำจัดอากาศเสีย การทำห้องเย็น สำหรับเก็บสินค้า การจ่ายน้ำให้แก่เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ หรือเพื่อใช้ในงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้                           
                        
ราชการ 6,360
รัฐวิสาหกิจ 7,210
เอกชน 12,000 - 15,000

ผู้ประกอบอาชีพนี้ส่วนมากทำงานวันละ 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องทำงาน ล่วงเวลาวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งานนอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่นเช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น
สภาพการทำงาน
  สถานที่ทำงานของวิศวกรปรับอากาศจะมีสภาพเหมือนสถานที่ทำงานทั่วไป คือเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป แต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานการประกอบเครื่องปรับอากาศ งานติดตั้งระบบระบายความร้อน รวมถึงการซ่อมบำรุง จึงจำเป็นที่จะต้องทำงานหรือตรวจสอบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงานประกอบการผลิต หรือสถานประกอบกิจการที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ หรือระบบระบายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากต้อง ควบคุมดูแลระบบปรับอากาศให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิศวกรปรับอากาศควรคำนึงถึงการติดตั้งระบบปรับอากาศในเชิงอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม เช่น ดำเนินการลดเลิก ใช้สารทำลายชั้นโอโซน (CFC) จากการใช้ระบบปรับอากาศ
สำหรับวิศวกรปรับอากาศที่ทำงานในบริษัทรับเหมาในการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบระบายความร้อนหรือระบบปรับอากาศ ในสถานประกอบกิจการทั่วไปมักจะต้องทำงานประจำที่สถานที่ในลักษณะงานภาคสนามซึ่งอาจต้องเดินทางไปประจำที่สถานประกอบกิจการจนกว่างานที่รับเหมาจะแล้วเสร็จ
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรปรับอากาศจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล(ความร้อน การระบายอากาศ และการทำความเย็น) คณะวิศวกรรมศาสตร์
- มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ เช่น ตาบอดสี
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาาปีที่ 6หรือเทียบเท่า ต้องสมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรมสาขา วิชาช่างเครื่องกล ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ความร้อน การระบายอากาศ และการทำความเย็น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและรับโอนหน่วยกิตของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถที่จะขอหรือสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ เพื่อใช้เป็นหลัก-ฐานในประกอบอาชีพได้ที่ กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สังกัดกระทรวงมหาดไทย
โอกาสในการมีงานทำ
  ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรปรับอากาศสามารถสอบเข้ารับราชการ หรือทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นต้น หรือทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทรับเหมาติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั่วไป หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
เนื่องจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างสถานประกอบกิจการต่างๆ ต้องชะลอตัว หรือชะงักไป การลงทุนในการขยายกำลังการผลิตลดลงงานการติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายความร้อน ในสถานประกอบกิจการต่างๆ จะลดลง มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่บ้าง ทำให้ความต้องการบุคลากรด้านนี้ค่อนข้างคงที่ แต่ยังมีงานซ่อมบำรุงระบบ ปรับอากาศ และระบบระบายความร้อนในสถานประกอบการทั่วไปที่ยังต้องการใช้ผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เช่น รถไฟฟ้า (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะมีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้เข้าทำงานในด้านควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวมีการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น และการลงทุนในการก่อสร้างสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้น คาดว่าความต้องการวิศวกรปรับอากาศในตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  วิศวกรปรับอากาศที่รับราชการสามารถได้รับการเลื่อนขั้น และเลื่อนตำแหน่งได้จนถึงระดับสูงสุดในสายงานตามเงื่อนไขระเบียบราชการ และผู้ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการหรือในโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วไปก็จะได้รับการเลื่อนขั้นและเงินเดือนตามความสามารถ และประสบการณ์จนถึงระดับบริหารในโรงงาน สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทรับเหมาในการติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบระบายความร้อน เมื่อมีประสบการณ์ และมีความชำนาญจะสามารถทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการที่มีระดับงานรับผิดชอบตามขนาดของสถานประกอบกิจการ และความยากง่ายของงานในแต่ละโครงการ โดยวิศวกรที่รับผิดชอบโครงการ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรในระดับที่สามารถรับผิดชอบโครงการนั้นๆ
สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และมีเงินทุนมากพอก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานประกอบการ รับเหมาติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามสถานประกอบการทั่วไป หรือนำเข้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  วิศวกรเครื่องกล (เครื่องจักรและเครื่องมือ) วิศวกรเครื่องกล (เครื่องจักรไอน้ำชนิดมีลูกสูบ) วิศวกรเครื่องกล (เรือ) วิศวกรเครื่องกล (อากาศยาน) วิศวกรเครื่องกล (รถยนต์) วิศวกรเครื่องกล (หม้อน้ำและอุปกรณ์) วิศวกรเครื่องกล (การบำรุงรักษา) วิศวกรเครื่องกล (โครงสร้าง)
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สถาบันการศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทั่วไป สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย http://www.acat.or.th สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmit.ac.th การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com