งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

วิศวกรโทรคมนาคม
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  วิศวกรโทรคมนาคม Telecommunications Engineer
รหัสอาชีพ
  0-23.60 (TSCO) 3115 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ออกแบบระบบโทรคมนาคม ระบบอิเลกทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ อิเลกทรอนิกส์ รวมทั้งการวางแผน และควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม ทำการตรวจตราและทดสอบ ทำการวิจัย และให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ออกแบบระบบอุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ เกี่ยวกับโทรคมนาคม
2. วางแผน และการควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งานและการบำรุงรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่อม
3. วางแผนผังระบบโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์ต่างๆ
4. จัดทำตารางปฏิบัติงานเขียนแบบร่างแบบวาด
5. เตรียมข้อมูล และรายละเอียดในการทำงาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้งวัสดุ และเครื่องมือที่ต้องใช้ ประมาณค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั้ง และ ค่าดำเนินการ
6. ทำการตรวจตรา และทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะ การปฏิบัติงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐานอื่นๆ
7. ทำการติดตาม ควบคุม และสั่งการดาวเทียม ทั้งนี้เพราะเวลาที่ดาวเทียมโคจรอยู่ในอวกาศจะมีแรงกระทำจากแรงดึงดูดของโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ซึ่งอาจทำให้ดาวเทียมมีการเอียงไปจากมุมปกติ จึงต้องทำการบังคับการให้ดาวเทียมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตลอดเวลา
8. วางแผน และควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีรับคลื่นดาวเทียม เป็นต้น
9. ให้คำแนะนำ และทำการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่นเดียวกับวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป แต่ชำนาญงานทางระบบ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม เช่น ระบบ และอุปกรณ์ โทรศัพท์ และโทรเลขประเภทใช้สายหรือใช้ คลื่นวิทยุ เป็นต้น
สภาพการจ้างงาน
  วิศวกรโทรคมนาคมได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และอาจจะมีค่าวิชาเพิ่มให้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ อัตราเงินเดือนโดยทั่วไป ในหน่วยงานราชการเดือนละ 6,360 -8,000 บาท ในภาคเอกชนเดือนละ 12,000 -15,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของ ผู้ปฏิบัติงาน และภารกิจขององค์กรธุรกิจนั้นๆ และจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามอัตราที่องค์การธุรกิจกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ถ้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จะได้รับสวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอย่างอื่น ตามระเบียบของทางราชการหรือตามนโยบายขององค์กรธุรกิจนั้นๆ ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง อาจต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับ มอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน
สภาพการทำงาน
  สถานที่ทำงานของวิศวกรโทรคมนาคมจะมีสภาพเหมือนสถานที่ทำงานทั่วไป คือเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่น สำนักงานทั่วไป แต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานการ สื่อสารโทรคมนาคม และงานการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมเพื่อให้ระบบโทรคมนาคมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะต้องควบคุมงานในห้องปฏิบัติการหรือปฏิบัติการควบคุมงาน ภาคสนามเพื่อการติดตั้งหรือซ่อมบำรุง ในหน่วยงานที่ใช้บริการโทรคมนาคมตลอด 24 ชั่วโมง และต้องการให้มีวิศวกรโทรคมนาคมควบคุม โดยมีวิศวกรโทรคมนาคมที่ทำงานประจำอยู่ สถานีควบคุมดาวเทียมภาคพื้นดิน มีหน้าที่ควบคุมดาวเทียม โดยการทำงานอาจเป็นกะ โดยทำงานกะละ 8 ชั่วโมง หมุนเวียนรอบการทำงานในแต่ละวันกับทีมงาน เพื่อควบคุมงานระบบการสื่อสารให้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)คณะวิศวกรรมศาสตร์
- มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ เช่น ตาบอดสี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจในการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ ตลอดเวลา มีความอดทน ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ผู้ต้องการประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 4 ปี หรือ
สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แล้วศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ในสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี และรับโอนหน่วยกิตของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถที่จะขอหรือสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพได้ที่ กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สังกัดกระทรวงมหาดไทย
โอกาสในการมีงานทำ
  ผู้สนใจประกอบอาชีพวิศวกรโทรคมนาคมสามารถเข้ารับราชการ หรือทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กรมไปรษณีย์โทรเลข เป็นต้น ทำงานในภาคเอกชน เช่น บริษัทยูคอม บริษัทเทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชั่นจำกัด บริษัทแอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นซิสเต็มส์ บริษัทสามารถเทเลคอมมิวนิเคชั่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้
เนื่องจากอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ทำให้การสื่อสารเป็น เรื่องง่ายและสะดวกสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกได้ทันทีเมื่อมีความต้องการติดต่อ การให้บริการด้าน การสื่อสารยังเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง บุคลากรทางด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เนื่องจากไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใดการบริการด้านการสื่อสาร ก็ยังต้องให้บริการได้ตลอดเวลา
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  วิศวกรโทรคมนาคมที่รับราชการ สามารถได้รับการเลื่อนขั้นและตำแหน่งจนถึงระดับสูงสุดใน สายงานตามเงื่อนไขระเบียบราชการ และผู้ที่ทำงานในภาคเอกชนทั่วไป ก็จะได้รับการเลื่อนขั้น และ เงินเดือนตามความสามารถ และประสบการณ์ได้ จนถึงระดับบริหารในองค์กรนั้น สำหรับผู้ที่มีเงินทุนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยอาจจะเป็นตัวแทนในการนำเข้า และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ในการสื่อสาร
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ิวิศวกรไฟฟ้า (ผลิตพลังงาน) วิศวกรไฟฟ้า (ส่งและจ่ายพลังงาน) วิศวกรไฟฟ้า (อุปกรณ์) วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th มหาวิทยาลัยสยาม www.siamu.ac.th, www.home.siam.th.eau มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ www.au.ae.th มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com