งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

นักโลหะกรรม
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  นักโลหะกรรม Metallurgists
รหัสอาชีพ
  0-26.20(TSCO) 2147 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฎิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ทำการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตโลหะจากสินแร่ รวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติของโลหะและโลหะผสม เพื่อพัฒนาวิธีการเปลี่ยนโลหะและโลหะผสมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อไป
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. พัฒนาและควบคุมวิธีการผลิตโลหะจากสินแร่
2. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการผลิตโลหะจากสินแร่ เพื่อพิจารณากำหนดกรรมวิธีการผลิตโลหะให้ได้คุณภาพและปริมาณสูง
3. พิจารณาอุณหภูมิ ส่วนผสม และตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิต
4. ค้นหากรรมวิธีต่างๆ ที่จะปรับปรุงวิธีการผลิตให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
5. ควบคุม และประสานงานการปฎิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานผลิตต่างๆ
6. อาจมีความชำนาญในเรื่องเหล็กหรือโลหะอื่นที่มิใช่เหล็ก หรือมีความชำนาญในโลหะเฉพาะอย่าง
7. ควบคุม และส่งเสริมการประกอบโลหะกรรมตามกฎหมายว่าด้วยแร่
8. ศึกษาวิจัยทางโลหะวิทยา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะ และเป็นแหล่งข้อมูลด้านโลหะ
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สภาพการจ้างงาน
  สำหรับบุคลากรในอาชีพนี้ จะมีรายได้ในลักษณะเงินเดือนซึ่งจะเป็นอัตราเงินเดือนตามการจ้างงานตามวุฒิการศึกษา โดยมีรายได้ในตำแหน่งวิศวกรโลหะกรรม ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีและไม่มีประสบการณ์ในการทำงานดังนี้

ราชการ 6,360
รัฐวิสาหกิจ 7,210
เอกชน 11,000 - 13,000

ส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดหรือทำงานล่วงเวลาในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันต่อการใช้งาน นอกจาก ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น
สภาพการทำงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพเหมือนสถานที่ทำงานทั่วไป คือ เป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป สำหรับบางหน่วยงานที่ตรวจสอบ ทดลอง หรือวิจัยต้องปฏิบัติการในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือทดสอบอุปกรณ์ที่วิจัยในภาคสนาม ต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายจากการทดสอบ หรือวิจัยงาน
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม สาขาวิชาโลหะกรรม
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดค้นประดิษฐ์
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
4. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า
5. มีความขยันและอดทน
6. มีความคิดกว้างไกล เพราะอาชีพนี้จะทำงานที่ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานทางโลหะกรรมสำเร็จตามที่ตั้งใจในชิ้นนั้นๆ

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ มีคะแนนสูงในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโลหะกรรม
โอกาสในการมีงานทำ
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านนี้ สามารถที่จะติดตามการรับสมัครงานตามหน่วยงาน กรม กองต่างๆ แล้วพิจารณาว่าตนเองมีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือไม่ เช่น กรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ หรืออาจจะเข้าทำงานในภาคเอกชนในสถานประกอบการที่ผลิต โลหะภัณฑ์
ผู้ประกอบอาชีพนี้ โดยความเป็นจริงแล้วมีความต้องการมาก แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ และอาชีพนี้ส่วนใหญ่ทำงานกับหน่วยงานของราชการ ทำให้ความต้องการค่อนข้างน้อย เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดการเข้าสู่ตลาดแรงงานส่วนใหญ่จะทดแทนอัตราที่ว่างลง มีอัตราใหม่ไม่มากนักนอกจากตำแหน่งที่เป็นสาขาขาดแคลนเท่านั้น
อย่างไรก็ตามอาชีพการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจะดีที่สุด เพราะเป็นที่ต้องการของสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อยู่มาก
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้รับราชการเป็นครูหรืออาจารย์สอน หรือทำงานวิจัยในกรม กองและสถาบันค้นคว้าและวิจัย ซึ่งจะมีโอกาสก้าวหน้าในระดับผู้บริหาร หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว อาจทำงานเป็นอาจารย์หรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยทำงานในหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยทางโลหะ สำหรับผู้ที่ชอบประดิษฐ์ ค้นคว้า อาจคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ นำมาผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นอุตสาหกรรมได้
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ครูอาจารย์ นักฟิสิกส์ วิศวกร
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com