งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

นักสถิติ
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  นักสถิติ Statistician
รหัสอาชีพ
  0-81.10 (TSCO) 2122 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานวิจัยด้านทฤษฎีคณิตศาสตร์ และการพิสูจน์อันประกอบกันเป็นมูลฐานแห่งสถิติศาสตร์ พัฒนาระเบียบวิธีทางสถิติ ทำการสำรวจและตรวจสอบควบคุมการทดลองต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสถิติ สำหรับใช้ในงานวิชาการ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การปกครองงานธุรกิจ และงานอื่นๆ
ลักษณะของงานที่ทำ
  ศึกษาวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย วางแผนงาน พิจารณาหาระบบวิธีสถิติที่เหมาะสมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้องแม่นยำและตรงตามวัตถุประสงค์
วางแผนงาน เก็บรวบรวม การเสนอผลการสำรวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้มาจากการสำรวจหรือการสำมะโน โดยนำทฤษฎี และระเบียบวิธีสถิติมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในงานนั้นๆ
พัฒนาแบบสอบถามหรือแบบกระทู้ข้อความ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการตามแผนแบบการสำรวจหรือการสำมะโน
ทำการสุ่มตัวอย่างและทำการสำรวจ หรือตรวจสอบควบคุมการทดลองต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ ประเมินความไว้ใจได้สำหรับที่มาของแหล่งข้อมูล และข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทำการปรับปรุง และถ่วงน้ำหนักข้อมูลดิบตามความจำเป็นและตามระบบวิธีสถิติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปของตารางที่ออกแบบไว้แล้วเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล บรรณาธิการ ลงรหัส และวิเคราะห์ความแปรปรวน และหลักของการอนุมานทางสถิติ เสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ และรูปแบบอื่นๆ
เขียนรายงานสรุปหรือเขียนรายงานวิเคราะห์ และประเมินค่าของข้อยุติโดยยึดถือภาวะการที่เปลี่ยนแปรได้ อันมีผลกระทบถึงการตีความ หรือความสมบูรณ์ของข้อยุติเป็นมูลฐาน
พัฒนาและนำระเบียบวิธีสถิติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล แปลหรือตีความข้อมูล พิจารณากำหนดลักษณะของข้อมูล ซึ่งจำเป็นสำหรับการแก้ข้อปัญหาทางสถิติ จัดหาหรือค้นหาระเบียบวิธีทางสถิติที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ จัดการลดทอนหรือกำหนดเทคนิคที่มีประสิทธิผลที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในการลดทอนข้อมูลให้เป็นไปตามที่ต้องการ โดยไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องความแม่นยำ และความครบถ้วนของสาระสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
เขียนรายงานแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลและขอบเขตจำกัดของความไว้ใจได้ของข้อมูลหรือการใช้ประโยชน์ได้ของข้อมูลที่ผู้ต้องการใช้ข้อมูล สามารถนำไปใช้ตามนโยบายหรือ วัตถุประสงค์ได้
เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ระเบียบวิธีและกลวิธีทางสถิติมากกว่าการสร้างแผนแบบของเครื่องมือทางสถิติ ซึ่งเป็นงานของนักคณิตศาสตร์สถิติ
อาจวิเคราะห์ แปลและตีความข้อมูลเพื่อแสดงถึงความแตกต่างและความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างที่มาต่างๆ ของข้อมูล จัดเตรียมข้อยุติและพยากรณ์ตามผลสรุปของข้อมูล อาจเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตั้งแต่หนึ่งสาขาขึ้นไป และอาจมีชื่อเรียกว่า นักสถิติสำรวจ นักสถิติประชากร นักสถิติพยากรณ์ หรืออาจมีชื่อเรียกตามสาขางานสถิติที่เชี่ยวชาญ
สภาพการจ้างงาน
  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสถิติ ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีทั่วไป สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณ ดังนี้
                         
ราชการ 6,360
รัฐวิสาหกิจ 7,210
เอกชน 8,000-12,000

นักสถิติส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด หรือทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน
สภาพการทำงาน
  ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานในสำนักงานที่มีอุปกรณ์ในการทำงานเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานเช่นสำนักงานทั่วไป ในกรณีที่เป็นนักสถิติที่ใช้ข้อมูลจากการ ตรวจสอบควบคุมการทดลองต่างๆ จะทำงานในห้องทดลองภายในสำนักงาน
นักสถิติอาจจะต้องออกสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลนอกสถานที่ด้วยตนเองหรือร่วมกับพนักงานสำรวจเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับประเภทของงานหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจจะต้องเก็บข้อมูลในต่างจังหวัดหรือชนบท
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางสถิติอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีและมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ควรจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ชอบการติดต่อ ประชาสัมพันธ์กับคนทั่วไป รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจเร็ว มีความสนใจและตื่นตัวในเรื่องทั่วไป และก้าวทันโลกและมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ผู้สนใจควรสำรวจตัวเองว่าชอบสิ่งเหล่านี้หรือไม่
- ชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลข
- เป็นผู้ที่ละเอียด รอบคอบ
- อดทน ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ
ผู้สนใจจะเข้ารับการศึกษาสาขาวิชาสถิติ ควรมีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี เพราะหลักสูตรทั่วไปเป็นเรื่องการคำนวณตัวเลขเป็นส่วนใหญ่ นอกจากฝึกฝนให้เข้าใจคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการเข้าใจ วิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานความก้าวหน้าของเครื่องยนต์กลไกยังฝึกฝนให้รู้จักใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการ ตัดสินใจปัญหาธุรกิจ
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป นอกเหนือจากความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนักสถิติต้องมีความรู้ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือศิลปศาสตร์บัณฑิต ในสาขาสถิติ ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ปริญญาตรี
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านช่างจาก สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระยะเวลา การศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อสำเร็จการศึกษา แล้วจะได้รับปริญญาตรี
โอกาสในการมีงานทำ
  งานด้านสถิติเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งในการช่วยวางแผนงานและการบริหารงานของหน่วยงานราชการและองค์การธุรกิจ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีแต่เพียงหน่วยงานราชการเท่านั้นที่ต้องการนักสถิติเพื่อเก็บรวบรวมตัวเลข แต่ในองค์กรธุรกิจก็เริ่มที่จะเห็นความสำคัญของ นักสถิติมากขึ้น คาดว่าในอนาคตของวงการธุรกิจจะต้องบริหารงานที่มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ อาจจำเป็นต้องใช้นักสถิติในการบริหารงานขององค์กรธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีการแข่งขันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ความต้องการนักสถิติอาจมีแนวโน้มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้สำเร็จการศึกษาทางวิชาสถิติอาจถูกจ้างให้ทำงานในตำแหน่งงานอื่นๆ ที่มิได้ใช้ชื่อหรือตำแหน่งนักสถิติ แต่ใช้ความรู้ทางสถิติในการทำงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านนี้จึงมีโอกาสจะหางานทำได้ไม่ยากนัก ถ้ายังมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ก็จะมีโอกาสมากขึ้น แหล่งจ้างงานทั่วไปจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของเอกชน เช่น สถาบันวิจัยของเอกชน ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้าน
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  นักสถิติที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีความสามารถใน การบริหารจัดการสามารถที่เลื่อนขั้นได้ถึงระดับบริหารหากได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกและมีความสามารถในการสอนสามารถที่จะเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาทั่วไป หรือสามารถหารายได้พิเศษโดยรับทำงานเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการใช้ ข้อมูลสถิติประกอบการบริหารจัดการและดำเนินงานธุรกิจ เช่นการสำรวจตลาดสำหรับสินค้าชนิดใหม่ การสำรวจความต้องการของตลาดเพื่อปรับปรุงสินค้า เป็นต้น
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรมระบบ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทุกแห่งที่ทำการเปิดสอนสาขาสถิติ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com