งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวางผังเพื่อการประมวลผล Computer Programmer
รหัสอาชีพ
  0-84.20 (TSCO) 2132 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดของระบบงานจาก การวิเคราะห์ระบบโดยผู้วิเคราะห์ระบบงานมาวางแผน และจัดทำแผนภูมิ เขียนเป็นโปรแกรมสำหรับระบบต่างๆ เพื่อประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเครื่องระบบฐานข้อมูล ทำการทดสอบระบบที่พัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงไว้ และส่งมอบให้ผู้วิเคราะห์ระบบงาน และทำการทดสอบระบบโดยรวม เพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
ลักษณะของงานที่ทำ
  รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User) จากนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จัดทำแผนภูมิ (Flowchart) ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด และถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนผังสายงาน แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยนำความรู้เกี่ยวกับวิสัยสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาใช้สร้างหรือกำหนดลำดับขั้นของการประมวลผล (โปรแกรม)
ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมงานและผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ในการทำโปรแกรม เพื่อให้ผลจากเครื่องประมวลผลตามต้องการในเรื่องข้อมูลที่จะนำเข้าระบบ ขอบเขตของการเขียนโปรแกรม การใช้รหัส และการดัดแปลงเพิ่มเติม
ตรวจสอบภายในและการควบคุมต่างๆ เขียนแผนภูมิสายงานที่ถูกต้องละเอียดตามหลักวิชาให้เป็นรูปสัญลักษณ์เพื่อใช้แทนลำดับขั้นของข้อมูล ที่จะประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการอธิบายถึงการนำข้อมูลมาส่งเข้าหรือนำออกมาจากเครื่อง
เปลี่ยนแผนภูมิสายงานที่ละเอียดและถูกต้องตามหลักวิชาการให้เป็นภาษาที่ใช้กับการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลตัวอย่าง ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม ใช้ข้อมูลตัวอย่างหรือ ข้อมูลจริงส่งเข้าเครื่องคำนวณ เพื่อทดสอบโปรแกรมที่เข้ารหัสแล้วกับเครื่องคำนวณ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนของผังประมวลผลโปรแกรมใหม่ให้ถูกต้อง
จัดเตรียมข้อสั่งหรือคู่มือการใช้งานระบบนั้นๆ และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
วิเคราะห์ ตรวจสอบและเขียนผังประมวลผลโปรแกรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อดัดแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการ ประมวลเอกสารหลักฐานของการพัฒนาโปรแกรม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
อาจชำนาญในการเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องจักรคำนวณแบบใดแบบหนึ่ง หรือประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
สภาพการจ้างงาน
  ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีทั่วไป และจะมีค่าวิชาชีพ ให้เป็นกรณีพิเศษ จัดได้ว่าผู้ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่มักจะมีรายได้ ค่อนข้างดี อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้และความชำนาญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้

ราชการ 5,000-8,000
เอกชน 7,000-12,000

ส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องมาทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด อาจทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้ระบบงานเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน
สภาพการทำงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเขียนและทดสอบ ดังนั้นสภาพทำงานจะเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป จะมีการออกไปติดต่อผู้ใช้งานระบบเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราว
งานเขียนโปรแกรมเป็นงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน วันหนึ่งประมาณ 6-7 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ต้องใช้ประสาทสัมผัสของสายตาและมือ บางครั้งอาจมีปัญหากับสายตาได้ เนื่องจากอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ อย่างน้อยต้องสำเร็จปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ควรมีความคิดสร้างสรรค์ และซื่อสัตย์ในอาชีพ ไม่ใช้ความรู้ความสามารถในวิชานี้ ดัดแปลงโปรแกรมหรือข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ควรจะมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ระบบงานอาจจะต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านการใช้งานจึงต้องมีความสามารถชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใช้ระบบงาน รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
ต้องเป็นผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนี้ แต่ไม่ได้ศึกษามาในระดับปริญญาตรี อาจเข้ารับการอบรมตามสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไป และหากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีความเชี่ยวชาญมากพอก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้เช่นกัน
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบัน ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพีซีธรรมดาจะมีจำนวนมาก เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาไม่สูงมาก ทำให้จำนวนผู้เขียนโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนสำหรับเครื่องพีซีสามารถหาได้ง่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็กมีความต้องการใช้งานระบบแบบธรรมดาไม่ซับซ้อนมากแต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่มีความต้องการใช้งานที่ต้องเป็นไปตามความต้องการใช้ขององค์กรซึ่งมักจะซับซ้อนกว่า จึงมีระบบงานที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งมีความต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเครื่องพีซีธรรมดา โปรแกรมในการเขียน ก็จะแตกต่างออกไปและซับซ้อนตามลักษณะงาน ดังนั้น บุคลากรที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องการผ่านการอบรมศึกษาการเขียนโปรแกรมที่เป็นภาษาเฉพาะ เช่น การเขียนโปรแกรม COBOL FORTRAN RPG หรือการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท 4GL เช่นORACAL Informix Progress เป็นต้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมประเภทนี้จะถูกออกแบบให้ง่ายขึ้นและเหมาะสมต่องาน ธุรกิจที่มักใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้จะเป็นธุรกิจประเภทธนาคารอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่
ธุรกิจในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการดำเนินงาน ดังนั้น บุคลากรด้านงานระบบสารสนเทศเช่นผู้เขียนโปรแกรมระบบก็จะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรที่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงใช้งานดังเช่น ในปัจจุบันได้นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการค้นคว้าข้อมูลในการสื่อสาร การโฆษณา รวมถึงการดำเนินการธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรที่จะต้องศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงงานสารสนเทศขององค์กรให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อไป เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการบุคลากรคอมพิวเตอร์กันอีกมาก อาชีพนี้จึงยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาด แรงงานค่อนข้างสูงและให้ผลตอบแทนสูง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม หากมีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์ระบบงาน สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ อิสระสามารถที่จะตั้งกิจการของตนเองโดยรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ หรือหากมีความสามารถในการสอนและมีความเชี่ยวชาญในภาษาคอมพิวเตอร์อาจจะรับสอนเป็นรายได้พิเศษได้ตามสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีประสบการณ์ในการเขียนและมีความชำนาญ จะมีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยผู้ที่มีทักษะในการวิเคราะห์ระบบงานองค์กรมีทักษะในการ สื่อสารจะสามารถที่จะเป็นผู้วิเคราะห์ระบบได้ สำหรับผู้ที่มีความชำนาญมากและรักอาชีพอิสระสามารถที่จัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือรับเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปได้
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ผู้วิเคราะห์ระบบงานฯ ผู้ควบคุมระบบงานฯ ผู้เขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานฯ รวมทั้งผู้ใช้ระบบงานทั่วไป จะมีความเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NECTEC สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งที่ทำการเปิดสอน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com