งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ผู้บริหารระบบข่าวสาร
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  ผู้บริหารระบบข่าวสาร Management Information System (MIS) Manager
รหัสอาชีพ
  2-22.20 (TSCO) 1239 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้วิเคราะห์ปัญหา และนำมาเปลี่ยนให้เป็นรูปที่เหมาะสมสำหรับ การประเมินค่าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวางแผนงาน การสั่ง การทบทวนโครงการประมวลผล โดยคอมพิวเตอร์ และการจัดทำรายงานเกี่ยวกับโครงการที่ทำไปแล้ว พิจารณานำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยในการดำเนินงาน ผู้บริหารระบบข่าวสาร ต้องพิจารณาทั้งการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรมควบคุมระบบ/โปรแกรมอื่นๆ (Software) ระบบเครือข่าย (Network) และบุคลากร(People) มาใช้งานอย่างเหมาะสม
ลักษณะของงานที่ทำ
  ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร ต้องเข้าใจเป้าหมายของแต่ละระบบงานขององค์กร กำหนดเป้าหมายของการทำงานของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบต่างๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการโดยรวม ทำงานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้
ควบคุมและรับผิดชอบงานในการจัดการข่าวสารทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบ การวิเคราะห์ระบบ การเขียนโปรแกรมระบบ การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินการได้ตามต้องการ รวมถึงการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ
ต้องเข้าใจในระบบงานต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่งานในระดับปฏิบัติการประจำวัน งานการบริหารจัดการข้อมูลภายนอกที่จะมีผลกระทบต่องานธุรกิจขององค์กร เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหาร
สภาพการจ้างงาน
  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อแรกเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะได้รับค่าจ้างระหว่าง 12,000 - 16,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีประสบการณ์และความสามารถทางการเขียน และวิเคราะห์ระบบงานขององค์กรได้ดี จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปจนถึงตำแหน่งผู้บริหารระบบข่าวสาร
โดยปกติ ผู้ประกอบอาชีพนี้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง เว้นแต่มีงานเร่งด่วน และจำเป็นก็อาจจะต้องทำงานมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง แต่ก็จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่แต่ละองค์กรจะกำหนดขึ้น อาจต้องทำงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด และทำงานล่วงเวลา ซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องปกติ เพราะความต้องการข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานต้องได้ให้ทันต่อเหตุการณ์ และข้อมูลบางเรื่องที่ใช้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สภาพการทำงาน
  ส่วนใหญ่ทำงานในสำนักงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเช่นสำนักงานทั่วไป ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ช่วยในการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จำเป็นต้องนั่งทำงานศึกษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ซึ่งอาจจะต้องนั่งอยู่ หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อสายตาได้ การที่ต้องพิมพ์งานลงบนแป้นพิมพ์นานๆ อาจจะมีปัญหาทางด้านปวดข้อมือ ปวดแขน และการนั่งตัวตรงนานๆ ก็จะทำให้ปวดหลังได้
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  - สำเร็จปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างน้อยและมีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
- มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
- มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการควบคุมลูกน้องได้ดี
- ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจมาแล้วและมีความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ :
ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางงานเขียนโปรแกรมหรือวิเคราะห์ระบบงานมาก่อน แต่ก็อาจจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานบริหารมาก่อน มีความสนใจศึกษาในระบบงานคอมพิวเตอร์ก็สามารถเป็นผู้บริหารระบบข่าวสารได้ สำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ ต้องเข้ารับ การอบรมสัมนาเพื่อรับรู้เทคนิคใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ระบบการบริหารจัดการข่าวสาร (Management Information System : MIS) ประกอบด้วยข้อมูลการจัดการภายในองค์กร และข้อมูลภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น นอกเหนือจากเทคโนโลยีใหม่แล้วยังต้องมีความสนใจในธุรกิจขององค์กร เพื่อที่จะสามารถคัดเลือกสรรหาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจต่อไป
โอกาสในการมีงานทำ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องปรับตัวรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น ในขณะนี้การค้าทางอินเตอร์เน็ตกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ แนวโน้มความต้องการจ้างงานคนทำงานในการบริหารข่าวสารจัดการยังมีอีกมาก ยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด ความต้องการก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย เพราะข้อมูลข่าวสารสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารมีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ และในการแข่งขันด้านการตลาด
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารระบบข่าวสาร มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีทักษะในการ สื่อสารดี จะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในที่สุด
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  อาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นระบบ เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ ด้านการเงิน นักสิถิติ นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์ด้านการบริหาร
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  NECTEC สถาบันการศึกษา สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com