งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ผู้วางแผนการผลิต
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  ผู้วางแผนการผลิต Production Planner
รหัสอาชีพ
  2-12.20 (TSCO) 1222 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการ และจัดการด้านการผลิต ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม หรือองค์กรอื่นๆ รวมถึงการวางแผนงาน การประสานงาน และการอำนวยการกิจกรรมสำคัญทั่วไป ของหน่วยผลิตสินค้า
ลักษณะของงานที่ทำ
  วางแผนงาน ประสานงาน และควบคุมงานของหน่วยผลิต ผ่านทางผู้ควบคุมงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแผนผังของโรงงาน และความสามารถในการผลิตมาประกอบการดำเนินงาน
ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่บริหารของโรงงานวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์การพยากรณ์เกี่ยวกับการขาย วิเคราะห์ปัญหาตลาด และวิเคราะห์ปัญหาการจำหน่าย เพื่อวางแผนงานและพัฒนาระเบียบวิธีการผลิตกับประมาณการเวลาและต้นทุนการผลิต
ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กร วิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์การพยากรณ์เกี่ยวกับการขาย วิเคราะห์ปัญหาตลาด และวิเคราะห์ปัญหาการจำหน่าย เพื่อวางแผนงานและพัฒนาระเบียบวิธีการผลิตให้ทันสมัย กับประมาณการเวลา และต้นทุนการผลิตไปปฏิบัติ
ชี้แจงให้ผู้ควบคุมงานซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทและระเบียบวิธีการผลิต และสั่งให้ปฏิบัติการ ปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับรายการวัตถุดิบที่ใช้
บำรุงรักษาอุปกรณ์ และโครงสร้างของโรงงาน ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บันทึกผลการผลิตต้นทุนแรงงานและวัสดุที่ใช้ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ เพื่อให้เชื่อแน่ว่าต้นทุนการดำเนินงานนั้นพอดีกับงบประมาณที่ตั้งไว้
รายงานให้เจ้าหน้าที่บริหารของโรงงานทราบถึงปริมาณการผลิต และวันที่งานเสร็จ เริ่มใช้หรือประเมินมาตรการที่ได้วางไว้เพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน และเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องจักรกับอุปกรณ์ที่ใช้ วางแผนสำรวจ เช่น สำรวจผลการใช้กำลังคน และความต้องการกำลังคนตามโครงการ
อาจควบคุมหัวหน้าซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรง สำหรับโรงงานที่ไม่มีหัวหน้างานทั่วไป
อาจเจรจากับผู้แทนคนงานเกี่ยวกับข้อขัดแย้งต่างๆ และรายงานให้เจ้าหน้าที่บริหารทราบถึง ข้อขัดแย้งซึ่งไม่อาจตกลงกันได้
นำแผนงานที่ได้รับการสังเคราะห์แล้ว โดยผู้อำนวยการของหน่วยงาน อันประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับแผนผังของโรงงาน และความสามารถด้วยเทคโนโลยีในการผลิตมาประกอบการ ดำเนินงาน
ประสานการดำเนินงานโดยเน้นที่การควบคุมคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า
รายงานความก้าวหน้าและการประเมินความสามารถในการผลิตโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
แก้ไขอุปสรรคของงาน และรายงานให้ผู้บริหารงานทราบตลอดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การลดต้นทุนการผลิต
2. กำลังการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
3. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
4. ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
5. ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
6. ความพร้อมของวัตถุดิบที่มีราคาต่ำในการป้อนหน่วยผลิต
7. สิ่งอำนวยความสะดวกและสำนักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดี และเหมาะสมกับธุรกิจ
8. ออกแบบตารางการคุมกำหนดเวลา เพื่อควบคุมการดำเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา โดยตำแหน่งผู้วางแผนการผลิต ในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมทั่วไป ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเป็นผู้ที่ทำงานในสายงานผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น มีประสบการณ์ มีความสามารถ ในการบริหารจัดการ จึงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้วางแผนการผลิต จะได้รับเงินเดือนในอัตราค่อนข้างสูงเนื่องจากงานในตำแหน่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางบัญชาการในการผลิต ต้องเข้าใจระบบงานผลิตครบวงจร และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ และคาดการณ์ได้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้วางแผนการผลิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ เมื่อเริ่มการดำเนินงานอาจได้รับเงินเดือนประมาณ 25,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของธุรกิจของสถานประกอบการนั้นๆ และจะได้รับการเลื่อนขั้นหรือเงินเดือนตามผลงานและสถานะของธุรกิจ
โดยปกติทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรืออาจจะต้องทำงานเป็นกะๆ ละ 8 ชั่วโมง และอาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือทำงานล่วงเวลาในกรณีที่ต้องการให้งานที่ ได้รับมอบหมายเสร็จทันต่อการใช้งาน หรือเมื่องานในโรงงานการผลิตมีปัญหา
สภาพการทำงาน
  ปฏิบัติงานในบริเวณสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานทั่วไป และในที่ตั้งของโรงงานที่ทำการผลิตที่มีเครื่องจักรและเครื่องมือในการผลิต สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของพนักงานได้ ผู้วางแผนการผลิตอาจจะต้องตรวจดูการปฏิบัติงานของพนักงานและอุปกรณ์การผลิตทุกจุดของกระบวนการผลิต เพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือวิธีการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และในขณะเดียวกันสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง อาจจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในระหว่างปฏิบัติงานใน โรงงานด้วย
งานที่วางแผนบางครั้งไม่สามารถทำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผู้วางแผนการผลิตต้องจัดการแก้ไขปัญหาให้สามารถทำการผลิตต่อไปได้ตามแผน ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานเดียวกันและหน่วยอื่นๆ
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ที่รับสมัครงาน มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานนั้น ประมาณ 2 - 3 ปี ขึ้นไป
2. มีวิสัยทัศน์ และสนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถในการเจรจา มีลักษณะเป็นผู้นำ ทั้งนี้เพราะงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก
5. สามารถประเมินหรือวิเคราะห์สถานการณ์ และคาดการณ์แนวโน้มด้านการผลิตได้
6. สามารถทำงานเป็นกะ และล่วงเวลาได้ เพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
7. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในงานจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ และใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานวางแผนการผลิต มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง BOM (Bill of Material) และ JIT (Just in Time) ดี
8. มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษดี
9. มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็น มีความคิดสุขุม

ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ แล้วต้องเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือวิศวกรรมศาสตร์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาตรีตามสาขาที่ศึกษา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือวิศวกรรมศาสตร์
โอกาสในการมีงานทำ
  การวางแผนการผลิตมีความสำคัญมากในสายงานด้านการผลิต และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ความสำคัญของการวางแผนการผลิตมากขึ้น ฉะนั้นงานสำหรับผู้วางแผนการผลิตจึงยังมีอยู่อย่างกว้างขวางแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศการขยายตัวของโรงงานต่างๆ และการพัฒนากระบวนการผลิต สำหรับหน่วยงานราชการก็อาจจะมีความต้องการผู้วางแผนการผลิตน้อย ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในภาครัฐวิสาหกิจ ที่ทำการผลิต เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง เป็นต้น และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงานผลิตทั่วไป
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้วางแผนการผลิตที่มีประสบการณ์จากการทำงานเพิ่มขึ้น ได้รับการอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความสามารถในการบริหารก็สามารถที่จะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารในสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้ หรือสามารถทำธุรกิจส่วนตัวโดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงานการผลิต แก้ไข ปรับปรุง กระบวนการผลิต และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สำหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นปริญญาโทหรือปริญญาเอก สามารถที่จะเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรรักษาความปลอดภัย
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี http://www.kmutt.ac.th สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmit.ac.th จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com