งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

นักรังสีเทคนิค
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ รังสีแพทย์ X-ray Technicians, X-ray Operator ,medical
รหัสอาชีพ
  0-77.20 (TSCO) 3133 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฎิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ทำหน้าที่ ร่วมกับแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย ทางด้านรังสีวิทยาทั่วไป และการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์ถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย
ลักษณะของงานที่ทำ
  ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค หรือฟิสิกส์ ช่วยเหลือแพทย์ให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจอวัยวะภายใน ระบบหมุนเวียนของโลหิต สมองและไต ได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ นำไปสู่การตรวจสาเหตุของโรคอย่างถูกต้องและตรวจจุดโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งลักษณะงานด้านบริการตรวจทางรังสีวิทยา เป็น 3 ประการดังนี้
1. การตรวจทางรังสีทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้กรรมวิธีต่างๆ ในการถ่ายและบันทึกภาพ ส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ รวมทั้งการจัดท่าผู้ป่วย และการควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์ ในการให้ปริมาณรังสีเอ็กซเรย์ที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้ภาพเอ็กซเรย์ที่มีคุณภาพรวมตลอดไปถึงการจัดเตรียมฟิล์มเอ็กซเรย์ และน้ำยาล้างฟิล์ม
2. การตรวจทางรังสีวิทยาด้วยวิธีพิเศษดังต่อไปนี้
- การตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ เป็นการตรวจดูอวัยวะภายในช่องท้อง ด้วยภาพโดยอาศัยรังสีเอ็กซเรย์
- การฉีดสารทึบรังสีเพื่อตรวจการทำงานของไต สมอง และระบบหมุนเวียนของโลหิตโดยการฉีดสี เพื่อดูระบบการทำงานของอวัยวะภายใน
- การตรวจระบบหลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล ซึ่งใช้เทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์แปรสัญญาณมาเป็นภาพเอ็กซเรย์
- การตรวจอวัยวะด้วยเครื่องเสียง ความถี่สูง หรืออุลตราซาวนด์ เพื่อดูอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงแทนการใช้รังสีเอ็กซเรย์ ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายสำหรับสตรีมีครรภ์ หรือผู้ป่วย ที่แพ้รังสีเอ็กซเรย์
- การตรวจเอ็กซเรย์เต้านม
3. งานป้องกันอันตรายจากรังสี เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยรวมทั้งประเภทเอ็กซเรย์ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากรังสีมากที่สุดตลอดจนควบคุมดูแลการจัดซื้อและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีให้เหมาะสมกับการใช้งาน และตรวจสอบวัดปริมาณรังสีของบุคลากรทางรังสี เช่น ระบบป้องกัน สถานที่ จะต้องได้รับการตรวจสอบรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สภาพการจ้างงาน
  นักรังสีเทคนิคสามารถประกอบอาชีพนี้ ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับค่าจ้าง เป็นเงินเดือนขั้นต้นโดยประมาณดังนี้
อัตราเงินเดือน
           
  อนุปริญญา ปริญญาตรี
ราชการ 5,550 6,360
รัฐวิสาหกิจ 7,210  
เอกชน 7,000 8,000

สำหรับผู้ปฏิบัติงานรับราชการ อาจได้รับเงินค่าล่วงเวลาหรือเบี้ยเวรสำหรับการปฏิบัติงานล่วงเวลาวันละ1 ผลัดๆ ละ 8 ชั่วโมง ประมาณ 400 บาท และสามารถใช้เวลานอกราชการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทำงานในโรงพยาบาลเอกชน หรือคลีนิคต่างๆ ได้ เพื่อหารายได้เสริมคืออาจได้รับรายได้ประมาณวันละ 800 - 1,000 บาท
ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ในสถานประกอบการเอกชน ถ้าเป็นโรงพยาบาล ปัจจุบันจะไม่ค่อยมี ค่าล่วงเวลา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและการจัดระบบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพการทำงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานประสานร่วมกับ รังสีแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจ Special- X-Ray และอ่านผลวินิจฉัยการตรวจ ผู้ช่วย X-Ray เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับตนเองและผู้ปฏิบัติงานร่วม เช่น เสื้อตะกั่ว ( Lead Appron ) ถุงมือตะกั่ว และเครื่องปัองกันรังสีส่วนบุคคล
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยอนุปริญญา สาขารังสีเทคนิค จนถึงปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีการแพทย์
2. มีสุขภาพแข็งแรง
3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังนี้คือ :เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว สามารถเลือกศึกษาในระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 - 3 ปี จากโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเข้ารับการศึกษาต่อได้ที่ศิริราชพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ สาขารังสีการแพทย์ หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถ ทำหน้าที่ตรวจ SpecIal X-Ray และอ่านผลวินิจฉัยการตรวจได้
โอกาสในการมีงานทำ
  ในวงการแพทย์ปัจจุบันยังมีความต้องการ นักรังสีเทคนิค เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์เป็นงานทางด้านเทคนิค โดยเฉพาะความต้องการของผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนมีในระดับปานกลาง
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  สำหรับความก้าวหน้าในอาขีพนี้ ในส่วนงานของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานในภาครัฐ จะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าไปตามลำดับ นักรังสีเทคนิค ระดับ 1 - 3 จนถึงหัวหน้างานรังสีวิทยา ซึ่งก็เป็นไปตามระบบการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เมื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะอีกเดือนละ 3,500 บาท และผู้บริหารระดับสูง อีกเดือนละ 5,600 - 15,600 บาท
สำหรับภาคเอกชน จะได้รับตำแหน่งความก้าวหน้าตามสายงานบริหารขององค์กรที่วางไว้ และถ้าทำหน้าที่พนักงานขายเครื่องมือแพทย์จะได้รับเงินเดือนประจำขั้นต้นประมาณ 10,000 -14,000 บาท และ รับค่านายหน้าการขายตามเป้าหมายที่ตั้งไวั ตามเงื่อนไขและความสามารถในการขายส่วนมากจะรับผู้มี รถยนต์เป็นของตนเอง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  อาจารย์พิเศษ Retailor หรือพนักงานขาย เครื่องมือแพทย์ นักฟิสิกส์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ต่างๆ ประกาศการรับสมัคร ณ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com