งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป Electrical Engineer, General
รหัสอาชีพ
  0-23.10 (TSCO) 2143 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานเกี่ยวกับการ ออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม ตรวจตราและทดสอบ ทำการวิจัยและให้คำแนะนำทางเทคนิคต่างๆ
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ
2. ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. เตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการทำงาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง วัสดุ และเครื่องมือที่ต้องใช้ ประมาณค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั้ง และค่าดำเนินการ
4. วางแผนและควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การบำรุงรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่อม
5. วางแผนผังระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์ต่างๆ
6. จัดทำตารางปฏิบัติงานเขียนแบบร่าง แบบวาด และแผนทางไฟ
7. ทำการตรวจตราและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐานอื่นๆ
8. วางแผนและควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ เช่นสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีพลังงาน
9. ให้คำแนะนำและทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และอาจจะมีค่าวิชาเพิ่มให้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ อัตราเงินเดือนโดยทั่วไปในหน่วยงานราชการเดือนละ 6,360-8,000 บาท ในภาคเอกชนเดือนละ 12,000 - 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และภารกิจขององค์กรธุรกิจนั้นๆ และจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามอัตราที่องค์การธุรกิจกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ถ้าทำงานในหน่วยงานของรัฐจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กำหนดไว้
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง อาจต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน
สภาพการทำงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะทำงานในที่มีสภาพเหมือนที่สถานที่ทำงานทั่วไป คือเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไปแต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานการติดตั้ง การตรวจตรา การทดสอบ และการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบกิจการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่ด้วย โดยผู้ปฏิบัติงานในระดับวางแผนจะทำงานในภาคสนามร้อยละ 30 และในสำนักงานร้อยละ 70 ในระดับจัดการโดยเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานจะทำงานในภาคสนามร้อยละ 50 และในสำนักงานร้อยละ 50 ในระดับตรวจสอบคุณภาพโดยจะเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของงาน จะทำงานในภาคสนามร้อยละ 90 และในสำนักงานร้อยละ 10
สำหรับวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานในบริษัทรับเหมาการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการทั่วไปมักจะต้องทำงานประจำที่สถานที่ในลักษณะงานภาคสนาม ซึ่งอาจต้องเดินทางไปประจำที่สถานประกอบการนั้นจนกว่างานที่รับเหมาจะแล้วเสร็จ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้อาจต้องปฏิบัติงานกลางแจ้ง หรือในที่ร่ม ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ต้องปฏิบัติงาน และอาจจะสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ เช่นตาบอดสี
3. มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง
4. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6. มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่ประสงค์จะประกอบอาชีพนี้ จะต้องสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและรับโอนหน่วยกิตของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถที่จะขอหรือสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพได้ที่กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสังกัด กระทรวงมหาดไทย
โอกาสในการมีงานทำ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สามารถรับราชการ หรือทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น หรือทำงานในสถานประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทรับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั่วไปหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
เนื่องจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างของสถานประกอบกิจการต่างๆ ต้องชะลอ หรือชะงักไป การลงทุนในการขยายกำลังการผลิตลดลง งานการติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการต่างๆ ลดลง มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนี้ทำให้ความต้องการวิศวกรไฟฟ้าที่รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการคงที่ แต่ยังมีงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการทั่วไปที่ยังต้องการใช้ผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่ รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคใหญ่ๆ เช่น รถไฟฟ้า (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะมีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้เข้าทำงาน
เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว สถานประกอบกิจการ หรือโรงงานต่างๆ ขยายตัวขึ้น และการลงทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น การขยายโรงงานผลิตไฟฟ้าย่อยในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เช่น โรงงานไฟฟ้าย่อยราชบุรี เป็นต้น คาดว่าความต้องการวิศวกรไฟฟ้าในตลาดแรงงานจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  วิศวกรไฟฟ้าที่รับราชการสามารถได้รับการเลื่อนขั้นและตำแหน่งได้จนถึงระดับสูงสุดในสายงานตามเงื่อนไขระเบียบราชการ และผู้ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการหรือในโรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไปก็จะได้รับการเลื่อนขั้นและเงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์จนถึงระดับผู้บริหาร สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทรับเหมาในการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เมื่อมีประสบการณ์และมีความชำนาญจะสามารถทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ โครงการที่มีระดับ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการและความยากง่ายของงานในแต่ละโครงการ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และมีเงินทุนมากพอก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ หรือรับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามสถานประกอบกิจการทั่วไป
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโทรคมนาคม
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง http://www.kmit.ac.th การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com