งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

วิสัญญีแพทย์
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  วิสัญญีแพทย์ Anesthetist
รหัสอาชีพ
  0-61.30 (TSCO) 2221 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ทำการวิจัยปัญหาทางแพทย์และปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการตรวจร่างกาย การวินิฉัยโรค การสั่งยา จัดยา เตรียมตัวผู้ป่วยให้พร้อมสำหรับ การเข้ารับการผ่าตัด ทำการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กชนิดต่างๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บโรค หรือความผิดปกติ ในร่างกาย ทำงานเฉพาะการให้คำแนะนำและรักษา ทางยา หรือทางผ่าตัดเกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติเฉพาะอย่างและช่วยกำหนดวิธีการรักษา เรียกกันทั่วไปว่า หมอดมยา
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ประเมินผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด เพื่อการเตรียมการทำวิสัญญีได้โดยถูกต้องและปลอดภัย
2. ตรวจหรือสั่งตรวจทางเอ็กซเรย์ หรือการทดสอบพิเศษถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
3. พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่นตามความจำเป็น และวินิจฉัยความผิดปกติ ก่อนเตรียมการให้ผู้ป่วยรับการทำวิสัญญี
4. แนะนำผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นสำหรับการทะนุถนอมสุขภาพหรือการกลับคืนสู่สภาพปกติ ก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัด
5. ประเมินความพร้อมของผู้ป่วย พร้อมทั้งพิจารณาขั้นตอนวิธีการทำวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดเฉพาะโรค หรือเฉพาะสภาวะรวมถึงการประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการผ่าตัด เช่น ผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery) ผ่าตัดทางระบบประสาท (Neuro Anesthsia) สูติ-นรีเวช (OB-GYN Surgery) เปลี่ยนอวัยวะ(Transplants Surgery) ผ่าตัดหลอดเลือด (Vascular Surgery) ผ่าตัดกระดูก (Orthopedic Surgery) ผ่าตัดเด็ก (Pediatric Surgery) และหู คอ จมูก (ENT Surgery) เพื่อให้การวางยาสลบหรือการให้ยาชาเป็นไปอย่างถูกต้องกับโรค สภาพของผู้ป่วย และการยอมรับของร่างกายของผู้ป่วย การแพ้ยา และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและป้องกันมิให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างและหลงการผ่าตัด
6. บริหารยาและยาสลบตามต้องการ เช่นการให้ยาสลบโดยการสูดดมยาเทคนิคต่างๆ หรือให้ยาสลบทางเส้นเลือดหรือที่เรียกว่า Nerve Block รวมถึงการให้ยาชา ยาแก้ปวด หรือยาหย่อนกล้ามเนื้อ ขึ้นอยู่กับประเภทของคนไข้และการผ่าตัด
7. จัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการผ่าตัดในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ เช่น อาจต้องใช้ จอภาพ (Monitor) พื้นฐาน ใส่ท่อสายยางต่างๆ ที่ต้องใช้สำหรับผู้ป่วยแต่ละกรณี ซึ่งความต้องการจะแตกต่างกันไป
8. เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วย และการรักษาที่ได้ให้หรือสั่ง
9. อาจจะอยู่เฝ้าระวังในระหว่างการทำการผ่าตัดผู้ป่วย
10. อาจผสมยา อาจรับผิดชอบและสั่งงานสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาล
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาขีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตำแหน่งวิสัญญีแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษาและไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน มีอัตราเงินเดือน ดังนี้
       
  ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
ปริญญาตรี 8,190 9,500-10,500 15,000-16,000
ปริญญาโท 9,040 15,000-12,000 23,000-24,500
ปริญญาเอก 10,600 21,000-22,000 28,000-30,000

ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด อาจจะต้องมี การจัดเวรอยู่ประจำโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์ และมีความรู้ด้านวิสัญญีอย่างดีสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานพิเศษตามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชน โดยรายได้ที่ได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถและความอุตสาหะ
สภาพการทำงาน
  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโดยจะทำงานร่วมกับแพทย์ผู้ชำนาญการอื่นๆ โดยเฉพาะศัลยแพทย์ ประชุมเตรียมการให้การรักษาผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ตรวจผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดในห้องผ่าตัดอาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลา เพื่อทำการวิสัญญีคนไข้ในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉิน
ในสถานที่ทำงานจะต้องพบเห็น คนเจ็บ คนป่วย หรือคนป่วยที่มีอาการหนักเป็นส่วนใหญ่เพราะกรณีของการทำวิสัญญีอาจจะต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่ เฉพาะอย่างยิ่งการทำศัลยกรรมผู้ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง จึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะหากมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็นได้ง่ายจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทย์ศาสตร์ เฉพาะทางวิสัญญี
2. ขยันสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค (อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
4. สามารถอุทิศตนยอมเสียสละเวลาและความสุขส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนจากการเจ็บป่วย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาล ผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ
5. มีมารยาทดี สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ ทุกระดับ มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าหาญ
6. มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการ ของตนไปหลอกลวงหรือทำลายผู้อื่นๆ
7. ศึกษาหาความรู้ทางวิสัญญีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งนำมาสู่ความปลอดภัยของชีวิตผู้ป่วย และศักยภาพในการทำงาน

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ :
ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าและสามารถสอบผ่านวิชาต่างๆ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือวิสามัญ 1 คณิตศาสตร์ กข. เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ กข. และความถนัดทางการแพทย์ ตลอดจนการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย เมื่อผ่านการทดสอบจึงมีสิทธิ์เข้าศึกษาแพทย์ โดยมีสถาบันที่เปิดสอนวิชาการแพทย์ระดับปริญญาหลายแห่งในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่นมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ผู้ที่จะเรียนแพทย์จะต้องมีฐานะทางการเงินพอสมควร เพราะ ค่าใช้จ่ายในการเรียนวิชาแพทย์ค่อนข้างสูงและใช้เวลานานกว่าการเรียนวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งต้องเสียค่าบำรุง การศึกษา ค่าตำราวิชาการแพทย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
หลักสูตรวิชาการแพทย์ระดับปริญญาตรี ตามปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี ในสองปีหลักสูตรการเรียนจะ เน้นหนักด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ต่อจากนั้นจึงเรียนต่อวิชาการแพทย์ โดยเฉพาะอีก 4 ปี เมื่อสำเร็จได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภา มีสิทธิประกอบอาชีพแพทย์ได้ตามกฎหมาย
โอกาสในการมีงานทำ
  วิสัญญีแพทย์เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอาชีพหนึ่งสามารถรับราชการโดยทำงานในโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานีอนามัยหรือหน่วยงานฝ่ายการแพทย์ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หรือทำงานในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป นอกจากนี้สำหรับวิสัญญีแพทย์ในหน่วยงานราชการยังสามารถมีรายได้พิเศษโดยรับทำงานในสถานพยาบาลภาคเอกชนนอกเวลาทำงานประจำได้อีกและแนวโน้มของตลาดแรงงานสำหรับอาชีพนี้ยังคงมีอยู่ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแคลนวิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ ในต่างจังหวัดและชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญในตัวเมือง และยิ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากเท่าใด ความจำเป็นที่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย วิสัญญีแพทย์ที่มีความสามารถเป็นที่ต้องการอย่างมาก นอกจากนี้ การศึกษาต่อในต่างประเทศในสาขานี้ เพื่อสร้างศักยภาพการทำงาน จะทำให้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพวิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ จะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งไปได้จนถึงระดับผู้บริหารถ้าหากมีความสามารถในการบริหาร สำหรับผู้ที่มีความชำนาญ มีความสามารถมีชื่อเสียง จะสามารถหารายได้พิเศษโดยการรับงานให้บริการวิสัญญีในสถานพยาบาลอื่นๆ เป็นรายได้เสริม และหากมี ทีมงานที่มีความสามารถ รวมทั้งมีเงินทุนจำนวนมากก็สามารถเปิดโรงพยาบาลได้
นอกจากการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการเจ็บไข้ของผู้ป่วยทั่วไป ยังมีการผ่าตัดเพื่อเสริมความงามการศัลยกรรมเพื่อความงาม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการศัลยกรรมทำให้การผ่าตัดที่เป็นเรื่องยากและอันตรายกลายเป็นเรื่องง่ายและอันตรายน้อยลง ดังนั้นวิสัญญีแพทย์และศัลยแพทย์จะมีโอกาสหารายได้พิเศษจากความนิยมดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในการผ่าตัดเพื่อศัลยกรรมความงามในบางกรณีต้องใช้วิสัญญีแพทย์ในการให้ยาสลบหรือยาชา ซึ่งค่าบริการในลักษณะนี้ถึงแม้ค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมีผู้ต้องการใช้บริการอีกมาก
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  แพทยสภา กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com