งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ศัลยแพทย์
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  ศัลยแพทย์ Surgeon
รหัสอาชีพ
  0-61.20 (TSCO) 2221(ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้วินิจฉัยโรค สั่งยา ให้การรักษาโรค และความผิดปกติในร่างกายของมนุษย์ด้วยวิธีการทางอายุรกรรม และศัลยกรรม บำบัดและป้องกันโรคและความผิดปกติในร่างกายของมนุษย์
ลักษณะของงานที่ทำ
  วินิจฉัยโรคและให้การรักษาโรค การบาดเจ็บ และอาการอื่นๆ ด้วยวิธีการอายุรกรรมหรือศัลยกรรม แก่ผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ และหญิงมีครรภ์
ทำการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กชนิดต่างๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ โรค หรือความผิดปกติของร่างกายมนุษย์
วินิจฉัยโรค สั่งยา และให้การรักษาทางศัลยกรรม ในความผิดปกติในร่างกาย และจิตใจของมนุษย์
ทำการวิจัยปัญหาทางแพทย์และปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการตรวจร่างกาย การวินิฉัยโรค การสั่งยา การผ่าตัดเล็ก และการรักษาอาการบาดเจ็บของโรค และอาการ ผิดปกติต่างๆ
ทำการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กชนิดต่างๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ โรค หรือความผิดปกติ
ทำงานเฉพาะการให้คำแนะนำและรักษาทางยาหรือทางผ่าตัดเกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติเฉพาะอย่าง
ตรวจค้นโรคและความผิดปกติต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อทราบลักษณะแแก่นแท้สมติฐาน อาการแสดงผลของโรค และความผิดปกตินั้นๆ
ช่วยกำหนดวิธีการรักษา ตรวจร่างกายมนุษย์หรือวัถตุจากร่างกายมนุษย์ หรือวัตถุพยานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ เพื่อค้นหาและชันสูตรเหตุของความผิดปกติในร่างกาย
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาขีพนี้ ได้รับรายได้เป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาตำแหน่งศัลยแพทย์ที่สำเร็จ การศึกษาและไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมีอัตราเงินเดือน ดังนี้
         
  ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
ปริญญาตรี  8,190 9,500-10,500 15,000-16,000
ปริญญาโท 9,040 15,000-12,000 23,000- 24,500
ปริญญาเอก 10,600 21,000-22,000 28,000-30,000

ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด อาจจะต้องมีการจัดเวรอยู่ประจำโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแพทย์สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยมีรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความอุตสาหะ
สภาพการทำงาน
  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชน หรือสถานพยาบาล โดยจะต้องตรวจคนไข้ในที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกวันและต้องตรวจคนไข้นอกที่เจ็บป่วยเข้ามาเพื่อรับการรักษา และตรวจคนไข้ในที่อยู่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานผ่าตัดในห้องผ่าตัดอาจจะถูกเรียกตัวได้ทุกเวลาเพื่อทำการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที อาชีพแพทย์ต้องเป็นผู้พร้อมเสมอที่จะสละเวลาเพื่อรักษาคนไข้
ในสถานที่ทำงานจะต้องพบเห็น คนเจ็บ คนป่วยและคนตายอยู่เป็นประจำ จึงต้องเป็นผู้มีจิตใจ ที่เข้มแข็งเพราะหากมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็นได้ง่ายจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์
2. ขยันสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค (อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
4. สามารถอุทิศตนยอมเสียสละเวลาและความสุขส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนจากการเจ็บป่วย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาล ผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ
5. มีมารยาทดี สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ ทุกระดับ มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าหาญ
6. มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการ ของตนไปหลอกลวงหรือทำลายผู้อื่นๆ

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ :
ผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าและสามารถสอบผ่านวิชาต่างๆ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือวิสามัญ 1 คณิตศาสตร์ กข. เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ กข. และความถนัดทางการแพทย์ ตลอดจนการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย เมื่อผ่านการทดสอบจึงมีสิทธิ์เข้าศึกษาแพทย์ โดยมีสถาบันที่เปิดสอนวิชาการแพทย์ระดับปริญญาหลายแห่งในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่นมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ผู้ที่จะเรียนแพทย์จะต้องมีฐานะทางการเงินพอสมควร เพราะ ค่าใช้จ่ายในการเรียนวิชาแพทย์ค่อนข้างสูงและใช้เวลานานกว่าการเรียนวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งต้องเสียค่าบำรุง การศึกษา ค่าตำราวิชาการแพทย์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
หลักสูตรวิชาการแพทย์ระดับปริญญาตรี ตามปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี ในสองปีหลักสูตรการเรียนจะ เน้นหนักด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ต่อจากนั้นจึงเรียนต่อวิชาการแพทย์ โดยเฉพาะอีก 4 ปี เมื่อสำเร็จได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภา มีสิทธิประกอบอาชีพแพทย์ได้ตามกฎหมาย
โอกาสในการมีงานทำ
  ศัลยแพทย์เป็นอาชีพที่มีรายได้ดี สามารถรับราชการโดยทำงานในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือหน่วยงานฝ่ายการแพทย์ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หรือทำงานในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถมีรายได้พิเศษด้วยการเปิดคลีนิคส่วนตัวรับรักษาคนไข้นอกเวลาทำงานประจำได้อีก และ แนวโน้มของตลาดแรงงานสำหรับอาชีพนี้ยังคงมีอยู่ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแคลนศัลยแพทย์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญในตัวเมือง
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ที่ประกอบอาชีพศัลยแพทย์ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจนถึงระดับผู้บริหาร หากมีความสามารถในการบริหาร หรืออาจจะประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดคลีนิค รับรักษาคนไข้ทั่วไป นอกเวลาทำงานเป็นรายได้พิเศษ สำหรับผู้ที่มีความชำนาญมีความสามารถ มีชื่อเสียง คนไข้จะแนะนำกันต่อไป และหากมีทีมงานที่มีความสามารถ รวมทั้งมีเงินทุนจำนวนมากก็สามารถเปิดโรงพยาบาลได้เช่นกัน
ปัจจุบัน การผ่าตัดไม่ได้ทำเพื่อการบำบัดรักษาอย่างเดียว ยังมีการผ่าตัดเพื่อเสริมความงามหรือเพื่อช่วยบรรเทาความพิการ เช่น ศัลยกรรมพลาสติก หรือศัลยกรรมเพื่อความงาม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม เพราะค่านิยมในด้านความงามได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ปล่อยให้ร่างกาย ใบหน้า รูปร่าง ให้เป็นไปตามธรรมชาติ ก็นิยมที่จะผ่าตัดเปลี่ยนแปลงให้สวยงดงามตามที่ต้องการ โดยการผ่าตัดหรือการเสริมความงามอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการศัลยกรรมทำให้การผ่าตัดที่เป็นเรื่องยากและอันตราย กลายเป็นเรื่องง่ายและอันตรายน้อยลง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ นักพยาธิวิทยา นิติเวช
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  แพทยสภา กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com