งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

สัตวแพทย์ทั่วไป
  กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative)
ชื่ออาชีพ
  สัตวแพทย์ทั่วไป Veterinarian, general
รหัสอาชีพ
  0-65.10 (TSCO) 2223 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานเป็นผู้วินิจฉัยโรค ให้ยาหรือสั่งยา หรือผ่าตัด สัตว์ที่เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือต้องให้การรักษา ศึกษาสาเหตุและการระบาดของโรค การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะซึ่งเนื่องมาจากการเป็นโรค รวมถึงการวินิจฉัยลักษณะของโรคหรือการบาดเจ็บและให้การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด หรือให้ยา ตรวจร่างกายของโคนมหรือสัตว์อื่นๆ และฉีดยาป้องกันโรคให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์ ทำงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางสัตวแพทย์ศาสตร์
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ตรวจโรคและให้การรักษาโดยใช้ยา หรือผ่าตัดสัตว์ที่เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือต้องให้การรักษา
2. ตรวจสัตว์ที่เจ็บป่วยเพื่อดูอาการผิดปกติของสัตว์ สั่งยาหรือให้ยา หรือทำการผ่าตัด
3. ตรวจร่างกายของโคนมหรือสัตว์อื่นๆ เป็นระยะและฉีดยาป้องกันโรค เช่น อหิวาห์ตกโรค โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
4. ค้นหามูลเหตุของโรคระบาด และหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังสัตว์
5. ให้บริการด้านสูติศาสตร์ ให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในด้านสุขศาสตร์ การให้อาหาร การผสมพันธุ์ และการเลี้ยงดูทั่วๆ ไป
6. ผ่าซากสัตว์เพื่อชันสูตรโรค
7. อาจเชี่ยวชาญในการรักษาสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น สัตว์เลี้ยง โคนม ม้า สัตว์ปีก หรือหมู หรือเชี่ยวชาญ ทางสัตว์แพทย์ศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น ศัลยกรรม หรือรังสีวิทยา เป็นต้น
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาขีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา โดยผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับเงินเดือนในอัตรา ดังนี้

  ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ปริญญาตรี  8,190 12,000-15,000
ปริญญาโท 9,040 15,000-18,000
ปริญญาเอก 10,600 18,000-25,000

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ส่วนใหญ่ ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลตอบแทน ในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีเงินทุนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยรายได้ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ความอุตสาหะ และทำเลของสถานที่ประกอบธุรกิจ
สภาพการทำงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานในสถานที่ที่เหมือนกับสำนักงานทั่วไป โดยมีห้องรักษาสัตว์ที่มี เตียงตรวจและอุปกรณ์สำหรับการรักษาหรือบางครั้งต้องออกทำงานนอกสถานที่ในกรณีที่ไม่สามารถ นำสัตว์มาที่คลินิกได้ หรือทำงานนอกสถานที่ในกรณีที่ต้องทำงานป้องกันโรคระบาดหรือตรวจเยี่ยมตามบ้านหรือฟาร์มของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์ต้องระมัดระวังสัตว์ที่ดุร้าย หรือกลัวและโกรธซึ่งมีโอกาสกัดหรือทำร้ายได้ ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเพื่อที่จะได้ทำการตรวจรักษาได้อย่างปลอดภัย
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
2. มีนิสัยรักสัตว์ และรักที่จะประกอบอาชีพนี้
3. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อดทน เพราะในบางครั้งต้องดูแลสัตว์ขนาดใหญ่
5. ต้องมีความสนใจในวิชาชีววิทยาและสามารถสอบได้คะแนนสูงในวิชานี้
6. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจโรคและให้การรักษาโดยใช้ยาหรือ ผ่าตัดสัตว์ที่เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือต้องการให้การรักษา
7. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต สนใจกระตือรือร้นในการทำงาน สนใจแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
8. มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ กล้าตัดสินใจ รับผิดชอบในการทำงาน

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา 6 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยศึกษาวิชาทางสัตวแพทย์ เรียนวิชาที่เกี่ยวกับตัวสัตว์เกือบทั้งหมดทั้งกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เกี่ยวกับ จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ปาราสิตวิทยา พยาธิวิทยา อายุรศาสตร์ เภสัชวิทยา ศัลยศาสตร์ เธนุเวศและวิทยาการ สืบพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุข การปฏิบัติทางคลีนิค ทุกรายกลุ่มวิชาจะครอบคลุมในสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์ป่า
โอกาสในการมีงานทำ
  ความต้องการผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้ว สถานประกอบกิจการภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และ ผู้ประกอบกิจการด้านปศุสัตว์ ล้วนแต่ต้องพึ่งสัตวแพทย์ในการดูแล และตรวจรักษาทั้งสิ้น ถ้าปีใดเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวลดลงจะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานในอาชีพนี้บ้าง ปัจจุบัน ประเทศไทยรณรงค์ด้านการสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ช้าง เสือ กระทิง จึงมีสัตว์แพทย์ประจำโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าที่พลัดหลง หรือบาดเจ็บ ส่วนผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์นั้นมีเพิ่มขึ้น เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ไปจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นจะต้องทำให้สินค้า มีคุณภาพและปลอดจากโรค ความต้องการสัตวแพทย์จึงยังคงมีอยู่และอาจเพิ่มมากขึ้น ถ้าการส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีผู้นิยมเลี้ยงสัตว์ในบ้านเรือนส่วนบุคคลมากขึ้น ความต้องการสัตวแพทย์ประจำ โรงพยาบาลหรือคลีนิก อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งโอกาสในการประกอบอาชีพส่วนตัวเป็นไปได้ค่อนข้างสูง เพราะผู้เลี้ยงสัตว์มักนำสัตว์เลี้ยงของตนไปคลีนิคมากขึ้น เนื่องจากต้องการความสะดวกรวดเร็วใน การตรวจและรักษาสัตว์เลี้ยง

แหล่งจ้างงาน

1. หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การสวนสัตว์
3. หน่วยงานเอกชน ได้แก่ คลีนิกรักษาสัตว์ สถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ บริษัทยาและอาหารสัตว์
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ คลีนิกรักษาสัตว์
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพสัตวแพทย์ที่ทำงานจนมีความชำนาญและประสบการณ์จะได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่งไปจนถึงระดับผู้บริหาร สำหรับสัตวแพทย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีโอกาสในการทำงานเป็นอาจารย์สอนในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั่วไปที่มี หลักสูตรสัตวแพทย์ ผู้ประกอบอาชีพนี้สามารถประกอบอาชีพอิสระโดยการเปิดคลีนิครักษาสัตว์ เป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำได้เช่นกัน
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  นักพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์อื่นๆ ผู้ช่วย ลูกมือสัตวแพทย์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 579-0058-9 579-0524 561-1994-5, 561-1977 โทรสาร: 561-1591 ชมรมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท (Veterinary Volunteer Club) การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com