งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

นักเขียนประกาศโฆษณา
  กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic)
ชื่ออาชีพ
  นักเขียนประกาศโฆษณา Copy writer , Advertising -copywriter
รหัสอาชีพ
  1-59.30 ( TSCO ) 2451 ( ISCO )
นิยามอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ทำหน้าที่เขียนต้นฉบับถ้อยคำประกาศโฆษณา คุณภาพ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์สินค้า อุปโภค บริโภคโครงการรณรงค์ต่างๆ หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อเสนอต่อสาธารณชน โดยผ่านสื่อมวลชน หรือสื่อกลางอื่นๆ ด้วยการสร้างสรรค์ถ้อยคำการสื่อสารที่ดี มีความชัดเจน น่าสนใจ สละสลวย กะทัดรัด ชัดเจนได้ใจความ สะดุดใจและเชิญชวน ซึ่งสามารถกำหนดพฤติกรรมของ ผู้บริโภคให้หันมาสนใจ และซื้อหาผลิตภัณฑ์ หรือเข้าร่วมโครงการรณรงค์นั้นๆ โดยที่ถ้อยคำเหล่านั้นต้องไม่ผิด ข้อเท็จจริงเกินความเป็นจริง ผิดศีลธรรม หรือจริยธรรม
ลักษณะของงานที่ทำ
  การทำงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำโฆษณาสินค้า เพื่อเป็นการแสดงสินค้าตัวใหม่และ หรือเพิ่มยอดขายสินค้าให้ผู้ว่าจ้าง โดยก่อนลงมือทำงานต้องเข้าใจถึง ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการต่างๆ ว่าสินค้ามี จุดกำเนิดอย่างไร มีจุดยืนอย่างไรต้องการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายใดให้มาสนใจด้วยถ้อยคำอย่างไร จิตวิทยาของกลุ่มผู้บริโภคนี้เป็นอย่างไร และต้องดูตลาดว่าเป็นอย่างไรแล้วจึงกำหนดประเภทและแบบของการเขียนประกาศโฆษณา อาจใช้กับฉลากปิดผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก แผ่นพับโฆษณา จดหมายข่าว จดหมายไดเร็คเมล์ เอกสารประกอบการแถลงข่าว ตลอดจนคำบรรยายใต้ภาพ โฆษณาที่จะลงในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร หรือสปอตโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของ นักเขียนประกาศโฆษณา ที่ต้องคิดสร้างสรรค์ แล้วร่างถ้อยคำออกมา หลายรูปแบบ และทำเป็นตัวอย่างเหมือนจริงเพื่อนำเสนอให้ลูกค้าเลือก โดยมีผู้ออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designers) เป็นผู้ช่วย ทำให้การนำเสนองานมีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเขียนรายงานประจำปีให้กับบริษัทต่างๆ สคริปต์ ถ้อยคำ สื่อสารทางด้าน การตลาด สคริปต์โทรทัศน์ หรือสตอรี่บอร์ด เป็นต้น
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนทั้งเป็นเงินเดือนประจำประมาณ 10,000-12,000 บาทหรือ ค่าจ้างตามประสบการณ์ และความสามารถ มีสวัสดิการ โบนัส บริษัทส่วนมากจะให้โบนัสพนักงานประมาณคนละ 2 เดือน
แต่ถ้ารับงานด้วยตนเองจะได้รับค่าตอบแทนเป็นชิ้นงานเหมา ราคาก็แตกต่างกันไปตามสภาพปริมาณความยากง่าย และระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่ชิ้นละประมาณ 4,000 บาท ถึง 25,000 บาท (งานเขียนหนังสือคู่มือต่างๆ เป็นเล่ม) หรืออาจมากกว่านั้น
สภาพการทำงาน
  เนื่องจากเป็นงานที่ยากและต้องใช้ความคิดในการสร้างสรรค์และการริเริ่ม ต้องทำงานให้เสร็จทันเวลา และให้เสร็จทันเวลา ภายใต้ภาวะความกดดัน ความเครียด และความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะถ้าผลิตภัณฑ์ที่ออกวางตลาดหรือเปิดตัวใหม่ มีคู่แข่งขันสูงทั้งในประเทศและนอกประเทศ
บรรยากาศที่ทำงานจะเหมือนสำนักงานของฝ่ายสร้างสรรค์(Creative)ในสำนักงานโฆษณาทั่วไปเวลาทำงาน บางครั้งอาจจะต้องทำงานถึง 24 ชั่วโมง หรือติดต่อกันเป็นสัปดาห์หรือเดือนเมื่อมีงานเร่ง เป็นการทำงานเป็นทีมร่วมกับ ผู้ออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designers) และฝ่ายศิลป์ นอกจากนี้ยังต้องตรวจถ้อยคำที่เขียนโฆษณาให้ถูกต้อง ไม่โฆษณาเกินจริง บางชิ้นงานอาจต้องส่งไปตรวจข้อเขียนต่างๆ ที่ องค์การอาหารและยา หรือคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมของถ้อยคำของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ องค์กรที่ประกอบการเกี่ยวกับการโฆษณาส่วนมากจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างประเทศ ทั้งทีมงาน และในส่วนที่เป็นลูกค้า
ระยะเวลาในการทำงานของผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ความยากง่ายของงาน และความต้องการของลูกค้า
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ วรรณคดี นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถด้านภาษา วรรณคดีทั้งไทยและต่างประเทศดีมาก มีไหวพริบและปฏิภาณดี
3. เป็นคนมองโลกในมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่น และมีแง่มุมหลายมุมมอง
4. เป็นคนทันสมัย มีความรู้รอบตัว ความคิดสร้างสรรค์ กว้างไกล และมีจินตนาการ
5. ทัศนะคติดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง ทั้งต่อลูกค้าและสังคม
6. มีลักษณะในการทำงานเป็นทีม

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
ผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์และศิลป์คำนวณสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในคณะและสาขาดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว
ควรมีความถนัดในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีศีลธรรมและคุณธรรม กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม มีความสนใจใฝ่รู้เรื่องรอบตัว
โอกาสในการมีงานทำ
  ผู้ว่าจ้าง จะมีทั้งบริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณาที่มีลูกค้าเป็นเจ้าของสินค้า เจ้าของโครงการรณรงค์ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน พรรคการเมืองหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ห้างร้านเล็กๆ ซึ่งอยู่ในช่วง ของการปรับตัว และทิศทางของบริษัททั้งทางด้านนโยบายและการตลาด ซึ่งต้องทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภค และสาธารณชนได้ทราบโดยทั่วถึง ทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการของบริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณาต่างๆ ในประเทศ ซึ่งก็ได้มีการปรับตัว และองค์กร เพื่อรับกับเศรษฐกิจใหม่ คือควบรวมกันระหว่างบริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณาในลักษณะเป็นรูปแบบบริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลก (Global) ดังนั้น การว่าจ้าง นักเขียนประกาศโฆษณาจึงต้องการบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีความสามารถ ใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ได้ด้วย
องค์กรใหญ่ๆ ที่ต้องทำประชาสัมพันธ์ตลอดปีจะว่าจ้างนักเขียนประกาศโฆษณาและผู้ที่มี ความสามารถทางด้านนี้ ไว้ประจำองค์กร
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  เมื่อมีประสบการณ์ระยะหนึ่งมีความสามารถมากขึ้น มีแหล่งลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้นสามารถเปิดบริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณาและบริษัทรับจ้างประชาสัมพันธ์ของตนเอง หรือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เขียนหนังสือในนามของคนอื่น (Ghost writer) เช่น เขียนอัตชีวะประวัติ หรือผู้เขียนบทความ หรือสารคดี โฆษณา ประชาสัมพันธ์เป็นตอนๆ ลงในนิตยสาร หรือเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์ ฯลฯ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  พนักงานบริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณา พนักงานนักประชาสัมพันธ์ นักเขียนบทโฆษณา หรือพนักงานครีเอทีฟ ผู้สื่อข่าว
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดหางานในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์บริการจัดหางานทั่วไป

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com