งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

นักออกแบบเว็บไซต์
  กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic)
ชื่ออาชีพ
  นักออกแบบเว็บไซต์ Website Designer
รหัสอาชีพ
  2131 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ออกแบบ และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการนำเสนอในเว็บไซต์ เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการ โครงการรณรงค์ต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบันหรือ หน่วยงานของสถานประกอบการที่มอบหมายให้จัดทำ หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อเสนอต่อสาธารณชน ทางระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต
ลักษณะของงานที่ทำ
  รับรายละเอียดความต้องการของผู้มอบหมายงานในการจัดทำ เว็บไซต์ ศึกษาข้อมูลสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโฆษณา โครงการ หรือสถาบันต่างๆ ว่ามีจุดกำเนิดอย่างไร มีจุดยืนอย่างไร ต้องการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายใดให้มาสนใจ ด้วยถ้อยคำอย่างไร
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ มาใช้สร้างหรือกำหนดลำดับขั้นตอนของการนำเสนอ รวมทั้งกำหนดประเภทและแบบของ การเขียนโปรแกรมในการนำเสนอในเว็บไซต์
ออกแบบ การจัดวางเนื้อหาและการเชื่อมสู่รายละเอียดในแต่ละรายการที่ต้องการนำเสนอ(Sitemap) และโครงร่าง (Outline) ของเว็บไซต์
ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมงาน และผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ในการนำเสนอ การนำข้อมูลเข้าระบบ ขอบเขตของการแสดงข้อมูล
ออกแบบ การจัดวางภาพและข้อความ (layout) ในแต่ละเว็บเพจ ซึ่งอาจจะมีผู้ออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designers) เป็นผู้ช่วยทำให้การนำเสนองานมีความสมบูรณ์ ก่อนจะส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
เปลี่ยนข้อมูลและภาพให้เป็นข้อมูลและภาพที่สามารถนำเสนอในเว็บไซต์ได้
ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและข้อมูลที่นำเสนอ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนของโปรแกรมใหม่ให้ถูกต้อง
จัดเตรียมข้อสั่งหรือคู่มือการใช้งานระบบนั้นๆ และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
สภาพการจ้างงาน
  นักออกแบบเว็บไซต์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีทั่วไป และจะมีค่าวิชาชีพ ให้เป็นกรณีพิเศษ ผู้ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่มักมีรายได้ค่อนข้างดี อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้และความชำนาญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ไม่มี ประสบการณ์ จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้

ราชการ 5,000-8,000
เอกชน 7,000-12,000

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมงหรือวันละ 8 ชั่วโมง อาจต้องมาทำงาน วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุด อาจต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้ระบบงานเสร็จทันต่อการ ใช้งาน
สำหรับผู้ที่ชอบงานอิสระ จะรับงานมาทำที่บ้านด้วยตนเอง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นชิ้นงานซึ่งมีอัตราแตกต่างกันไป ตั้งแต่ ชิ้นละประมาณ 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้ หรืออาจรับทำเป็นรายหน้า หน้าละ 500 - 1,000 บาทขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน สภาพ ปริมาณ และระยะเวลาการทำงาน ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ความยากง่ายของงาน และความต้องการของลูกค้า
สภาพการทำงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเขียนและทดสอบ ดังนั้นสถานที่ทำงานจะเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสำนักงานทั่วไป มีการออกไปติดต่อผู้ใช้งานระบบ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว สำหรับนักออกแบบเว็บไซต์อิสระสามารถทำงานที่บ้านของตนเองได้ รวมทั้งการประสานงานบางอย่าง อาจใช้ระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตช่วยโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานประกอบการก็ได้
งานออกแบบเว็บไซต์เป็นงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน วันหนึ่งประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ต้องใช้ประสาทสัมผัสของสายตาและมือ บางครั้งอาจมีปัญหากับสายตาได้เนื่องจากอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำตามระเบียบบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ มีปฏิภาณไหวพริบดี
2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และออกแบบได้ เช่น Java HTML
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบในงานศิลป และสนใจในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
4. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. เป็นคนที่มีมุมมองไม่เหมือนคนอื่น และมีแง่มุมหลายมุมมอง
6. เป็นคนทันสมัย มีความรู้รอบตัว มีความคิดกว้างไกล และมีจินตนาการ
7. มีทัศนะคติที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อลูกค้าและสังคม
8. มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ ไม่ใช้ความรู้ ความสามารถในการดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากหน่วยงานที่ว่าจ้าง และ ผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจจะต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านการใช้งานจึงต้องมีความสามารถชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใช้ระบบงาน รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามกฎ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสนใจศึกษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ รวมทั้งมีความสามารถในเชิงศิลป์ หากมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการสร้างเว็บไซต์จะยิ่งเป็นที่สนใจในการว่าจ้าง โดยอาจจะโฆษณา รับเขียนเว็บไซต์ทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนี้ แต่ไม่ได้ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์มาในระดับปริญญาตรีแต่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ อาจเข้ารับการอบรมตามสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไป และหากมีความสามารถในการออกแบบเว็บไซต์และมีความเชี่ยวชาญมากพอก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้เช่นกัน
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบัน การสื่อสารเผยแพร่ข่าวสาร ไม่จำกัดอยู่เพียงวิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ยังมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ดีและกระจายไปทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เห็นความสำคัญของการนำเสนอข่าวสาร หรือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตแทบทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าเกือบทุกหน่วยงานพยายามที่จะมีเว็บไซต์ของตนเองเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ กิจกรรม หรือสินค้าของตน รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล เพื่อการนำเสนอสิ่งที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการมีเว็บไซต์ของตนเองอาจจะให้หน่วยงานทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญทางด้านนี้ออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ได้เอง สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กร ที่ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรชำนาญในการออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ อาจจะจัดจ้างบริษัทที่รับออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ หรือจัดจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความชำนาญงานทางด้านนี้ ออกแบบและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ องค์กรของตน
นักออกแบบเว็บไซต์ควรที่จะต้องศึกษาเทคนิค หรือโปรแกรมการเขียนใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงาน สารสนเทศขององค์กรให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อไป เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการที่จะมีเว็บไซต์ของตนเองอยู่อีกมาก ดังนั้นบุคลากรทางด้านนี้ยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงและให้ผลตอบแทนสูงสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบเว็บไซต์ หากมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการในการออกแบบเว็บไซต์ (Web Master) สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ สามารถที่จะตั้งกิจการของตนเองโดยรับเขียนโปรแกรมและออกแบบเว็บไซต์ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ หรือหากมีความสามารถในการสอนและมีความเชี่ยวชาญในภาษาคอมพิวเตอร์ อาจจะรับสอนเป็นรายได้พิเศษได้ตามสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ ทั่วไป
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ผู้วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้ควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NECTEC สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งที่ทำการเปิดสอน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล http://www.pantip.com เว็บไซต์ต่างๆ ที่ประกาศรับสมัครนักออกแบบเว็บไซต์หรือเปิดอบรมหลักสูตรการออกแบบและเขียนโปรแกรม การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com