งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
  กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic)
ชื่ออาชีพ
  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา Manager Advertising
รหัสอาชีพ
  2-19.25 ( TSCO ) 1234 (ISCO )
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่ช่วยวางแผนการโฆษณา การนำเสนอกิจกรรม และการส่งเสริมโครงการหรือผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละประเภท แต่ละชนิดให้กับองค์กร ธุรกิจที่ว่าจ้างโดย ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง ด้วยการซื้อพื้นที่ หรือเวลาในการโฆษณาตามแต่ละประเภทของสื่อสารมวลชน ที่จะให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเผยแพร่ กิจกรรม โครงการ หรือผลิตภัณฑ์สินค้า สู่กลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชน
ลักษณะของงานที่ทำ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะต้องทำงานตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขอทราบวัตถุประสงค์ของผู้ต้องการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา สิ่งที่จะต้องนำไปโฆษณา สถานที่ที่จะโฆษณา ระยะเวลาในการโฆษณา สื่อที่ต้องการใช้ในการโฆษณา กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับการวางแผนการโฆษณา สู่เป้าหมายภายนอก หรือเป้าหมายภายในขององค์กรของตนเอง(in-house advertising)
2. ต้องทราบถึงราคาของสื่อแต่ละประเภทที่จะใช้ในการโฆษณา เพื่อนำข่าวสารเกี่ยวกับการขายหรือการบริการไปยังกลุ่มผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ หรือสาธารชน โดยการเสนอประเภทของสื่อ ขนาดและระยะเวลาที่จะทำการโฆษณาต่อผู้ว่าจ้าง สำหรับในประเทศไทย สื่อที่มีการซื้อขายกันจัดแบ่ง เป็นประเภทดังนี้ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โรงภาพยนตร์ สื่อสารทางไปรษณีย์ โฆษณากลางแจ้ง ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่โฆษณาออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์พกพาไร้สาย
3. ต้องรู้จุดแข็งและข้อบกพร่องของสื่อ แต่ละประเภท ว่าสามารถครอบคลุมในพื้นที่ใด ได้บ้าง หรือกำหนดเวลาความถี่ของสื่อ กลุ่มเป้าหมายใดที่บริโภคในสื่อแต่ละประเภท เพื่อแนะนำหรืออธิบายให้กับผู้ว่าจ้างได้พิจารณาว่าจะใช้สื่อประเภทใดที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
4. วางแผนงานรายละเอียดขั้นตอนการทำชิ้นงานโฆษณาให้เป็นไปตามความต้องการ และเป้าหมายของผู้ว่าจ้างโดยปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบส่วนชิ้นงานที่จะใช้ในการโฆษณา เช่น นักเขียนประกาศโฆษณา ผู้ออกแบบกราฟฟิค ฝ่ายครีเอทีฟ ตรวจพรู๊ฟชิ้นงาน และเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจรับ
5. ประสานงานการส่งชิ้นงานที่จะทำโฆษณาให้คณะกรรมการวิทยุและโทรทัศน์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ หรือแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ หรือกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออื่น ๆที่ได้ทำการตกลงไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. ทำหน้าที่ต่อรองซื้อสื่อในการโฆษณากับผู้จัดการฝ่ายโฆษณาของสื่อนั้นๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ว่าจ้าง โดยอาจขอให้ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาของสื่อที่ซื้อทำการประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าจ้างเพิ่มเติม เช่นการสัมภาษณ์ ทำบทความพิเศษ หรือทำคลิปปิ้งโฆษณาให้
7. ประเมินวัดผลโฆษณา ที่มีหลักฐานและเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงในการวัดได้
8. ทำรายงานแจ้งยอดลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างประจำอาทิตย์ หรือประจำเดือนให้กับ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดหรือรองประธานฝ่ายการตลาดได้ทราบ
9. สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างรายใหม่ เพื่อให้เข้าเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้เป็นประจำทุกสัปดาห์ เดือน และไตรมาส
10. ปรับกลยุทธ์การวางแผนได้รวดเร็วในการหาลูกค้าและการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ อาจรับผิดชอบดูแลงานแต่ละสื่อตามความถนัดในการขายและเรียกชื่อตามสายงาน ที่องค์กรนั้นจัดจ้าง หรือตามความรับผิดชอบ เช่น ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาสื่อวิทยุ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาย่อย (Classified Advertising Manager) ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของการโฆษณาว่า การโฆษณาเป็นการ สื่อสารมวลชน เป็นเครื่องมือทางการตลาดอย่างหนึ่ง การโฆษณาเป็นการจูงใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชน การโฆษณาต้องใช้เหตุผล และเป็นตรรกวิทยา ในการโฆษณาต้องระบุผู้โฆษณามีพันธะสัญญาที่ผู้ประกาศโฆษณาต่อผู้ซื้อในที่สาธารณะ เป็นข้อผูกพันที่จะต้องจำหน่ายสินค้า และให้บริการตามที่โฆษณาไว้ เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค การที่ผู้บริโภคใช้บริการ หรือซื้อสินค้านั้นเท่ากับว่าผู้บริโภคได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยทางอ้อม เพราะผู้โฆษณามีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาไว้ และอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย ถ้ามีการโฆษณา เกินจริงหรือเป็นเท็จทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อซึ่งเข้าข่ายของการหลอกลวง
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ที่มีความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับจะมีรายได้ดีนับตั้งแต่เป็นพนักงานขาย สื่อโฆษณา ซึ่งได้รับรายได้ขั้นต้นเดือนละ 10,000 - 30,000 บาท และได้รับเปอร์เซ็นต์ 3% - 5% จาก ยอดขายโฆษณาอีก ประมาณเดือนละ 30,000 - 100,000 บาท ดังนั้น ผู้ที่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในขั้นต้นอาจได้รับรายได้เป็น เงินเดือนประมาณ 30,000 -50,000 บาท และมีรายได้จากเป้าการขายรวมทั้งองค์กรที่ตั้งไว้อีก 1% - 2% หรือ ประมาณ 100,000 - 200,000 บาท จะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับศักยภาพ และความสามารถของการบริหารทีมงานขาย
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายโฆษณาอาจทำงานโดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน เพื่อหวังผลสำเร็จของงาน
สภาพการทำงาน
  สถานที่ทำงานของผู้ประกอบอาชีพนี้ มีสภาพเช่นเดียวกันกับสถานที่ทำงานทั่วไป มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและสร้างชุมชนออนไลน์ของหน่วยงาน หรือองค์กรขึ้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขาย และประชาสัมพันธ์เพราะเป็นข้อมูลตอบโต้สองทางที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้ เป็นรายบุคคล การทำงานเป็นทีม โดยมีพนักงานขายสื่อโฆษณาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งอาจมีชื่อเรียก ดังนี้ นักงานขายสื่อ (Media Salesperson), ผู้บริหารฝ่ายโฆษณา (Advertising Executive),ผู้บริหารฝ่ายการขาย (Sales Executive), ผู้บริหารงานบัญชี ฝ่ายการขายโฆษณา (Account Executive, Advertising Sales) ซึ่งต้องออกไปพบลูกค้านอกสถานที่และเลี้ยงรับรองลูกค้า เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น มีการทำงานเป็นทีมโดยดูแลให้ คำแนะนำปรึกษาพนักงานขายสื่อโฆษณาโดยแบ่งเป้าหมายลูกค้าและเป้าการขายให้รับผิดชอบ และอาจต้องพาพนักงานใหม่ไปแนะนำตัวกับลูกค้า อาจต้องทำงานล่วงเวลา
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ค่อนข้างแตกต่างกับงานอาชีพอื่น เพราะการเชิญชวนลูกค้าให้ซื้อด้วยวาจา และการแสดงผลงานที่ผ่านมาเท่ากับเป็นการขายสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้กับลูกค้า ดังนั้น เมื่อพนักงานทำยอดการขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจะต้องให้กำลังใจในรูปของการจัดเลี้ยง เพื่อให้กำลังใจและเป็นรางวัลส่งเสริมพนักงานผู้นั้น เป็นประจำทุกเดือน หรืออาจให้สิ่งจูงใจอย่างอื่น
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของงานคือ การขายสินค้าที่ไม่มีตัวตนจับต้อง ไม่ได้ เป็นการขายความเชื่อใจล่วงหน้า ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนต่อเมื่อได้เห็นชิ้นโฆษณาที่สมบูรณ์ออกเผยแพร่ ตีพิมพ์ออกอากาศ หรือกระจายเสียงแล้ว จนเป็นที่พอใจเป็นเวลาประมาณ ถึง 45 วัน ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาจึงควรมีคุณสมบัติและการเตรียมตัวดังนี้
1. มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณาหรือทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายในระดับบริหารประมาณ 3 - 5 ปีและมีความรู้ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทด้านการตลาด สื่อสารมวลชน หรือบริหารธุรกิจสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีวิสัยทัศน์และมีความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนงานและควบคุมดูแลโครงการให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาตามที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างต้องการ
3. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ในเรื่องการวางแผนสื่อโฆษณาพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอย่างดี
5. มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้
6. มียานพาหนะเป็นของตนเอง
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเข้าใจในธุรกิจบริการและบุคลิกดี
8. มีไหวพริบและปฏิภาณดีในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
9. มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า
10. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของสื่อได้
11. สามารถสร้างฐานบันทึกข้อมูลของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ เพื่อการบริการที่ดีต่อไป
12. มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดีและมีความสามารถในการบริหารทีมงานขายอย่างมี ประสิทธิภาพ
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทสื่อต่างๆ และบริษัทโฆษณา จะได้มาจากการซื้อและขายสื่อโฆษณา ธุรกิจต่างๆ ต่างก็ต้องการขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้น จึงต้องมีการโฆษณาเพื่อจูงใจผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาที่มี ความสามารถจึงเป็นที่ต้องการของ องค์กรธุรกิจได้แก่ บริษัทผู้ผลิตสื่อต่างๆ และของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ (Directory) หรือสมุดรายนามธุรกิจประเภทต่างๆ สื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ เช่น รถเมล์ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง รวมทั้งบริษัทโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising Agencies)
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้จัดการที่มีความสามารถ จะได้เลื่อนขั้นหรือตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และอาจได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่องค์กรนั้นเป็นบริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้วางแผนธุรกิจ ผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้จัดการ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  แหล่งโฆษณาหางานจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)บริษัทโฆษณาเอกชนและคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com