งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social)
ชื่ออาชีพ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Personnel or Human Resources Officer
รหัสอาชีพ
  2-19.60 (TSCO) 2412 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บริหารของหน่วยงานวางระเบียบปฏิบัติของพนักงาน วางระเบียบการบริหารงานบุคคล วางระเบียบหรือระบบความดีความชอบ เตรียมการจัดจ้างคนงาน การจัดสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงานที่ทำ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารงานบุคคลในด้านความดีความชอบ ช่วยกำหนดหลักสูตรและจัดเตรียมการฝึกอบรม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ ใน การอบรมและพัฒนาบุคลากร ช่วยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โรงอาหาร ห้องปฐมพยาบาล ห้องสันทนาการ และการบันเทิง เป็นต้น จัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิต อาจทำงานประชาสัมพันธ์ ในองค์กรด้วย หรืออาจมีชื่อเรียกตามงานที่เชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติในหน้าที่นี้จะต้อง
- ช่วยผู้บังคับบัญชาบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และประสานงานกับบุคลากรให้เข้าใจธุรกิจขององค์กรและเข้ากับกระแสการ เปลี่ยน แปลง ทางธุรกิจ
- ช่วยหน่วยงานผลักดันให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนร่วมกับผู้อื่นในองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อทำงานร่วมกัน ให้คำปรึกษาและเป็นเพื่อนในทางธุรกิจกับบุคลากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ต้องช่วยปฐมนิเทศบุคลากรเรื่องธุรกิจ และลูกค้า นอกเหนือจาก เรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการ และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหรือบริหารงานและบรรจุคนให้ เหมาะสมกับงาน
- จัดเตรียมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
- ช่วยจัดเตรียมดำเนินการกำหนดค่าตอบแทนการทำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โบนัส ค่าจ้าง รูปแบบของสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งการเสนอให้พนักงานเข้ามามีหุ้นส่วนเพื่อ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภักดีต่อองค์กร
- เอาใจใส่สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรให้ยาวนานที่สุด โดยการสร้างทัศนคติ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน
- แจ้งพนักงาน เมื่อพนักงานเกษียณ หรือหมดสัญญาจ้าง โดยให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร และพยายามช่วยเหลือพนักงานทดแทนการเลิกจ้าง
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ถ้าปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต่ำประมาณ 7,500 - 8,500 บาทมีสวัสดิการ ค่ายานพาหนะ ผลประโยชน์อย่างอื่น ค่ารักษาพยาบาล โบนัส ตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
สภาพการทำงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ต้องทำงานในสำนักงานขององค์กรธุรกิจ ดูแลสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้มีความสุขในการทำงานมีสุขภาพอนามัยดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน ในกรณีที่บริษัทมีสาขาในต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต้องเดินทาง ไปต่างจังหวัดเพื่อดูแลความเป็นอยู่ และการทำงานของพนักงาน ดูสถานที่เพื่อจัดฝึกอบรม รวมทั้งการ จัดสันทนาการระหว่างพนักงานในบริษัท ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และเป็นบุคลากรในกลุ่มแรกขององค์กร ที่จะต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยและด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อนำมาอบรมพนักงาน
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี ทางสาขาการบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจิตวิทยาอุตสาหกรรม
2. มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน มีความรู้และเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์และพื้นฐานงานบริหารบุคคล สามารถถ่ายทอดนโยบายบริหารสู่ บุคลากร
4. เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ ในการวิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย การปฏิบัติงาน
5. มีเมตตาธรรม มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
6. จิตใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าวินิจฉัย และกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัติ ทั้งของตนเอง และเพื่อนร่วมงาน
8. มีความประพฤติ ปฏิบัติดี มีสัมมาคารวะ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ของเพื่อนร่วมองค์กร
9. มีความรู้ในธุรกิจขององค์กร และมีความรู้ทั่วไปกว้างขวาง เพื่อประโยชน์ขององค์กร และเพื่อนร่วมงาน
10. มีความกระตือรือร้น แสวงหาโอกาสที่จะช่วยหน่วยงานได้เรียนรู้ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม แบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ :
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายวิทย์หรือศิลปคำนวณ) สามารถเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาบริหารงานบุคคล สาขาวิชาจิตวิทยา คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม และผู้ที่จบในสาขาวิชาอื่นๆ สามารถเรียนรู้การบริหารงานบุคคลโดยเข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่จัดโดยสมาคมการจัดงานบุคคล แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องการมี เจ้าหน้าฝ่ายบุคลากรมาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานวินัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ และจัดจ้าง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดฝึกอบรม หรือเป็นตัวแทนวิเคราะห์ และจัดจ้าง ให้กับองค์กรทางธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ในหน่วยงานของรัฐบาลอาจมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น ฝ่ายการพนักงาน ฯลฯ ในหน่วยงานเอกชนสำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นระดับบริหารคือ ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคลตามลำดับ หรือ เป็นระดับผู้จัดการบริหารงานบุคคลและเลื่อนไปตามสายงานบริหารตามโครงสร้างขององค์กร ในบางองค์กรอาจให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรการ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม พนักงานในองค์กรรับจัดจ้างงาน จัดหางาน และฝึกอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และนายหน้าจัดหางาน กรมการจัดหางาน ข่าวบริการโทรทัศน์ องค์กรรับจัดจ้างงานหางาน สมาคมการบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com