งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

พนักงานขาย
  กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising)
ชื่ออาชีพ
  พนักงานขาย Salesperson , Salesman , Sales Representative
รหัสอาชีพ
  4-31.20 ( TSCO ) 3415 ( ISCO )
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของสถานประกอบกิจการ หรือผลิตภัณฑ์ โดยทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้ากระจายไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น และอย่างทั่วถึง และช่วยประสานงานการส่งเสริมการตลาดให้บรรลุ ผลสำเร็จ และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้
ลักษณะของงานที่ทำ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการโดยใช้บุคคล ซึ่งเป็นงานที่จำเป็น และสำคัญมากอย่างหนึ่งขององค์กร อาจมีชื่อเรียกว่าผู้แทนขาย นักขาย ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของการตลาด( 4 P's ของการตลาด คือ Product Planning, Pricing, Place/Physical Distribution, Promotion and Advertising) โดยทำหน้าที่ ดังนี้
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
3. หาลูกค้าใหม่ๆ พนักงานขายบางประเภทอาจจะต้องขายสินค้าที่ไม่มีตัวตนให้กับลูกค้า อย่างเช่น การขายบริการความคุ้มครองการประกันชีวิต ประกันภัย ด้านที่ปรึกษา บริการด้านการโฆษณา ซึ่งต้องใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย
5. อาจให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
พนักงานขายอาจทำงาน ณ. สถานที่ขายสินค้าซึ่งกำหนดไว้ เช่น ศูนย์การค้า ท่าอากาศยานตามบ้านเรือนส่วนบุคคล หรือตามสถานที่ราชการ และสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นต้น
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ตระหนักดีว่าเป็นอาชีพที่ให้รายได้ดีสำหรับผู้มีความสามารถ และขยันโดยอาจได้รับเงินเดือนค่อนข้างน้อย คือ ประมาณ 15,000 - 30,000 บาท รวมค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ แต่จะได้เงินค่านายหน้าจากการขายสินค้าแต่ละชิ้น หรือได้เป็นเปอร์เซ็นต์จากการขายทะลุเป้าการขายที่ผู้บริหารตั้งไว้เป็นผลตอบแทน เฉลี่ยรายได้ต่อเดือนรวมค่านายหน้า แล้วจะได้รับเงินประมาณเดือนละ 50,000 - 100,000 บาท และได้รับสวัสดิการ โบนัส หรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามผลประกอบการขององค์กร
ปัจจุบัน ค่าตอบแทนในการเป็นพนักงานขายตรง พนักงานขายตรงหลายชั้น ก็สามารถเป็นรายได้หลัก และรายได้เสริมให้กับผู้มีงานประจำได้เช่นกันตามความสามารถ ความขยัน ละเวลาของผู้ขาย
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ มีเวลาทำงานไม่แน่นอน เนื่องจากรายได้ขึ้นอยู่กับผลงานที่ทำได้ ส่วนพนักงานขายที่อยู่ประจำที่จะมีกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน คือ วันละ 8-9 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 40-48 ชั่วโมงได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นรายเดือนในอัตราขั้นต่ำประมาณ 5,000 บาท มีค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่นจากการขาย รายได้โดยรวมประมาณ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน
สภาพการทำงาน
  สภาพการทำงานอาจแบ่งตามประเภทของสินค้าที่ทำการขาย เช่น พนักงานขายสินค้า ผู้บริโภค หรือสินค้าอุตสาหกรรม ถ้าปฏิบัติงานขายอยู่ในอาคารประกอบกิจการ รับคำสั่งซื้อหรือประจำในห้างสรรพสินค้า เรียกพนักงานขายประเภทนี้ว่า Counter Personnel (CP.) ถ้าจะต้องไปติดต่อลูกค้านอกสถานที่ เรียกว่า Sales Executive นอกจากนี้หน้าที่ในความรับผิดชอบ อาจจะต้องส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อพนักงานขายบางตำแหน่งอาจทำหน้าที่เยี่ยมเยียนลูกค้า ร้านค้า ในต่างจังหวัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าตัวใหม่ หรืออาจตรวจตลาด และเก็บข้อมูล เพื่อทำรายงานบันทึกถึงผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายการตลาด
ถ้าเป็นผู้แทนขายระบบงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องทำงานเป็นทีมในการเสนอขาย และสาธิตให้กับคณะกรรมการผู้จัดซื้อขององค์กร หรือโรงงาน ในทีมงานอาจจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิค วิศวกร เป็นผู้ให้รายละเอียดตอบข้อซักถามต่างๆ ของลูกค้า จากนั้นพนักงานขายซึ่งทำหน้าที่ติดต่อตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นผู้ประสานงาน และเจรจาปิดการขายทีมพนักงานขายอาจจะต้องเข้าร่วมประชุม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ในการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของลูกค้า เพื่อให้ได้มาถึงคำสั่งในความต้องการรูปแบบของสินค้า และการบริการ
นอกจากนี้ ยังมีพนักงานขายที่ทำหน้าที่ขายตรงประเภทชั้นเดียว หรือหลายชั้น ซึ่งมักจะขายสินค้า ผู้บริโภค และประเภทเครื่องสำอาง โดยอาศัยเครือข่ายลูกโซ่ ของผู้ขายสมาชิก และผู้ซื้อสินค้าก็จะได้เป็นสมาชิก และส่วนลดการซื้อสินค้าตามเงื่อนไขของเจ้าของผู้บริหาร
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประโยควิชาชีพ(ปวช.)
2. มียานพาหนะส่วนตัว มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
3. ต้องเป็นผู้มีศิลปในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส และประโยชน์จาก "ศิลปในการขาย "
4. ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค หรือลูกค้า
5. ต้องเป็นผู้มีทัศนคติดี เป็นผู้รับฟังที่ดี มีลักษณะเป็นผู้ให้ความอบอุ่น รู้จักกาละเทศะ
6. รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย
7. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการขาย เนื่องจากการที่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข่าวสารด้วยทางด่วนข้อมูล ด้วยตัวเองได้ ดังนั้น พนักงานขายจำเป็นต้องเรียนรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาเทคนิคการขายให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
8. มีความขยัน อดทน
9. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถปรับแผนการขายทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อเจาะหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
10. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีวินัย มีความเป็นผู้ตาม และผู้นำที่ดี

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ ชั้นสูงด้านพาณิชยการ และการขายจนถึงปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าขายสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ เคมีภัณฑ์ จะรับพนักงานขาย หรือตัวแทนการขายที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยา-ศาสตร์การแพทย์ เภสัชกรรม เคมี วิศกรรมเคมี ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารก็จะรับสาขาโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับไฟเบอร์ออพติค และระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็จะรับ สาขาสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์หรือฟิสิกส์ ถ้าเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอนในสถาบันการศึกษา ก็จะต้องสำเร็จการศึกษา สาขาครุศาสตร์ด้านสื่อการสอน เป็นต้น
โอกาสในการมีงานทำ
  แนวโน้มตลาดแรงงานได้เปิดกว้างสำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่ตรงกับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย และต้องการพนักงานขายหน้าใหม่ที่รักในอาชีพ มีสินค้าที่ต้องการ พนักงานขาย หรือผู้แทนการขายที่มีความรู้เฉพาะด้านมากขึ้น ซึ่งคุณวุฒิและประสบการณ์ในตลาดของพนักขายใน ปัจจุบันจึงแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิง
เนื่องจากเดิมทัศนคติของผู้ที่เป็นพนักงานขาย คือ บุคคลที่ไม่สามารถทำงานอาชีพอื่นได้ จึงมาเป็นพนักงานขาย ปัจจุบัน บางองค์กรกำหนดไว้ว่าพนักงานขายต้องสำเร็จการศึกษาสาขาการตลาด โดยเฉพาะ หรือแพทย์ เภสัชกรรม และวิศวกรรม เป็นต้น เพราะองค์กรธุรกิจในยุคการค้าเสรีตระหนักดี ว่าการรับพนักงานขายที่ไม่มีพื้นฐานความเข้าใจในสินค้านั้นๆ อาจจะไม่สามารถทำให้การขายบรรลุ จุดประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นจาก คู่แข่งทางการค้าที่มีขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้นอกจากจะสามารถทำงานในองค์กร ห้างร้าน บริษัทต่างๆ แล้ว ยังสามารถนำประสบการณ์ไปประกอบอาชีพขายอิสระของตนเองได้
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  โดยทั่วไปพนักงานขายที่มีประสบการณ์ในการทำงานประมาณ 2 - 3 ปี ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าไปทำงานในตำแหน่งอื่นที่สูงขึ้น เช่น ผู้ควบคุมการขาย หรือ Sales Supervisors, ผู้ควบคุมการขายส่ง ผู้จัดการฝ่ายขายส่ง ผู้ควบคุมการขายปลีก ผู้จัดการฝ่ายขายปลีกหรือเปลี่ยนสายอาชีพไปเป็น นักการตลาด ผู้จัดการประจำผลิตภัณฑ์ หรือนักวิจัยการตลาด จนถึงตำแหน่งผู้บริหารตามตำแหน่งใน โครงสร้างขององค์กร
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  นักการตลาด นักวิเคราะห์การตลาด นักวิเคราะห์สินเชื่อ นักวางแผนธุรกิจ นักบริหารการขาย
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  เว็บไซต์สมัครงานต่างๆ ทั้งของไทย และต่างประเทศ โทรทัศน์รายการพัฒนาทักษะการขายวิดีโอเทปเกี่ยวกับการพัฒนาการขาย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com