งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ผู้ดูแลคลังสินค้า
  กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional)
ชื่ออาชีพ
  ผู้ดูแลคลังสินค้า, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , พนักงานฝ่ายสินค้าและพัสดุ Warehouse Officer , Stock Clerk
รหัสอาชีพ
  3-91.40 (TSCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า การดูแล การเก็บ และ การควบคุมสินค้า อาจร่วมกันทำงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้า การลงบันทึกเกี่ยวกับสินค้าและ การจดบันทึกสินค้าคงคลัง
ลักษณะของงานที่ทำ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้า หรือวัตถุดิบตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันสินค้า หรือวัตถุดิบเสียหายก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้าหรือผู้ใช้ อาจทำการจัดระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่เรียกว่า Vendor Management Inventory ( VMI) เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง โดยปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บหรือไม่ หรือมีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่
2. เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายสินค้า หรือบริษัทขนส่ง หรือบริษัทประกันภัย
3. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา
4. จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และการดูแล
5. ต้องทราบสถานะ และสภาพอุณหภูมิของสินค้า และวัตถุดิบที่จัดเก็บ
6. จัดเก็บสินค้าที่ยังไม่สามารถนำส่งไว้ต่างหาก
7. ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ
8. เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า หรือออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่
9. ตรวจตราดูแลทุกส่วน และพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ก่อนและหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย
10. ทำบันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน เตรียมพร้อมจัดการ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เช่นฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งสินค้า ประกันภัย ชิปปิ้งฝ่ายระบบควบคุมคุณภาพ ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น
สภาพการจ้างงาน
  สำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสวัสดิการ ผลประโยชน์ และสิทธิอื่นๆ ส่วนโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท อาจจะได้รับเป็นเงินเท่ากับ 1 ถึง 3 เท่าของเงินเดือนทำงานวันละ 8-9 ชั่วโมง และทำงานเป็นกะ
สภาพการทำงาน
  ปฏิบัติงานในบริเวณสถานที่ทำงาน ทั้งในส่วนสำนักงานทั่วไป และในสถานที่ที่ตั้งเครื่องจักร และเครื่องมือในการยก หรือย้ายของ อาจมีการทำงานที่ต้องยกของโดยใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการยกของหนัก เช่น รถยก รถเข็น อาจต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล เมื่อตรวจรับของ หรือพัสดุที่เป็นสารเคมี หรือมีสารเคมีเจือปน สภาพแวดล้อมที่ทำงานอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของฝุ่นละออง หรือความร้อน
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพจนถึงปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือบริหาร
2. มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด
3. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
4. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
5. สมารถจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลข่าวสารอีเลกทรอนิกส์ ได้
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
7. มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ และผู้ตามได้

ผู้ประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ควรเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ และหลักสูตรการจัดระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ใช้กับระบบงาน
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบันได้มีการทำพาณิชยกรรมอิเลกทรอนิกส์กันมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ และทั่วโลกประเทศไทย ก็ก้าวเข้าสู่ยุค " เศรษฐกิจใหม่ " เช่นกัน มีการสั่งสินค้าออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ต และการสร้างเว็บไซต์มาใช้ปรับปรุงระบบโครงสร้างขององค์กรไม่ว่าจะเป็น การส่งผ่านข้อมูลไปยังโรงงานผลิต หรือการส่งข้อมูลจำนวนสินค้าคงคลังให้กับผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท เพื่อให้การตรวจสินค้า การจัดส่ง และการสั่งสินค้าได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ดังนั้น คลังสินค้าขององค์กรธุรกิจต่างก็ปรับตัว และปรับปรุงระบบการสั่งสินค้าจากลูกค้าระบบจัดการสินค้าคงคลัง และระบบการผลิตให้เป็นไปตามแนวคิดของการดำเนินงานบริหารการผลิตที่เรียกว่า Just -In-Time ( JIT) ให้มีประสิทธิภาพคือ การผลิตสินค้า หรือเก็บสินค้าให้มีปริมาณพอดีกับที่ลูกค้าสั่ง จะทำให้สินค้าคงคลังมีจำนวนน้อยมากจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนในการ จัดเก็บสินค้า หรือค่าจัดเก็บและสั่งซื้อวัตถุดิบทำให้ต้องการบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษารุ่นใหม่ที่มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเข้าร่วมทำงานด้วยเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่บริการการจัดส่งสินค้า และการดำเนินงานคลังสินค้า(Logistics Service and Warehouse Operation) ให้กับองค์กรธุรกิจ หรือสถานประกอบกิจการที่ต้องการการบริหารเฉพาะธุรกิจหลักโดยไม่ต้องการบริหารงานคลังสินค้าที่ต้องใช้การจัดการ และบุคลากรมากมาย อีกทั้งระบบการผลิตแบบ JIT นั้นเป็นการช่วยลดการเก็บสินค้าคงคลัง ทำให้องค์กรธุรกิจประเภทนี้ หันมาใช้บริการคลังสินค้าและจัดส่งอิสระกันมากขึ้น ซึ่งทำให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ปีละ 10-15% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ปัจจุบันมีองค์กรที่บริการด้านการจัดส่งสินค้าและคลังสินค้าระดับนานาชาติที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศไทยถึง 7 องค์กร ทั้งจากประเทศยุโรป ออสเตรเลีย และมีการจ้างงานประมาณแห่งละ 180 - 200 คน มีองค์กรธุรกิจที่ใช้บริการนี้ประมาณแห่งละ 80-100 องค์กร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตลาดธุรกิจนี้จะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะประเทศไทยมีสาธารณูปโภคในด้านการคมนาคม และการสื่อสารดีมาก และกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การจัดส่งที่ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแนวโน้มที่มีการบริการคลังสินค้าอิสระมากขึ้น ดังนั้น โอกาสในการจ้างงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้าก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ที่มีความสามารถ อาจได้รับการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับบริหาร เช่น ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ เมื่อมีประสบการณ์ในการทำงานอาชีพนี้ และรู้จักแหล่งสินค้า และเส้นทางขนส่งดี อาจเปิดธุรกิจชิ้ปปิ้ง หรือร่วมทุนเปิดบริการคลังสินค้า และการให้บริการการจัดส่งสินค้าของตนเองได้
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งสินค้า พนักงานขาย ชิปปิ้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์จัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถานประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับบริการจัดส่ง สินค้าและการดำเนินงานคลังสินค้า; Logistics Service and Warehouse Operation การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com