งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ผู้ประเมินทรัพย์สิน
  กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional)
ชื่ออาชีพ
  ผู้ประเมินทรัพย์สิน พนักงานตีราคา ผู้ประเมินราคา Property assessor, Appraiser
รหัสอาชีพ
  4-43.30 (TSCO) 3417 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อขายทอดตลาด หรือเพื่อการรับรอง ในการขออนุมัติสินเชื่อ หรือเพื่อกิจการอื่นๆ ที่ต้องการให้มีการตีราคา หรือประเมินทรัพย์สินหรือสินค้ารวมถึงการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์เกษตร และศิลปะวัตถุต่างๆกำหนดมูลค่าเป็นตัวเงินของทรัพย์สิน สินค้า สินทรัพย์ทางธุรกิจ และสิ่งของต่างๆ
ลักษณะของงานที่ทำ
  พิจารณากำหนดมูลค่าที่เป็นตัวเงินของอสังหาริมทรัพย์ สินค้า สินทรัพย์ทางธุรกิจ และสิ่งของต่างๆ เช่นศิลปะวัตถุ เพชรพลอย รถยนต์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลกับสิ่งของที่ใช้ในครัวเรือน โดยการตรวจดูสภาพและความเชื่อถือได้
ใช้ความรู้ ประสบการณ์การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และมูลค่าที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก ในการตรวจตราและตรวจดูสิ่งของ เพื่อช่วยในการประมาณมูลค่าของสิ่งของ
เสนอราคาของที่ประมาณแล้วให้ผู้ซื้อ ผู้ขายทอดตลาด ผู้ให้สินเชื่อ ศาล ทนายความ หรือบริษัท ประกันภัยทราบ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการประเมินที่เหมาะสม เพื่อประมาณการราคาของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่ควรจะสามารถซื้อขายได้ในตลาดโดยเปิดเผย และได้พิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์และสภาวะตลาดแล้ว ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าจะต้องจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
อาจชำนาญในการตีราคาของเฉพาะอย่าง อาจปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเกี่ยวกับการประเมินภาษีอากรจากมูลค่าที่เป็นตัวเงินของสิ่งของ
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ สามารถทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยในภาครัฐเข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น บรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมที่ดิน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์ เป็นต้น ในภาคเอกชนสามารถทำงานในสถาบันการเงิน โดยเป็นผู้ประเมินราคาภายในสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้ประเมินราคาอิสระของบริษัทที่รับทำการประเมินหลักทรัพย์ทั่วไป
สำหรับรายได้จากการทำงาน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โดยมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถของแต่ละบุคคลนับได้ว่าเป็นอาชีพที่ให้ ค่าตอบแทนการทำงานดีอาชีพหนึ่ง ส่วนรายได้ของภาครัฐจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุด หรือทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันต่อการใช้งาน
นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว ในภาครัฐจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ ส่วนในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น
สภาพการทำงาน
  สถานที่ทำงานของผู้ประเมินทรัพย์สิน มีสภาพเหมือนที่ทำงานทั่วไป คือเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สำนักงานทั่วไปอาจจะต้องมีคอมพิวเตอร์ใช้ช่วยในการทำงานเอกสาร การเก็บข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลราคาที่ดิน และทรัพย์สิน บางหน่วยงานนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาช่วยในการเก็บข้อมูลสำหรับช่วยในการค้นหาข้อมูลในเบื้องต้น บางแห่งอาจจะใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลราคา
สำหรับพนักงานตีราคาในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ ที่ทำงานในสถานธนานุเคราะห์ จะทำงานหน้าเคาน์เตอร์เพื่อพิจารณาทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ลูกค้านำมาจำนำ
โดยลักษณะงานที่จะต้องทำการสำรวจ เพื่อการประเมินทรัพย์สินจึงจำเป็นต้องทำงานนอกสถานที่ เนื่องจากต้องสำรวจหลักทรัพย์ในสถานที่จริง เพื่อสามารถทำการประเมินราคาทรัพย์สินได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี แต่บางงานที่ต้องการความชำนาญพิเศษ อาจไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีความอดทน สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินราคา ซึ่งอาจจะเป็น ทุ่งนา ตึกรกร้าง หรืออาคารที่พักอาศัยทั่วไป
3. มีความช่างสังเกต และรอบคอบในการตรวจสอบ สำรวจทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
4. มีความรอบรู้ สนใจในข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

ผู้ที่จะประกอบอาชีพประเมินทรัพย์สินควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
ควรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และอาจจะเริ่มต้นการทำงานโดยการเป็นผู้ช่วยผู้ประเมินทรัพย์สิน หรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เมื่อมีประสบการณ์หรือได้รับการอบรมในหลักสูตรการประเมินทรัพย์สิน ก็สามารถที่จะเลื่อนขั้นตำแหน่งเป็นผู้ประเมินทรัพย์สิน
หลักสูตรในการประเมินทรัพย์สิน จะมีการเปิดอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการประเมินทรัพย์สิน สถาบันที่เปิดให้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในบางโอกาสตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสถาบันต่างๆ จัดหลักสูตรการประเมินทรัพย์สินขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมเช่นกัน
โอกาสในการมีงานทำ
  ในกลุ่มผู้ประเมินทรัพย์สินทางด้านสถาบันการเงินนั้น เนื่องจากมีระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ว่า บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องประเมินหลักทรัพย์ทุก 3 เดือน รวมทั้งในการขอกู้สินเชื่อสถาบันการเงินทั่วไป มีเกณฑ์การเลือกใช้การประเมินราคา หรือตีราคาตามขนาดของราคาตามรายการบัญชีของลูกหนี้ ต้องมีการประเมินทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกัน ผู้ประเมินราคาอาจจะเป็นผู้ประเมินราคาภายในของสถาบันการเงิน หรือผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้ประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และไม่เป็นผู้ที่เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกรายชื่อที่ธนาคารเห็นชอบให้เป็นผู้ชำนาญการประเมินราคาทรัพย์สินของสถาบันการเงิน
จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพเศรษฐกิจอย่างไร ความต้องการผู้ประเมินทรัพย์สินยังคงมีอยู่ไม่ว่างานภาครัฐ เช่น กรมที่ดิน สำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน หรือในภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงิน
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ นอกจากรับราชการในภาครัฐ หรือทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนจะได้รับการ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งตามความสามารถ และประสบการณ์ และอาจได้รับเลื่อน ถึงตำแหน่งสูงสุดใน สายงานสำหรับผู้ที่มีเงินทุน และชอบงานอิสระ สามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้ โดยการเปิดบริษัท รับประเมินทรัพย์สิน
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ทนายความ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นักการธนาคาร นักเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ สถาปนิก นักวางผังเมือง วิศวกร
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย http: // www.dol.go.th หรือ http:// www.moi.go.th ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ www.tu.ac.th จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย www.cu.ac.th ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com