งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

พนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
  กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional)
ชื่ออาชีพ
  พนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ Word Processor Operator
รหัสอาชีพ
  (TSCO) 4115 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงาน เกี่ยวกับการบันทึก ป้อน ลบ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเอกสาร บันทึกจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสาร และจัดพิมพ์เอกสารการพิมพ์ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ลักษณะของงานที่ทำ
  1. ใช้คอมพิวเตอรโปรแกรมต่างๆ พิมพ์ จดหมายแบบฟอร์มทางธุรกิจ รายงาน ฉลาก นามบัตรและเอกสารอื่นๆ
2. จัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมะสมกับงาน หรือความต้องการ โดยใช้โปรแกรมการสร้างเอกสารการพิมพ์ หรือการคำนวณที่ติดตั้งบนไมโครคอมพิวเตอร์
3. ป้อนข้อมูลเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวาดภาพ และนำภาพมาประกอบในเอกสาร ทำแผนภูมิ ตารางข้อมูล คำนวณข้อมูลในตาราง พิมพ์บันทึกลบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
4. บันทึกจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารต่างๆ จัดพิมพ์สำเนาด้วยเครื่องพิมพ์ส่ง หรือรับข่าวสาร โดยใช้โทรสาร โทรพิมพ์ หรืออื่นๆ ปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบงานพิมพ์ให้ถูกต้องจัดทำสำเนาหลายชุด จัดส่งจดหมาย หรือรายงานที่พิมพ์แล้วไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6. อาจทำงานประจำวันในหน้าที่ของเสมียนพนักงาน
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนในอัตราที่แตกต่างกันไปตามความรู้ ความชำนาญ และสถานประกอบการ ดังนี้

  ราชการ เอกชน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,700 4,500-5,500
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 5,500-7,500

นอกจากค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอาจได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ มีชั่วโมงทำงานโดยปกติวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 - 48 ชั่วโมง และอาจต้องทำงานล่วงเวลา เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน
สภาพการทำงาน
  สภาพการทำงานเป็นการทำงานในสำนักงาน ไม่สกปรก แต่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็น เวลานาน วันหนึ่งประมาณ 6-7 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ต้องใช้ประสาทสัมผัสของสายตาและมือ บางครั้งอาจมีปัญหากับสายตาได้ เนื่องจากอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
ในสถานประกอบกิจการอาจมีผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้หลายคน ซึ่งต้องทำงานในสถานที่ เดียวกัน หรืออาจทำงานเพียงคนเดียว
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการพิมพ์ระบบสัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- มีความอดทน ละเอียด รอบคอบ
- ช่างสังเกต จดจำ รู้จักวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย - ต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์การสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต้องมีทักษะในการพิมพ์สัมผัสได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :
ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อได้รับการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 2เดือน และฝึกในสถานประกอบการอีก1 เดือน รวมระยะเวลาฝึกทั้งหมด 3 เดือน จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) แนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ผู้รับการฝึกจะได้รับจากการฝึกได้แก่ ฝึกการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ฝึกการใช้ทักษะการพิมพ์ระบบสัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โอกาสในการมีงานทำ
  เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานแทนเครื่องพิมพ์ดีดทำให้พนักงานพิมพ์ดีดธรรมดา ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นพนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ซึ่งพนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำหรับ ใช้ในงานพิมพ์ ความต้องการพนักงานพิมพ์ดีดเครื่องคอมพิวเตอร์ จะอยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานในระดับปานกลาง เนื่องจากการเรียนรู้ในการใช้งานเพื่อการพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ค่อนข้างง่าย ดังนั้น บุคลากรในองค์กรส่วนมากจะสามารถพิมพ์งานได้ด้วยตนเอง แต่ในบางหน่วยงานยังต้องการบุคลากรทำหน้าที่ในการพิมพ์โดยเฉพาะเพื่อความรวดเร็วในการทำงานด้านเอกสาร
พนักงานพิมพ์ดีด สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในภาคเอกชน เช่น ธุรกิจหรือเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทำหน้าที่เป็นพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เสมียนสำนักงาน พนักงานเรียงพิมพ์ พนักงานพิมพ์ข่าว
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้มีพื้นฐานอาชีพนี้ ถ้าได้รับการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ PC และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ สามารถพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรม เมื่อสำเร็จแล้วสามารถเป็น Programmer ได้ซึ่งจะทำให้โอกาสการหางานทำในอาชีพที่เกี่ยวข้องเปิดกว้างขึ้น
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  เสมียนทั่วไป เสมียนโต้ตอบจดหมาย และจดรายงาน พนักงานฝ่ายสินค้า และพัสดุช่างปฏิบัติทางการพิมพ์ ช่างเรียงพิมพ์ และจัดประกอบหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ พนักงานตรวจปรู๊ฟ เลขานุการ พนักงานป้อนข้อมูลทางสถิติ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com