jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 Geologist
 Human Resource
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด กำแพงเพชร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  3 ก.ค. 58
 1
ประสบการณ์   10 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ รร.เชียงใหม่เทคโนโลยี
ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ รร.เชียงใหม่เทคโนโลยี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 ก.ค. 58
 Project Manager
 Project Engineer
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 36 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 ก.ค. 58
 ธุรการ
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 ก.ค. 58
 ธุรการประสานงาน
 ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร ประชารัฐธรรมคุณ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 ก.ค. 58
 PC
 PC
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 18 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สถิติธุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนจันประดิษฐารามวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 มิ.ย. 58
 นักกิจกรรมสันทนาการ Actyvity
 โค้ชสอนฟุตบอล
ประสบการณ์   17 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 34 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พัฒนาการเด็กและครอบครัว มสธ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนชุมชนศึกษาวัดเมืองกายเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 มิ.ย. 58
 พนักงานทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด กาญจนบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ดนตรี ร.ร ท่ามะกาวิทยาคม
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ร.ร. วัดกระต่ายเต้น
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มิ.ย. 58
 นักวิชาการ
 นักวิจัย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นครสวรรค์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มิ.ย. 58
 อะไรก็ได้ค่ะ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มรภ.วไลยอลงกรณ์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต รร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มิ.ย. 58
 ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 เสริฟอาหาร
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด แม่ฮ่องสอน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มิ.ย. 58
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   11 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 31 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป วัดวร้อยทอง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มิ.ย. 58
 ธุรการทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มิ.ย. 58
 ดูแลผู้ป่วย
 บริการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มิ.ย. 58
 เจ้าหน้าที่คอทพิวเตอร์
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มิ.ย. 58
 ช่างแอร์
 สารพัดช่าง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 32 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา พื้นฐาน วัดหนองพันเทา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มิ.ย. 58
 คีย์ข้อมูล
 ฝ่ายบุคคล
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 มิ.ย. 58
 เสริฟ
 ขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 33 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ การศึกษานอกโรงเรียน
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ นนทบุรีพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 มิ.ย. 58
 QA,เจ้าหน้าที่ห้องแลปปฏิบัติการ
 ลูกค้าสัมพันธ์ , แคชเชียร์ , พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 มิ.ย. 58
 รับโทรศัพท์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. พณิชยาการ สารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 มิ.ย. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com