ค้นหาจาก
    ผู้จัดการสาขา
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อุตสาหกรรม อิเล๊กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลำปาง
  ปวส. เทคนิค คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เทคนิค เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.พ. 61
    การ์ด
    ทัว่ไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - วัดสังฆราชา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.พ. 61
    พนักงาน​
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์​-คำนวณ​ โรงเรียนเทพนารี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.พ. 61
    วิศวกรสุขาภิบาล
    วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดนครสวรรค์
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.พ. 61
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดนครพนม
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาคพื้นฐาน ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดศรีสว่าง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ก.พ. 61
    พนักงานขับรถส่งของ
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ... โรงเรียนวัดควนไทร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ก.พ. 61
    Callcenter
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ก.พ. 61
    ทั่วไป
    ทั่วไป
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป กศน. อ.ศรีสมเด็จ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ก.พ. 61
    เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
    พนักงานตรวจสอบ
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ21 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี โลจิสติก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ปวช./มัธยมศึกษา ไทยอังกฤษ สตรีศึกษาร้อยเอ็ด
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.พ. 61
    พนักงานธุรการ / Admin
    ผู้ช่วยผู้จักการ
  ประสบการณ์14 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บริหารธุรกิจ เทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.พ. 61
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดอุดรธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.พ. 61
    พนักงาน
    พนักงาน
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ประฐมศึกษา โรงเรียนประชุมวิทยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.พ. 61
    ลูกจ้าง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ20 ปี
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ม่มี นครหลวงอุดมรัชต์วิทยา
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.พ. 61
    ผู้จัดการ
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ43 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี Program (Industrial engineering) Rajamangala Institute of Technology ,North bangkok campus
  ปวส. Production Machine Tools Nakorn sri thammaraj Technical college
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.พ. 61
    Graphic design
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เครื่องหนัง วิทยาเขต เพาะช่าง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปะประยุกต์ ไทยวิจิตรศิลป์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 61
    ช่างควบคุมการผลิต
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
  ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 61
    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 โพธิ์ไทรพิทยาคาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.พ. 61
    งานช่างเซอร์วิสทั่วไป
    พนักงานขับรถ
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สายช่าง โรงเรียนเขาชัยสน
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.พ. 61
    ผู้จัดการ
    ขับรถนำเที่ยว
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดชัยภูมิ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  ปริญญาตรี ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ก.พ. 61
    นักวิชาการเกษตร
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปฐพีศาสตร์และการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ก.พ. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์