ค้นหาจาก
    ขับรถ
    รปภ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 เม.ย. 61
    วิศวกรสำรวจ
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนครราชสีมา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ปวส. ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 เม.ย. 61
    เลขานุการ
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนภูผาม่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 เม.ย. 61
    ขับรถ
    ช่างเทคนิค
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ47 ปี
  จังหวัดชัยนาท
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์,คณิต ไร่ขิงวิทยา
  ปวช./มัธยมศึกษา ว โรงเรียนศรีสุขวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 เม.ย. 61
    งานประจำ -และชั่วคราว
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ20 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ ราชประชานุเคราะห์๔๓ สงขลา
  ปวช./มัธยมศึกษา - อนุบาลโพนทอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 เม.ย. 61
    วิศวกร
    วิศวกร
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 เม.ย. 61
    พนักงานทั่วไป
    พนักงานทั่วไป
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปงรัชดาภิเษก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 เม.ย. 61
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-จีน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 เม.ย. 61
    ครูสอนคณิตศาสตร์เด็กเล็ก
    ครูสอนทำอาหาร
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมวัดดุสิตาราม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 เม.ย. 61
    ธุรการ
    จัดรายการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนเบตง”วีระราษฎร์ประสาน”
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 เม.ย. 61
    งานประจำ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 เม.ย. 61
    ผู้ช่วยผู้จัดการ
    การตลาด
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ธรุกิจ ม.ราชภัฎสวนดุสิต
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต อังกฤษ รร.บดินทร์เดชา สิงห์ สิงห เสนี ๔
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 เม.ย. 61
    ผู้สื่อข่าว สื่อสารองค์กร
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยุและโทรทัศน์ ม.รามคำแหง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 เม.ย. 61
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-จีน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 เม.ย. 61
    บริหารงานทั่วไป
    เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนนาน้อย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 เม.ย. 61
    เร่งรัดหนี้สิน
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ44 ปี
  จังหวัดมหาสารคาม
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาไทย ร.รบรบือ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 เม.ย. 61
    ธุรการ / บริการลูกค้า
    พนักงานต้อนรับ
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเพชรบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 เม.ย. 61
    ธุรการ/คีข้อมูล/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการณ์
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - การศึกนอกระบบจังหวัดนครปฐม
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนคงทองวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 เม.ย. 61
    Game Developer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 เม.ย. 61
    ประชาสัมพันธ์
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียน อัสสัมชัญระยอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 เม.ย. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์