ค้นหาจาก
    กราฟฟิก ดีไซด์
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดปัตตานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปะสังคม วุฒิชัยวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ม.ค. 62
    จัดดอกไม้
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเพชรบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี พณิชการเจ้าพระยา
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนแก่งกระจาน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ม.ค. 62
    ธุรการ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดพัทลุง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ม.ค. 62
    นักวิจัย
    หัวหน้างาน
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ม.ค. 62
    ธุรการ
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ม.ค. 62
    ผู้จัดการโครงการ (งานระบบประกอบอาคาร)
  ประสบการณ์29 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ52 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ม.ค. 62
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ19 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สถาปัตยกรรม วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ม.ค. 62
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา พื้นฐาน ก.ส.น.กาญจนบุรี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 62
    อื่นๆ
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริการธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต แม่ออนวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 62
    ทำงานออนไลน์
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ17 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนวัดสลุด
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนวัดสลุด
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 62
    งานประจะ จังหวัดพิโลก
    งานประจำ จังหวัดพิโลก
  ประสบการณ์23 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกำแพงเพชร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ไม่มี รร.จันทิมา
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ไทย จันทิมา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 62
    รปภ
    ขับรถนายยี่ปุ่น
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกำแพงเพชร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ภาษาไทย รร.จันทิมา
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ภาษาไทย จันทิมา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 62
    ขับรถ
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์/ภาษา ทุ่งขนานวิทยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 62
    ขายโทรสัพ
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ม.ค. 62
    QC / QA
    Process Engineer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ม.ค. 62
    แพทย์แผนไทย
    สาธารณสุข
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเดชอุดม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ม.ค. 62
    ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานเวชระเบียน
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
  ปวช./มัธยมศึกษา การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ม.ค. 62
    ช่างไฟฟ้า
    ช่างไฟฟ้า
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดหนองบัวลำภู
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
  ปวส.
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ม.ค. 62
    ดูแลบริการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดมหาสารคาม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงนกทา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ม.ค. 62
    ประชาสัมพันธ์
    ให้บริการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดปัตตานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ม.ค. 62
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์