ค้นหาจาก
    พนักงาน
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ20 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 เม.ย. 61
    -
    Research and development
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 เม.ย. 61
    พนักงาน
    ลูกจ้าง
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 เม.ย. 61
    พนักงานขาย
    พนักงานทำบัญชี
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  ปวช./มัธยมศึกษา การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 เม.ย. 61
    เขียนแบบ ออกแบบ
    ควบคุม ซ้อมบำรุง ดูแลเครื่องจักร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพฝาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 เม.ย. 61
    ช่างศิลป์
    ตกแต่งภายใน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปกรรม มหาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  ปวช./มัธยมศึกษา เขียนแบบ วิทยาลัย เทคโนโลยีอยุธยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 เม.ย. 61
    ทั่วไป
    ทั้วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ20 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สมัญศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 เม.ย. 61
    Recruitment, Orientation new staff, Training and ect.
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ21 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 61
    เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสันกำแพง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 เม.ย. 61
    ทรัพยากรบุลคล
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 เม.ย. 61
    พนักงานการเงิน
    ธุรการการเงิน
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต โรงเรียนอรุโณทัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 เม.ย. 61
    งานประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
  ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 เม.ย. 61
    ธุระการ จัดการเอกสาร
    บริการลูกค้า ต้อนรับลุกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาจีน-อังกฤษ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 เม.ย. 61
    รักษาความปลอดภัย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ วัดเขียนเขต
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 61
    ผู้จัดการฝ่ายผลิต
    ผู้จัดการโรงงาน
  ประสบการณ์33 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ56 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เครื่องกลอุตสาหกรรม สบาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างโลหะ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 61
    เขียนแบบ
    ออกแบบผลิตภัณฑ์
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม โรงเรียนโปลิเทคลานนาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 61
    ออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ18 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 61
    ไม่เลือกงานครับ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดจันทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
  ปริญญาตรี สารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจันทบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 61
    เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา ร.ร เมธีวุฒิกร ลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 เม.ย. 61
    นักวิชาการเกษตร
    ผู้จัดการฝ่ายผลิต(ผัก)
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พืชสวน(พืชผัก) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 เม.ย. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์