ค้นหาจาก
    เจ้าหน้าที่
    เจ้าหน้าที่
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 มี.ค. 55
    พนักงานต่างๆ
    จัดอาหาร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การโรงแรมและงานส่วนหน้า โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 มี.ค. 55
    พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
    เจ้าหน้ที่บริหารหนี้สิน
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 มี.ค. 55
    QA
    เขียนแบบ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มี.ค. 55
    วิศวกรขาย
    ควบคุมเครื่องจักร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดสุโขทัย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร(วศบ เครื่องกล) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อุดมดรุณี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มี.ค. 55
    ฝ่ายการตลาด
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนรังษีวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มี.ค. 55
    ธุรการเอกสารทั่วไป
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมธุรกิจ โรงเรียนพณิชการเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ ภาษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มี.ค. 55
    งานธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 มี.ค. 55
    บัญชี
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 มี.ค. 55
    พนักงานการบัญชี
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวน ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 มี.ค. 55
    เลขานุการ
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 มี.ค. 55
    นักออกแบบ
    นักออกแบบ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
  ปวส. ออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 มี.ค. 55
    QA/QC
    ฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 มี.ค. 55
    ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 มี.ค. 55
    ครู
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนเขลางค์นคร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 มี.ค. 55
    ธุรการฝ่ายขาย
    ธุรการบุคคล
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มี.ค. 55
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วางแผน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มี.ค. 55
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนอรุโณทัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 มี.ค. 55
    นักเกษตร
    นักเกษตร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร.แม่แตง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 มี.ค. 55
    พนักงานธุรการ
    พนักงานประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 มี.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์