ค้นหาจาก
    ธุรการ
    งานสอนเด็กอนุบาล
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ37 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
  ปวส. การบัญชี อุดรพณิชยาการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ต.ค. 55
    ธุรการ
    คลังสินค้า
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ต.ค. 55
    ธุรการบัญชี
    จัดซื้อ
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ต.ค. 55
    ฝ่ายขายและประสานงาน
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ต.ค. 55
    งานทั่วไป
    งานทั่วไป
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ช่างไฟฟ้า โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ต.ค. 55
    บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์
    เลขานุการ
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ39 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังตมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คณิต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ต.ค. 55
    ช่างไฟฟ้า
    ควบคุมคุณภาพ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วทบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ปวช./มัธยมศึกษา ปวช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ต.ค. 55
    พนักงานขาย/คลังสินค้า
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ต.ค. 55
    วิศวกรไฟฟ้า
    วิศวกรควบคุม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดลพบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟ้ฟ้าสาขาควบคุมอัติโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ต.ค. 55
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
    หัวหน้าแผนกช่าง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ต.ค. 55
    นักออกแบบกระเป๋า
    นักออกแบบจิวลี่
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ต.ค. 55
    ออกแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบ
    ออกแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมถายใน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ออกแบบ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ต.ค. 55
    ธุรการ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย โรงเรียนดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ต.ค. 55
    ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดอ่างทอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี
  ปวส. การตลาด วท.อ่างทอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ต.ค. 55
    โรงแรม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาต่างประเทศ พณิชยการลานนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ต.ค. 55
    พนักงานธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ48 ปี
  จังหวัดราชบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ต.ค. 55
    สัตวบาลฟาร์ม
    คิวซี
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ประจวบวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ต.ค. 55
    นักกีฎวิทยา
    ทางด้านแมลง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดอุดรธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท กีฎวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ต.ค. 55
    ช่างเทคนิค,ช่างซ่อมบำรุง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีชลบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้าและอิเล็กฯ เทคโนโลยีชลบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ต.ค. 55
    อาจารย์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกาญจนบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ต.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์