ค้นหาจาก
    เลขานุการ
    ธุรการ
  ประสบการณ์24 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ48 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวน รร.บางแคปานขำวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ย. 54
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.ย. 54
    พนง.ขายเครดิตต่างจังหวัด
  ประสบการณ์17 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ46 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค์
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.ย. 54
    08.30-17.00
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ก.ย. 54
    ตัดต่อถ่ายทำวีดีโอ และถ่ายภาพ
    ออกแบบกราฟฟิค
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.ย. 54
    โปรแกรมเมอร์
    ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ39 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บธ.คบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ย. 54
    ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ43 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ย. 54
    วิศวกรเครื่องกล
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ42 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ม.เอเชียอาคเนย์
  ปวส. ช่างยนต์ พระรามหก เทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ก.ย. 54
    ผู้ช่วยพยาบาล
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา กศน. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบรบือ
  ปวช./มัธยมศึกษา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โรงเรียนเมธารักษ์การบริบาล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ก.ย. 54
    พนักงานบุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ก.ย. 54
    งานธุรการ
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ก.ย. 54
    หัวหน้า/ผู้ช่วย
    ส่งเสริมเกษตร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดลพบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนโีคกสำโรงวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ก.ย. 54
    รับโทรศัพท์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ45 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  ปวส. การตลาด โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 ก.ย. 54
    หัวหน้า
    อาจารย์
  ประสบการณ์21 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ42 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 ก.ย. 54
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัทธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ส.ค. 54
    admin
    ทั่วไป
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มทร.พระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ส.ค. 54
    ธุรการ (Admin)
    การเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.ราชภัฎลำปาง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ส.ค. 54
    พนักงานเสริฟ
    พนักงานทำความสะอาดครัว
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อุตสาหกรรม ไชพันพงษ์เทคโนโลยี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ส.ค. 54
    ธุรการ
    งานทะเบียน/งานเกี่ยวกับเอกสาร
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ ม.นอร์ท-เชียงใหม่
  ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ส.ค. 54
    บัญชีการเงิน
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี จิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 ส.ค. 54
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์