ค้นหาจาก
    เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 เม.ย. 55
    วิศวกร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ปริญญาตรี วิทย์ - คณิต ไชยปราการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 เม.ย. 55
    ประสานงานขายการตลาด
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 เม.ย. 55
    ช่างไฟฟ้า
    ช่างประปา
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดหนองคาย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้า เทคนิค
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 เม.ย. 55
    เลขานุการ
    เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 เม.ย. 55
    GUEST RALATION
    RECEPTIONIST
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ37 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี มนุุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 เม.ย. 55
    พนักงานประจำ
    พนักงานประจำ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนครราชสีมา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด การศึกษานอกพื่นที่
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถ้มภ์2
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 เม.ย. 55
    เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
    อาจารย์สอนภาษาไทย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมวัดธาตุทอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 เม.ย. 55
    ธุรการ
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 เม.ย. 55
    วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 เม.ย. 55
    นิติกร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 เม.ย. 55
    ล่าม
    มัคคุเทศก์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ปวช./มัธยมศึกษา อุตสาหกรรมยานยนต์ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 เม.ย. 55
    วิจัย
    ขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนอรุณประดิษฐ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 เม.ย. 55
    ครู
    งานเอกสาร บุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การสึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ สตรีศรีน่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 เม.ย. 55
    คีย์ข้อมูล
    คียืข้อูล
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวังเหนือวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 เม.ย. 55
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ รร.โปลิเทคนิคลานนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 เม.ย. 55
    นิติกร
    พนักงานฝ่ายกฎหมาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  ปวช./มัธยมศึกษา ไทย อังกฤษ สังคม โรงเรียนเทิงวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 เม.ย. 55
    เสมียนทนายความ
    นิติกร
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี - มหาวิทยาลััยกรุงเทพ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 เม.ย. 55
    พนักงานคีย์ข้อมูล
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 เม.ย. 55
    งานเอกสารทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดตาก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนผดุงปัญญา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 เม.ย. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์