ค้นหาจาก
    นักแสดงรนำไทย
  เก็บลงแฟ้มแล้ว   นักแสดงรำไทย
  เก็บลงแฟ้มแล้ว
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิป์
  ปริญญาตรี นาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  เก็บลงแฟ้มแล้ว รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ก.ย. 55
    Reservation
    Operator
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.ย. 55
    ธุรการ
    คลังสินค้า
  ประสบการณ์14 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.ย. 55
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    พนักงานบริษัท
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสจร์บัณทิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ทั่วไป โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.ย. 55
    ประสานงานทั่วไป, ป้อนข้อมูล
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดราชบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา พระปฐมวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.ย. 55
    ธุรการฝ่ายขาย
    สั่งสินค้า คีย์ข้อมูล เอกสาร
  ประสบการณ์14 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ รร. คลองเกลือ นนทบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ สตรีวรนาถบางเขน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.ย. 55
    ฝ่ายการเงิน
    ฝ่ายการตลาด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร. ย่ายตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.ย. 55
    ควบคุมเครื่องจักร
    ช่างควบคุมฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ41 ปี
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.ย. 55
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต - อังกฤษ โรงเรียนศรีราชา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.ย. 55
    ธุรการ
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.ย. 55
    โอเปอร์เรเตอร์
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.ย. 55
    พนักงานธุรการ
    โปรแกรมเมอร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่
  ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ย. 55
    ธุรการ
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษษ-สังคม โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ย. 55
    Sale Representative
    Marketing
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตราชเทวี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ย. 55
    พนักงานบัญชี หรือ การเงิน
    พนักงานธุรการ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ย. 55
    ธรุการ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 ร.ร.เกาะคาวิทยาคม
  โปรดเลือก - -
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ย. 55
    หัวหน้าช่าง
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ43 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร
  ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ย. 55
    พิสูจน์อักษร
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต อัสสัมชัญศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ย. 55
    การเงิน
    ฝ่ายสินเชื่อ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ย. 55
    อาจารย์ประจำ
    การเงิน-การธนาคาร
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ48 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ย. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์