ค้นหาจาก
    ธุรการ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ - คำนวณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ก.ค. 55
    ฝ่ายขาย
    จัดชื้อ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงิน ม.ราชมงคลธัญบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ก.ค. 55
    ธุรการ
    ผู้จัดการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกาฬสินธุ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ค. 55
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ราชสาส์นวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ค. 55
    ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษา
    Management.
  ประสบการณ์25 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ44 ปี
  จังหวัดนครราชสีมา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรมนครราชสีมา
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา มัธยมวชิราลงกรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ค. 55
    พนักงาน
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ค. 55
    พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
    ผู้ช่วยกุ๊ก
  ประสบการณ์27 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ53 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา อุตสาหกรรม-พลศึกษา โรงเรียนอินทร์บุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ค. 55
    -
    -
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดตรัง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ราชมงคล วิทยาเขตตรัง
  ปวส. การท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตรัง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ค. 55
    ธุรการ
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ค. 55
    เขียนแบบ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชฎัฏเพชรบูรณ์
  ปวส. เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ค. 55
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. พณิชยการ นิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม
  ปวช./มัธยมศึกษา พณิชยการ นิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ก.ค. 55
    Fitness Instructor
    นักวทิยาศาสตร์การกีฬา
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ก.ค. 55
    งานขาย
    ช่วยงานเย็บ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ43 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิล วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานี
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วิทย์ ร.รหนองหานวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ก.ค. 55
    ธุรการการเงิน
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต โรงเรียนดรุณาราชบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ก.ค. 55
    งานธุรการประจำออฟฟิศ
    พนักงานขาย แคชเชียร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป กศน.บางขุนเทียน
  ปวช./มัธยมศึกษา - รร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ก.ค. 55
    วางแผนการผิต
    ควบคุมระบบโรงงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดบุรีรัมย์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิท-คณิตสาตร์ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ก.ค. 55
    พนักงานบัญชี
    งานบริการประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ก.ค. 55
    ผู้ช่วยเบเกอรี่
    ป้อนข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  ปริญญาตรี ศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสัตยาไส
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ก.ค. 55
    -
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ก.ค. 55
    งานบุคคล
    ประสานงาน
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ46 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
  ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พาณิชย์จรัลสนิมวงศ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ก.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์