ค้นหาจาก
    งานธุรการ/ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิสป์-คำนวณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มิ.ย. 55
    พนักงานการเงิน
    ครู
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาลัยรัตนบัณฑิต
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มิ.ย. 55
    วิศวกรอุตสาหกรรม
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  ปวส. เทคนิคอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 มิ.ย. 55
    จองห้องพัก
    ธุรการ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ทั่วไป โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 มิ.ย. 55
    ช่าง
    หัวหน้างานช่างไฟฟ้า
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดนครราชสีมา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างไฟฟ้า การศึกษานอกโรงเรียน
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างไฟฟ้า การศึกษานอกโรงเรียน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 มิ.ย. 55
    ธุรการ
    ธุรการการเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 มิ.ย. 55
    บริการลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การโฆษณา ม.ศรีปทุม
  ปวช./มัธยมศึกษา เทพลีลา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 มิ.ย. 55
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดราชบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 มิ.ย. 55
    QA / หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
    หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ / คลังสินค้า
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 มิ.ย. 55
    วิศวกรไฟฟ้า
    วิศวกรสนาม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 มิ.ย. 55
    การเงินและการธนาคาร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.ไม้ยาวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 มิ.ย. 55
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 มิ.ย. 55
    สถาปนิก
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 มิ.ย. 55
    เลขานุการ
    โลจิสติกส์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 มิ.ย. 55
    นิติกร
    งานธุรการ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 มิ.ย. 55
    ธูรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.รัตนบัณฑิต
  ปริญญาตรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 มิ.ย. 55
    artist
    ทำได้หมด
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 มิ.ย. 55
    กราฟฟิค
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยุกระจาเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 มิ.ย. 55
    ผู้แทนยา
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ฝรั่งเศส โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 มิ.ย. 55
    ประชาสัมพันธ์
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ/ฝรั่งเศส โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 มิ.ย. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์