ใบสมัครงาน ทั้งหมด ค้นหาคน ค้นหาพนักงาน เว็บไซต์ ประกาศงานฟรี

ค้นหาจาก
    ส่งเสริมการตลาด
    PR
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี โฆษณา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ปวช./มัธยมศึกษา ฝั่งเศส โรงเรียนอรุโณทัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 เม.ย. 55
    ต้อนรับ ดูแล ทำประวัติลูกค้า
    นวดตัว หรือนวดหน้า และทำเลเซอร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด โรงเรียนบริหารธุรกิจนานาชาติแสตมฟอร์ด
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 มี.ค. 55
    -
    -
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดนครนายก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์
  ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 มี.ค. 55
    bartender
    waiter
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - กศน เชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 มี.ค. 55
    พนักงานบัญชี
    เลขานุการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 มี.ค. 55
    ฝ่ายบุคคล
    ฝ่ายบุุุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-เยอรมัน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 มี.ค. 55
    ฝ่ายประสานงานในหน่วยงาน
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์14 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 มี.ค. 55
    นักโรคพืช หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี โรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สายวิทย์-คณิต โรงเรียนหอพระ เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 มี.ค. 55
    ธุรการ
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มี.ค. 55
    ลูกค้าสัมพันธ์
    ประสานงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และการจัดการระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มี.ค. 55
    ครูคณิตศาสตร์
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าำพระนครเหนือ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มี.ค. 55
    บัญชี/การเงิน
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี สตรีสิริเกศ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 มี.ค. 55
    ธุรการ
    operatr
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด เทคโนโลยีศรีราชา
  ปวช./มัธยมศึกษา - ร.ร.น้ำยืน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 มี.ค. 55
    เจ้าหน้าที่
    เจ้าหน้าที่
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 มี.ค. 55
    พนักงานต่างๆ
    จัดอาหาร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การโรงแรมและงานส่วนหน้า โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 มี.ค. 55
    พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
    เจ้าหน้ที่บริหารหนี้สิน
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 มี.ค. 55
    QA
    เขียนแบบ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มี.ค. 55
    วิศวกรขาย
    ควบคุมเครื่องจักร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดสุโขทัย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร(วศบ เครื่องกล) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อุดมดรุณี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มี.ค. 55
    ฝ่ายการตลาด
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนรังษีวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มี.ค. 55
    ธุรการเอกสารทั่วไป
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมธุรกิจ โรงเรียนพณิชการเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ ภาษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มี.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์