ค้นหาจาก
    พนักขายทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สายวิทย์ บาลีสาธิตศึกษา
  ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มิ.ย. 55
    graphic
    คีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
  ปวช./มัธยมศึกษา บริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มิ.ย. 55
    Logistic/จัดซื้อ/คลังสินค้า
    บุคล
  ประสบการณ์14 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดสมุทรสาคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มิ.ย. 55
    ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน
    คีย์ข้อมูล ประสานงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มิ.ย. 55
    ธุรการคีย์ข้อมูล
    บริการลูกค้า
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ปวส. บัญชี โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มิ.ย. 55
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ43 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - -
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มิ.ย. 55
    ฝ่ายบุคคล
    ฝ่ายธุรการ
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 มิ.ย. 55
    ช่างเทคนิค
    เขียนเว็ตไซต์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 มิ.ย. 55
    รับโทรศัพท์
    ป้อนข้อมูล
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดชุมพร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ VBac
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 มิ.ย. 55
    คอมพิวเตอร์
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 มิ.ย. 55
    ด้าน ดนตรี สอนดนตรี นักดนตรี ด้าน บันเทิง ต่างๆ
    ด้าน เกี่ยวกับ ดนตรี บันเทิงต่างๆ เจ้าหน้าที่ พนักงานแด้า
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ นาฎศิลปและดุริยางค์ เอกดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญะบุรี
  ปวส. สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 มิ.ย. 55
    จัดซื้อ
    การขาย
  ประสบการณ์21 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ43 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  ปวช./มัธยมศึกษา พานิชกรรม โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 มิ.ย. 55
    พนักงานเดินเอกสารในอาคาร
  ประสบการณ์17 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ36 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ -ภาษา โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 มิ.ย. 55
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจ้ดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  ปวส. คหกรรมทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 มิ.ย. 55
    พนักงานทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี รร.ชุมพรบริหารธุรกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 มิ.ย. 55
    Engineer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 มิ.ย. 55
    เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
    โคโปรดิวเซอร์
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ สังคม โรงเรียนฤทธิ์ณรงค์รอน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 มิ.ย. 55
    ธุรการ
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 มิ.ย. 55
    ฝ่ายการตลาด
    ออกแบบ website
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด ม.กรุงเทพ
  ปวส. การตลาด โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 มิ.ย. 55
    ธูรการ
    จัดซื้อ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 มิ.ย. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์