ค้นหาจาก
    พนักงานบุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ก.ย. 54
    งานธุรการ
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ก.ย. 54
    หัวหน้า/ผู้ช่วย
    ส่งเสริมเกษตร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดลพบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนโีคกสำโรงวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ก.ย. 54
    รับโทรศัพท์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ45 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  ปวส. การตลาด โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 ก.ย. 54
    หัวหน้า
    อาจารย์
  ประสบการณ์21 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ42 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 ก.ย. 54
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัทธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ส.ค. 54
    admin
    ทั่วไป
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มทร.พระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ส.ค. 54
    ธุรการ (Admin)
    การเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.ราชภัฎลำปาง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ส.ค. 54
    พนักงานเสริฟ
    พนักงานทำความสะอาดครัว
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อุตสาหกรรม ไชพันพงษ์เทคโนโลยี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ส.ค. 54
    ธุรการ
    งานทะเบียน/งานเกี่ยวกับเอกสาร
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ ม.นอร์ท-เชียงใหม่
  ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ส.ค. 54
    บัญชีการเงิน
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี จิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 ส.ค. 54
    ธุรการ
    พนักงานต้อนรับ
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนเถินวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 ส.ค. 54
    ตรวจสอบบัญชี
  ประสบการณ์19 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ39 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิต(คอมธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คริตย์ โรงเรียนลับแลพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ส.ค. 54
    Graphics Desing
    Graphics Desing
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา - กศน.
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ส.ค. 54
    พนักงานประจำสำนักงาน
    พนักงานประจำสำนักงาน
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ส.ค. 54
    พนักงานปรำจำสำนักงาน
    พนักงานประจำสำนักงาน
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ส.ค. 54
    ธุรการ
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ส.ค. 54
    บริการลุกค้า
    ธุรการ
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สัตวืปีก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ส.ค. 54
    พนักงานการตลาด
    ธุรการ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ37 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ส.ค. 54
    พนักงานต้อนรับ
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ส.ค. 54
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์